Drukāt

MK noteikumi

Pamatnostādnes Latvijas elektroenerģijas tirgus priekšnosacījumu izveidei ir Ministru kabineta apstiprināts dokuments, kurā tiek izklāstītas pamatnostādnes Latvijas elektroenerģijas tirgus priekšnosacījumu izveidei.

Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi nosaka kārtību, kādā elektroenerģijas lietotājam piegādā elektroenerģiju un pārtrauc tās piegādi; elektroenerģijas tirgotāja, elektroenerģijas sistēmas operatora un lietotāja tiesības un pienākumus elektroenerģijas piegādē un lietošanā, kā arī norēķinos par pakalpojumiem; tirgotāja maiņas kārtību; kārtību, kādā publiskais tirgotājs piegādā elektroenerģiju saistītajiem lietotājiem, kuru elektroietaises pieslēgtas sadales sistēmas operatora - publiskā tirgotāja izveidotāja - tīklam; prasības, kādām jāatbilst lietotājam, lai tas būtu tiesīgs saņemt universālo pakalpojumu; kārtību, kādā sedzamas tādas elektroenerģijas obligātā iepirkuma izmaksas, kura saražota konkursa kārtībā ieviestajās ražošanas jaudās, koģenerācijā, kā arī izmantojot atjaunojamos energoresursus.

Noteikumi par valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un nodevas maksāšanas kārtību nosaka valsts nodevas likmi par sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu un tās maksāšanas kārtību, kuras regulēšanas nepieciešamību saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 2.panta ceturto daļu valsts regulējamās nozarēs ir noteicis Ministru kabinets, bet pašvaldību regulējamās nozarēs – attiecīgā pašvaldība.

Noteikumi par pārvades sistēmas operatora ziņojumu nosaka kārtību, kādā pārvades sistēmas operators izstrādā un iesniedz Ekonomikas ministrijā un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā novērtējuma ziņojumu, kā arī prasības attiecībā uz novērtējuma ziņojuma saturu.

Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas pārvades sistēmai nosaka kārtību, kādā iesniedz un izskata galalietotāja pieteikumu par speciālā pieslēguma elektroenerģijas pārvades sistēmai izveidi vai par esošā pieslēguma jaudas palielināšanu, pieslēguma ierīkošanas kārtību un nepieciešamās galalietotāja garantijas par pieslēguma izmantošanu.

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020. gadam

Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai nosaka prasības, kas jāizpilda, lai saņemtu atļauju elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai, kā arī atļaujas izsniegšanas, anulēšanas un derīguma termiņa pagarināšanas kārtību.

Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvniecības kārtība. Noteikumi nosaka īpašu būvniecības kārtību elektroenerģijas komersantu pārvades un sadales būvēm.

Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika nosaka komunikāciju un objektu ekspluatācijas un drošības prasības, vides un cilvēku aizsardzības prasības, aizsargjoslu uzturēšanas un tehniskā stāvokļa kontroles mehānismu, informāciju par servitūtiem un aprobežojumiem, kas saistīti ar attiecīgajiem objektiem, komunikācijām un to aizsargjoslām, kā arī kārtību, kādā aizsargjoslas tiek ierīkotas un apzīmētas dabā.

Energoefektivitātes plāns nosaka rīcības plānu Latvijas Republikas otrajām energoefektivitātes plānam.

Ministru kabineta noteikumi Nr.603 nosaka kārtību, kādā aprēķināma un izmaksājama atlīdzība par energoapgādes objekta ierīkošanai vai rekonstrukcijai nepieciešamā zemes īpašuma atsavināšanu vai lietošanas tiesību ierobežošanu.