Drukāt

Ietekmes uz vidi novērtējums

2012.gada septembrī AS „Latvijas elektriskie tīkli” kā Latvijas pārvades sistēmas aktīvu īpašnieks un atbildīgais par jauno pārvades tīkla projektu realizāciju iesniedza pieteikumu Vides pārraudzības valsts birojam par „Igaunijas–Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma" ietekmes uz vidi novērtējuma un trases izpētes veikšanu. Pieteikumu paredzamai darbībai var atrast šeit.

Laika periodā no 2013.gada janvāra līdz aprīlim AS „Latvijas elektriskie tīkli” un AS „Augstsprieguma tīkls” pārstāvji piedalījās sākotnējas sabiedriskās apspriešanas ar pašvaldībām un zemes īpašniekiem par iespējamiem augstsprieguma elektropārvades līnijas trases variantiem Latvijas teritorijā. Izvērtējot sākotnējo sabiedrisko apspriešanu rezultātus, Vides pārraudzības valsts birojs (VPVB) izstrādāja un 2013.gada 4. jūlijā apstiprināja programmu ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) Igaunijas-Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi-Nomme) Igaunijā līdz Salapsils (Rīgas TEC2) apakšstacijām Latvijā veikšanai. VPVB apstiprināto programmu var atrast šeit.

Saskaņā ar likumu "Par ietekmes uz vidi novērtējumu" un Vides pārraudzības valsts biroja (VPVB) 2013. gada 4.jūlijā apstiprināto programmu par ietekmes uz vidi novērtējumu, SIA "Eiroprojekts" tika izvelēts kā iepirkuma procedūras uzvarētājs, kas izstrādās IVN noslēguma ziņojumu. IVN un trases izpētes process tika uzsākts 2014.gada aprīlī.

Izpētot visas iespējamas alternatīvas, tika izstrādāts IVN gala ziņojuma projekts un 2015.gada novembrī un decembrī notika tā sabiedriskās apspriešanas ar visām iesaistītājām pašvaldībām un zemes īpašniekiem, piedāvājot jau konkrētus risinājumus un ievērojot viedokļus vai pretenzijas no iedzīvotajiem un pašvaldību pārstāvjiem. Nepieciešamības gadījumā tika meklēts kompromiss starp ieinteresētajām pusēm. Publisko apspriešanu dokumentus iespējams atrast šeit.

SIA "Eiroprojekts", ievērojot sabiedrisko apspriešanu laikā panāktos kompromisus, 2016.gada februārī iesniedza IVN gala ziņojumu Vides pārraudzības valsts birojam (VPVB) izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai, precizētais gala ziņojums tika iesniegts 2016.gada aprīlīVPVB atzinumu par IVN gala ziņojumu sniedza 2016.gada 10.jūnijā, savukātrt 2016. gada 24. augustā IVN gala ziņojumu apstiprināja Latvijas Republikas Ministru kabinets.

Detalizētāku informāciju par IVN izstrādes gaitu un pieņemtajiem lēmumiem var iegūt VPVB mājas lapā.