Drukāt

Kvalitātes politika

Kvalitātes politika balstās uz sekojošām uzņēmuma pamatvērtībām:

Atbildība

AS „Augstsprieguma tīkls” galvenie uzdevumi saskaņā ar “Enerģētikas likumu”, “Elektroenerģijas tirgus likumu” un “Tīkla kodeksu” ir nodrošināt:

  • vienotas pārvades sistēmas darbību, ekspluatāciju, attīstību un savietojamību ar citām energoapgādes sistēmām,
  • sadales sistēmas operatoru apgādi ar elektroenerģiju standartu prasībām atbilstošā kvalitātē un pieprasītā apjomā,
  • pārvades sistēmas drošumu, ņemot vērā vides aizsardzības prasības, arī nediskriminējošus pārvades sistēmas lietošanas nosacījumus visiem šīs sistēmas lietotājiem.

Godīgums

AS “Augstsprieguma tīkls” garantē nediskriminējošus elektroenerģijas pārvades sistēmas lietošanas nosacījumus visiem elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem un lietotāju pretendentiem. AS “Augstsprieguma tīkls” garantē informācijas pieejamību pārvades sistēmas lietotājiem un lietotāju pretendentiem par nosacījumiem, kas jāievēro, lai piekļūtu un pieslēgtos elektroenerģijas Pārvades sistēmai.

AS “Augstsprieguma tīkls” apņemas attīstīt saziņu ar klientu un sabiedrību.

Kvalitāte

AS “Augstsprieguma tīkls” nodrošina elektroenerģijas pārvades drošumu, stabilitāti un kvalitāti atbilstoši pamatotām, tehniski ekonomiskajām prasībām.

Lai nodrošinātu pakalpojuma kvalitātes īstenošanu un uzturēšanu, AS “Augstsprieguma tīkls” vadība apliecina, ka uzņēmuma mērķus un pakalpojuma pieejamību nodrošina tehnoloģija, kas nepārtraukti tiek pilnveidota.

Atklātība

Elektroenerģijas apgādes sistēmas drošuma izvērtējumā jāvadās pēc viskritiskākajiem apstākļiem. AS “Augstsprieguma tīkls” nodrošina energosistēmas drošuma izvērtējuma rezultātu publisku pieejamību saskaņā ar normatīvo dokumentu prasībām.

AS “Augstsprieguma tīkls” publicē pārvades sistēmas lietošanas tarifu, kurš ir publiski pieejams.

Cilvēkresursu attīstība

Lai garantētu pakalpojuma kvalitātes īstenošanu un uzturēšanu, AS “Augstsprieguma tīkls” vadība apliecina, ka uzņēmuma mērķus, integrētās vadības sistēmas struktūru un pakalpojumu pieejamību nodrošina darbinieku augsts zināšanu līmenis, kas tiek attīstīts ar visa līmeņa darbinieku kvalifikācijas nepārtrauktu paaugstināšanumūžizglītības principa realizāciju uzņēmumā.