Citi saistošie dokumenti

 • Pārvades tīkla caurlaides spēju aprēķina metodika apstiprināta BRELL Komitejā 19. oktobrī 2004. gadā.
 • Vēja elektrostacijas pieslēguma tehniskie noteikumi lai nodrošinātu vēja elektrostaciju pieslēgšanu Latvijas elektroenerģijas sistēmas elektrotīkliem.
 • Elektroenerģijas uzskaites vispārīgās tehniskās prasības Pārvades sistēmas lietotājiem pieslēgumam pie Latvijas elektroenerģijas sistēmas pārvades tīkla.
 • Instrukcija par darbuzņēmēju darba organizāciju AST darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās – šī instrukcija nosaka vienotas galvenās organizatoriskās prasības darbuzņēmējiem, veicot darbu AST darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās. Šīs instrukcijas prasības ir piemērojamas, lai sakārtotu AST un darbuzņēmēju attiecības, organizējot AST dažāda rakstura funkciju veikšanu ar darbuzņēmēju spēkiem, un noteiktu vienotas prasības darbuzņēmēju personāla sagatavošanai un darbu organizācijai AST.
 • Darba instrukcija AST nolīgtajiem darbuzņēmējiem – šajā instrukcijā ir iekļauta informācija, ar kuru jāiepazīstas un jāņem vērā darbuzņēmējiem par AST integrēto vadības sistēmu kvalitātes, vides aizsardzības, darba drošības un arodveselības jomā.
 • Latvijas energostandarti
  • Galvenās AST izvirzītās tehniskās prasības jaunierīkojamajām elektroietaisēm līdz 330 kV:
  • LEK 081 - Vispārējās prasības elektroietaišu ar spriegumu līdz 330 kV ierīkošanai. Vispārējā daļa.
  • LEK 080 - Augstsprieguma (110 un 330 kV) sadalietaises un apakšstacijas. Galvenās tehniskās prasības.
  • LEK 077 - Elektroietaišu izolācija. Galvenās tehniskās prasības.
  • LEK 135 - Gaisvadu elektropārvades līnijas (GL) ar spriegumu 110 - 330 kV".
  • LEK 137 - Kabeļlīnijas ar spriegumu 110 - 330 kV.
  • LEK 129 - 0,4 kV kabeļu izvēles prasības pēc pieļaujamās strāvas.
  • LEK 035 - Relejaizsardzības un automātikas ierīkošanas un lietošanas noteikumi.
  • LEK 123 - Elektroenerģijas uzskaites ierīkošanas noteikumi.
  • LEK 116 - Zemējumietaišu ierīkošana 330 kV un 110 kV ĀSI.
  • LEK 049 - Zemsprieguma un vidsprieguma kabeļlīnijas. Galvenās tehniskās prasības.