Drukāt

Darba aizsardzības politika

AS “Augstsprieguma tīkls” realizē pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību prevencijai, neiecietīgi izturoties pret jebkuriem darba iekšējās kārtības un darba aizsardzības normatīvo dokumentu prasību pārkāpumiem, veicinot vadītāju un darbinieku atbildības pakāpes par darba kvalitāti un klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanu.

Galvenie principi darba aizsardzības jautājumu risināšanā ir:

  • pildīt Latvijas Republikas darba aizsardzības tiesību aktu prasības;
  • veidot darba vidi , lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi;
  • novērst darba vides riska cēloņus;
  • darbu pielāgot indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā;
  • dot priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;
  • novērst darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpaša aizsardzība;
  • veikt nodarbināto instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā;
  • darba vides riska novērtēšanu veikt pēc vienotas darba vides risku novērtēšanas metodikas;
  • darba vides iekšējo uzraudzību veikt datorizētajā darba vides iekšējās uzraudzības sistēmā;
  • apkopot informāciju par notikušajiem un gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem, par arodslimībām un veikt šīs informācijas analīzi, izvērtēšanu un pasākumu noteikšanu to samazināšanai.