Privātuma politika

Pārzinis AS “Augstsprieguma tīkls" (turpmāk – AST), apstrādājot personas datus, ievēro Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 (turpmāk – Regula) prasības, kā arī citas  Latvijā spēkā esošajās normatīvo aktu prasības.

Pārziņa kontaktinformācija: Rīga, Dārzciema iela 86, LV-1073, Latvija. E-pasts: DPO@ast.lv, tālrunis: (+371) 67728353.

Šī privātuma politika izskaidro, kā AST apstrādā fiziskas personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. AST Privātuma politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko veic AST.

+Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati

AST personas datu apstrādes mērķi ir saistīti ar AST funkcijām. AST apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

 • līguma sagatavošana, noslēgšana un administrēšana;
 • personāla atlase un vadība;
 • efektīva uzņēmuma pārvaldības procesa nodrošināšana;
 • biznesa plānošana un analītika;
 • sabiedrības informēšana par savu darbību;
 • pieteikumu izskatīšana un apstrāde.

AST apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpilde;
 • leģitīmo interešu nodrošināšana;
 • līgumu noslēgšana vai izpilde;
 • datu subjekta piekrišana.

AST objektos tiek veikta foto attēlu un video uzņemšana AST drošības un aizsardzības nolūkā.

+Personas datu glabāšanas ilgums

AST glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā AST var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • AST pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.
+Sīkdatnes

Sīkdatnes ir teksta datne, kas tiek ievietota mājas lapas lietotāja datora pārlūkprogrammā, lai uzlabotu mājas lapas darbību. Saglabātas sīkdatnes ļauj mums atpazīt lietotāja datoru. 

+Kāpēc AST izmanto sīkdatnes?

AST izmanto sīkdatnes šādiem mērķiem:

 • mājaslapas funkcionalitātes nodrošināšanai;
 • iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu – apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku;
 • uzlabotu vietnes darbības efektivitāti.

Serveris, kurā izvietota AST mājas lapa, reģistrē mājas apmeklētāja nosūtītos pieprasījumus (atvērtās tīmekļa adreses, izmantotā ierīce un pārlūkprogramma, IP adrese, piekļuves laiks). Šie dati tiek izmantoti tikai tehniskajiem nolūkiem: lai nodrošinātu tīmekļa vietnes pienācīgu funkcionēšanu un drošību. Šo personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir AST leģitīmā interese.

AST neizmanto sīkdatnes, lai veiktu lietotāju paradumu izsekošanu, tāpēc AST informē par sīkdatņu izmantošanu, bet neprasa datu subjekta piekrišanu sīkdatņu ievietošanai atbilstoši likuma prasībām.

+Trešo personu sīkdatnes

AST mājas lapā var būt trešo personu sīkdatnes, it īpaši, Google Analytics.

Google Analytics rīku nodrošina Google Inc. (ASV uzņēmums), kuram ir piekļuve šī rīka vāktajiem statistikas datiem. Google Inc. ir pievienojusies ES-ASV Privātuma aizsardzības principiem, ES–ASV Privātuma aizsardzības sarakstam, kas apstiprina, ka pakalpojumu sniedzējs ievēro ES pieprasītos privātuma standartus. Šim pakalpojumu sniedzējam ir piemērojamas arī līgumiskās saistības, kas paredzētas privātuma nodrošināšanai.

+Sīkdatņu kontrole

Datu subjekts var dzēst sīkdatnes pēc savas izvēles (sīkāka informācija – www.AboutCookies.org un/vai www.youronlinechoices.com/lv/).

Datu subjekts varat dzēst visas sīkdatnes, kas jau ir saglabātas Jūsu datorā, un var noteikt, lai pārlūkprogramma neļauj tās saglabāt. Tādā gadījumā ir manuāli jānorāda izvēle katru reizi, kad apmeklējat vietni, un daži pakalpojumi un mājas lapas funkcijas var nedarboties.

+Personas datu saņēmēji

Likumā noteiktos gadījumos AST var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat AST var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

Personas dati netiek nodoti trešajām valstīm.

+Piekļuve saviem datiem un citas subjekta tiesības

Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus AST par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir jāiesniedz iesniegums:

 • personīgi, rakstveidā iesniedzot AST birojā Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi DPO@ast.lv.

Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, personas datu dzēšanu vai lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

AST veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

Ja datu subjektam šķiet, ka datu subjekta tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, datu subjekts ir tiesīgs iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

+Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, personīgi rakstveidā iesniedzot iesniegumu AST birojā Rīgā, Dārzciema ielā 86, LV-1073, uzrādot personu apliecinošu dokumentu vai iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot elektroniski uz elektroniskā pasta adresi DPO@ast.lv.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

+Izmaiņas privātuma politikā

AST ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas šajā privātuma politikā, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.ast.lv.