Drukāt

Darbu izpildes nosacījumi pārvades tīkla aizsargjoslās

Darbu izpildes nosacījumi attiecas uz 110/330 kV gaisvadu līnijām un 110 kV un 330kV kabeļu līniju aizsargjoslām.

Darbu izpildes nosacījumi tiek izskatīti tikai pēc attiecīgā  projekta saskaņošanas ar AS „Augstsprieguma tīkls” (AST) noteiktā kārtībā.

Darbu izpildes nosacījumos jāievēro sekojoši nosacījumi - divas  nedēļas pirms plānotās darbu uzsākšanas jāiesniedz:

  1. Pieteikums AS „Augstsprieguma tīkls” lietvedības daļā, ietverot informāciju par darba raksturu, elektroietaises atslēgumu nepieciešamību, konkrētās 110 / 330 kV elektroietaises pilnu nosaukumu ( līnijas Nr., balstu Nr.) darbu izpildes laiku, atbildīgām personām.
    Pieteikums jābūt parakstīts no uzņēmēja vadības puses un izveidots uz uzņēmuma veidlapas;
  2. Darbu izpildes projekts  - izstrādāts ievērojot un saskaņā ar ar EIIN , Aizsargjoslu likumuAizsargjoslu noteikšanas metodiku un citiem spēkā esošiem noteikumiem.

Darba izpildes projektam jāsatur šāda informācija:

  1. informācija par atbildīgām personām (darbu vadītāji, atbildīgās personas par kravas celšanu, elektrodrošību), apliecību kopijas ar parakstiem un sazvanīšanas iespējas;
  2. darba aizsardzība objektā, un darba aizsardzības pasākumi attiecībā pret 110/330 kV elektroietaisi;
  3. mehānismus, kravas celšanas iekārtas – uzrādot to maksimālos rūpnīcas/izgatavotāju augstumus un darba augstumus;
  4. apraksts par darbu izpildi, darbu veikšana secība. Organizatoriskie pasākumi. Tehnikas (krānu, celtņu utt.) montāža un demontāža. Tehnikas un cilvēku pārvietošanās elektroietaises aizsargjoslā vai tās tuvumā kas saistīta ar drošu attālumu ievērošanu attiecībā pret elektroietaisi. Celtniecības materiālu, konstrukciju pārvietošana;
  5. Uzņēmēja atbildība, garantijas un elektroietaises atjaunošanas izdevumu atlīdzība, ja veicot darbus tiek nodarīti zaudējumi AST;
  6. Zīmējumi, kurā parādīts  tehnikas, konstrukciju izvietojums  attiecībā pret elektroietaises tuvāko vadu vai konstrukcijas elementu  ar piesaistēm centimetros. Izvietojums jāparāda vertikālā un horizontālā griezumā tuvinājumā ar elektroietaisi. Zīmējumā jāuzrāda tehnikas maksimālie augstumi, elektroietaises (vadu, konstrukciju) augstumi darba vietā no grunts līmeņa. Nepieciešamo papildus informāciju saņemt AST Līniju dienestā.

Pieteikums un darbu izpildes projekts jāiesniedz AST lietvedības daļā reģistrēšanai.

Darbu izpildes projekts tiek saskaņots tikai tad, kad visas augstākminētās prasības ir izpildītas.

Saskaņojuma tekstā ietver informāciju par papildus drošības pasākumiem, instruktāžu (instruktāžas veicējs, telefons), uzņēmēja atbildīgo darbu vadītāju un darba veicēja atbildību, izpilddokumentācijas nodošanu pēc darbu veikšanas (ja nepieciešams). Nepieciešamības gadījumā tiek nozīmēts uzraugs.

Atbildību par darbu izpildes projekta pareizību no elektrodrošības viedokļa izejot no uzņēmēja iesniegtās informācijas nes AST Līniju dienesta iecirkņa vadītājs vai viņa aizvietojošā persona, Līniju dienesta vadītājs vai viņa aizvietojošā persona.