Drukāt

Igaunijas – Latvijas trešā starpsavienojuma iekšējais tīkla pastiprinājums Latvijas teritorijā ar pārvades līniju Rīgas TEC-2 – Rīgas HES

Projekts "330 kV elektropārvades līnijai Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" ir iekļauts ENTSO-E 2014.gada desmitgades attīstības plānā (TYNDP-2014) kā investīcija Nr. 1062, (t.i. Rīgas TEC-2 (LV) - Salaspils (LV) tīkla pastiprinājuma nedaudz modificēta versija), pārvades tīkla darbības uzlabošanai izvēloties pievienojuma punktu Rīgas HES, nevis Salaspils apakšstacijā. Tīkla pastiprinājumam ir jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2020.gadam, kad tiek ievests ekspluatācijā Igaunijas-Latvijas trešais starpsavienojums. Reģionālā mērogā šis tīkla pastiprinājums spēlēs būtisku lomu caurlaides spējas palielinājumam Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā. Projekts ir iekļauts nacionālajā pārvades sistēmas attīstības plānā 2015.un 2016.gadā.

2017.gada 17.februārī ir pieņemts lēmums par Eiropas Savienības līdzfinasējuma piešķiršanu projektram 50% vai 9,9 miljonu eiro apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility) līdzekļiem.

Savukārt 2017.gada 16.augustā projektam ar Ministru kabineta lēmumu ir piešķirts naciponālo interešu objekta statuss. Rīkojums nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanai ir veids, kādā valsts realizē politisko izšķiršanos saistībā ar plānoto valsts attīstību enerģētikas jomā un uzņemto starptautisko saistību izpildi.

 

Šis mainīta maršruta tīkla pastiprinājums nodrošinās Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma pilnu funkcionalitāti remontu un atslēgumu gadījumos Rīgas reģiona pārvades elektrotīklos. Šāds, salīdzinot ar sākotnējo, mainīta maršruta tiešais starpsavienojums starp Rīgas TEC-2 un Rīgas HES nodrošinās arī Rīgas TEC-2 avārijas palaišanas iespēju. Projekts ir pētīts projektu kopas „Baltijas koridors” sastāvā, TYNDP-2014 plāna ietvaros. „Baltijas koridors” ir projekts, kura uzdevums ir palielināt summāro caurlaides spēju caur Baltijas valstīm par 600 MW. Savukārt, ievērojot projekta nozīmi, 2016. gada ENTSO-E sagatavotājā Eiropas pārvades tīkla 10 gadu attīstības plānā, RīgasTEC-2 – Rīgas HES projekts ir iekļauts zem trešā Igaunijas – Latvijas starpsavienojuma klastera, kur projektam būs līdzīga nozīme ka “Baltijas koridors” klasterī. Projekti „Baltijas koridors” un “Igaunijas – Latvijas trešais starpsavienojums” nodrošinās pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās energosistēmas un kalpo par priekšnoteikumu veiksmīgai Baltijas valstu energosistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas energosistēmām. Vairāk informācijas var atrast ENTSO-E desmitgades attīstības plānā 2014 un desmitgades attīstības plānā 2016

RīgasTEC-2 – Rīgas HES projekts ir iekļauts kopējo interešu projektu sarakstā (KIP) ar Nr.4.2.3, kas ir izstrādāts, balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu  Nr.347/2013. Vairāk informācijas par KIP sarakstu var atrast šeit: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_019_R_0001&from=EN

2016. gada 7. jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, balstoties uz AS “Augstsprieguma tīkls” iesniegto investīcijas pieprasījumu, ir lēmusi par projekta pārrobežu izmaksu sadali – lēmums paredz, ka, ņemot vērā projekta nozīmīgumu visā Baltijas jūras reģionā, tam nepieciešams piesaistīt Eiropas līdzfinansējumu.

Elektropārvades projekta paredzamais garums ir 13 km, un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” (http://likumi.lv/doc.php?id=51522) 1. pielikuma 26. punktu, augstsprieguma elektrolīnijām (spriegums ir 110 kV un vairāk), kuru garums ir mazāks par 15 km, ietekmes uz vidi novērtējums nav jāveic, bet saskaņā ar šī paša likuma 2. pielikuma 3. punkta 2.daļu, augstsprieguma elektrolīniju ierīkošanai, kuru garums pārsniedz 5 km, ir jāveic sākotnējais izvērtējums. 2016.gada 28.augustā AS “Augstsprieguma tīkls” ir iesniedzis Valsts vides dienestam Lielrīgas reģionālas vides pārvaldei iesniegumu elektropārvades līnijas Rīgas TEC-2 – Rīgas HES sākotnējam vides izvērtējumam. 2016. gada 26. oktobrī Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot iesniegto informāciju, norādītos faktus un apsvērumus, ir pieņēmis lēmumu (Nr.280) nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru AS “Augstsprieguma tīkls” ierosinātājai darbībai – 330 kV elektropārvades līnijai Rīgas TEC-2 – Rīgas HES. 

2017.gada 24.aprīlī Salaspils novada domē iepriekš izsludināta projekta sabiedriskā apspriešana, kurā piedalījās zemes īpašnieki, pašvaldības pārstāvji un citas ieinteresētas organizācijas. Sabiedriskās apspriešanas protokols un dalībnieku saraksts ir atrodams šeit. 

2017.gada 27.oktobrī AS"Augstsprieguma tīkls" izsludināja iepirkuma procedūru elektropārvades līnijas Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projektēšanai un būvniecībai.