AST norobežojas no iesaistes iespējamā piesārņojuma skandālā apakšstacijas izbūves laikā Rīgas TEC-2 teritorijā

Ziņas

2019. gada 18.jūlijā LNT ziņās izskanēja informācija par iespējami prettiesiskām darbībām attiecībā pret vides aizsardzības prasību ievērošanu un bīstamo, azbestu saturošu atkritumu apriti AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) iznomātajā zemesgabalā AS "Latvenergo" Rīgas TEC-2 teritorijā Salaspils novada Aconē, Granīta ielā 31. AST, lai gan ir šī objekta nomnieks un apakšstacijas paplašināšanas darbu pasūtītājs, kategoriski norobežojas no sniegtās informācijas par uzņēmuma apzinātu iesaisti nelikumīgā bīstamo atkritumu apritē.

Patlaban tieši pēc AST sniegtās informācijas Valsts vides dienesta (VVD) Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir uzsākusi administratīvo lietvedību par AS „Latvenergo” Rīgas TEC – 2 ražotnes teritorijā apakšstacijas izbūves laikā veikto augsnes, kas piesārņota ar azbestu vai azbestu saturošu materiālu, prettiesisku apsaimniekošanu.

Pēc AST pasūtījuma patlaban Rīgas TEC-2 teritorijā notiek apakšstacijas paplašināšanas darbi, par ko ir noslēgts darbuzņēmēja līgums ar "Empower AS filiāle Latvijā". Lai veiktu nepieciešamos darbus, komersants ir piesaistījis virkni apakšuzņēmēju, kam ir iemaņas, sertifikāti un pieredze nepieciešamo darbu veikšanā, tai skaitā arī bīstamo atkritumu apsaimniekošanā. Šādu sertificētu speciālistu piesaiste bija nepieciešama, jo pirms objekta izbūves uzsākšanas pēc AST pasūtījuma tika veikti grunts izpētes darbi un secināts, ka tā ir piesārņota ar būvniecības un dažādiem citiem atkritumiem (būvgruži, celtniecības pārpalikumi, metāla lūžņi, riepas, u.c.), un veicot papildus izpēti, atklāts, ka arī ar smagajiem metāliem. Izpētē secināts, ka apakšstacijas izbūvei nepieciešama grunts nomaiņa piesārņojuma likvidēšanai un grunts nestspējas paaugstināšana drošai objekta izbūvei. Azbesta klātbūtne ne sākotnējā izpētē, ne arī vēlāk netika konstatēta; tika sastādīta atbilstoša grunts sanācijas programma, ko saskaņoja VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde.

Pirmā informācija par iespējamo azbesta klātbūtni gruntī tika saņemta 2019. gada 26. februārī no "Empower AS filiāles Latvija" – uz SIA "EkoDem" apsaimniekoto atkritumu laukumu Ķekavas pagasta "Lādēs" no TEC-2 teritorijas atvestajā gruntī saskaņā ar laboratorijas analīzēm tika konstatētas azbesta paliekas. AST, izvērtējot saņemto informāciju, uzdeva "Empower AS filiālei Latvijā" veikt piesārņotās grunts apsaimniekošanu un turpināt darbus, ievērojot likumdošanas prasības, ņemot vērā, ka grunts nomaiņas un sanācijas procesā bija iesaistīti pieredzējuši un sertificēti bīstamo atkritumu apsaimniekošanas un uzraudzības speciālisti.

Uzzinot, ka pastāv strīds starp grunts nomaiņā iesaistījām pusēm par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu un bažas par korektu tiesību aktu un normatīvu prasību izpildi, AST kā pasūtītājs 2019.gada 7.maijā sasauca darba sanāksmi, pieaicinot visu grunts nomaiņā iesaistīto pušu pārstāvjus. Sanāksmē iegūto informāciju AST nodeva VVD Lielrīgas reģionālajai vides pārvaldei, lūdzot izvērtēt katras iesaistītās puses – ģenerāluzņēmēja, tiešo darbu veicēju, sanācijas darbu veikšanas uzraugu, kā arī iespējami ar bīstamajiem atkritumiem piesārņotās grunts pārvadātāju un noglabātāju atbildību. Pamatojoties uz AST sniegto informāciju, VVD Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir uzsākusi administratīvo lietvedību par apakšstacijas izbūves laikā veikto augsnes, kas piesārņota ar azbestu vai azbestu saturošu materiālu, prettiesisku apsaimniekošanu.

Jāatzīmē, ka SIA "EkoDem" grunts paraugu noņemšanu analīzēm veica savā objektā Ķekavas pagastā, neinformējot un nepiesaistot procesā citas iesaistītās puses – ne izpildītāju un tā nolīgtos apakšuzņēmējus, ne objekta izbūves pasūtītāju, līdz ar to nav izsekojams, vai paraugi patiešām ir ņemti no TEC-2 teritorijas atvestās grunts. Citas analīzes, kas apliecinātu azbesta klātbūtni TEC-2 teritorijā izraktajā gruntī, neviena no procesā iesaistītajām pusēm AST nav nodevusi, un arī vēlāk, veicot papildus analīzes pēc AST pasūtījuma, piesārņojums ar azbestu objektā nav konstatēts.