Drukāt

Kas ir PTR-Limited izsoles

Ievērojot izteikto regulatīvo iestāžu pieprasījumu un Latvijas un Igaunijas elektroenerģijas tirgus dalībnieku lūgumus, ar 2014.gada 1.janvāri, AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) kopīgi ar Igaunijas pārvades sistēmas operatoru Elering AS (Elering) nodrošina starpvalstu savienojuma jaudas uz Igaunijas – Latvijas robežas piešķiršanu, organizējot izvēles finansiālo pārvades tiesību (Financial Transmission Rights - option) uz Igaunijas - Latvijas robežas virzienā Igaunija – Latvija. Šis produkts Baltijas valstu elektroenerģijas tirgū ir atpazīstams arī ar nosaukumu PTR-Limited.

PTR-Limited jeb izvēles finansiālo pārvades tiesību (Financial Transmission Rights - option) ir finanšu instruments, ar kura palīdzību elektroenerģijas tirgus dalībnieki var ierobežot cenu svārstību risku starp Igaunijas un Latvijas tirdzniecības apgabaliem. Šobrīd PTR-Limited izsoles darbība ir balstīta arī uz 2016.gada 26.septembra Eiropas Komisijas Regulas 2016/1719, ar ko izveido nākotnes jaudas piešķiršanas vadlīnijas (NJPV Regula), noteikumiem un ir izvēles finansiālās pārvades tiesību produkts, kas izriet no Regulas Nr.714/2009 un NJPV Regulu prasībām.

Kā zināms, elektroenerģijas biržas cenas nepietiekamo pārvades jaudu, ražošanas avotu struktūras un tirgus piedāvājuma un pieprasījuma attiecību dēļ dažādos apgabalos var atšķirties. Pārvades sistēmas operatoriem ir pienākums nodrošināt nepieciešamo elektroenerģijas daudzumu pārvadi pieprasītajā apjomā un nodrošinot energosistēmas līdzsvaru tekošā laika momentā. Saskaņā ar Eiropas Savienībā iedibināto elektroenerģijas modeli, elektroenerģija no lētākiem elektroenerģijas apgabaliem plūst uz dārgākiem elektroenerģijas apgabaliem. Nereti starpvalstu līniju jauda jeb caurlaides spējas nav pietiekamas, lai visa elektroenerģija no lētākā reģiona nosegtu pieprasījumu reģionā, kur cena ir augstāka. Ja starpvalstu savienojumu caurlaides spējas jeb līniju pārvades jaudas būtu pietiekamas, cenas gan Baltijā, gan Ziemeļvalstīs būtu vienādas. Tādējādi veidojas komerciālas elektroenerģijas plūsmas, no elektroenerģijas pārpalikuma zonām uz elektroenerģijas iztrūkuma zonām. Ja plūsmas ir pārāk lielas, veidojas sastrēgumi. Tieši sastrēgumu dēļ cenas atšķiras un operatoriem nepieciešams sekot, vai līnijas nav pārslogotas. Ja līnija ir pārslogota – operatori operatīvi veic kompensācijas tirdzniecību – atslogo vienā vietā un noslogo citā vietā, lai atslogotu konkrētu līniju.

Sastrēgumu gadījumā, kad izveidojas atšķirīgas cenas robežas abās pusēs, operatori gūst tā saucamos sastrēgumu vadības ieņēmumus, elektroenerģijas cenu starpību sadalot starp abu tirdzniecības apgabalu operatoriem. Šie ieņēmumus saskaņā ar ES Regulu Nr.714/2009 var izlietot šo sastrēgumu mazināšanai (jaunu līniju būvniecībai – šaurās vietas likvidēšanai) vai pārvades tarifa samazināšanai saskaņā ar regulējošo institūciju lēmumiem.

Piedaloties izsolē, elektroenerģijas tirgus dalībniekiem ir iespēja samazināt cenu svārstību risku, proti, saņemt naudu no operatoru sastrēgumu vadības ieņēmumiem vai pilnīgi vai daļēji samaksāt nosolīto cenu, ja cenu starpība starp tirdzniecības apgabaliem (atpakaļpārdevuma cena) ir mazāka vai vienāda nekā nosolītā summa.

Norēķini starp AST un Elering un izsoles dalībnieku notiek ieskaita veidā, salīdzinot izsoles cenu (Purchase Price) un atpakaļpirkuma cenu (Redemption Price):

  • AST un Elering ir pienākums maksāt izsoles dalībniekam starpību starp atpakaļpārdevuma cenu un izsoles cenu, ja atpakaļpārdevuma cena ir lielāka par izsoles cenu; vai
  • izsoles dalībniekam ir pienākums maksāt AST un Elering starpību starp izsoles cenu un atpakaļpārdevuma cenu, ja izsoles cena ir lielāka par atpakaļpārdevuma cenu; vai
  • izsoles dalībniekam ir pienākums maksāt AST un Elering pilnu izsoles cenu, ja atpakaļpirkuma cena ir vienāda ar 0; vai
  • nevienai pusei nav savstarpēju maksājuma saistību, ja izsoles cena un atpakaļpārdevuma cena ir vienādas.

Nosolītā jauda (PTR-Limited formā) nepiešķir izsoles dalībniekam tiesības to izmantot elektroenerģijas fiziskai pārvadei.

Informācija par aktuālā gada izsolēm ir pieejama šeit, savukārt vēsturiskā izsoļu informācija ir pieejama šeit (angļu valodā).