Drukāt

Vides aizsardzības politika

AS „Augstsprieguma tīkls” Vides politikas mērķis ir nepārtraukti uzlabot AS „Augstsprieguma tīkls” vides sniegumu, novēršot vai samazinot kaitīgo ietekmi uz vidi, racionāli izmantojot dabas resursus un ieviešot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus visās AS „Augstsprieguma tīkls” darbības jomās.

Galvenie principi, kas jāievēro vides jomā

  • Uzņēmums organizē savu darbību un plāno attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, ievērojot ekonomiskos un vides aspektus un pildot Latvijas tiesību aktus vides aizsardzības jomā;
  • Uzņēmums identificē iespējamos vides riskus un maksimāli samazina to nelabvēlīgo iedarbību uz apkārtējo vidi visās uzņēmuma darbības sfērās;
  • Uzņēmums ievieš labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, samazina piesārņojošo vielu emisiju vidē, ietekmi uz klimata pārmaiņām un radīto atkritumu daudzumu;
  • Uzņēmums veicina nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu katrā struktūrvienībā un uzņēmumā kopumā, veicinot resursu efektīvu izmantošanu;
  • Uzņēmums, plānojot attīstību, izvērtē investīciju projektu ietekmi uz vidi, nepieļaujot kaitējuma nodarīšanu videi un sabiedrības interesēm, arī nodrošinot kaitējuma videi maksimālu samazināšanu plānoto objektu būvniecības, izmantošanas un slēgšanas etapos;
  • Uzņēmums uztur un pilnveido vides pārvaldības sistēmu saskaņā ar LVS EN ISO 14001 standarta prasībām;
  • Uzņēmums rūpējas un veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, izvērtē un kontrolē uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem;
  • Uzņēmums nodrošina atbildīgo darbinieku kompetenci vides jomā, veicina darbinieku vides apziņas veidošanu katrā darba vietā un informē darbiniekus par uzņēmuma darbības būtiskajiem vides aspektiem;
  • Uzņēmums regulāri un atklāti informē sabiedrību un ieinteresētās puses par uzņēmuma aktivitātēm vides jomā;
  • Uzņēmums rīkojas videi draudzīgi un aicina videi draudzīgi rīkoties sadarbības partnerus un sabiedrību.