Elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES

Projekts "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" ir iekļauts Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānā, kā arī Eiropas ENTSO-E desmitgades attīstības plānā. Tīkla pastiprinājumam ir jābūt nodotam ekspluatācijā līdz 2020.gadam, kad tiek ievests ekspluatācijā Igaunijas-Latvijas trešais starpsavienojums, jo Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projekts ir svarīgs Latvijas iekšēja tīkla pastiprinājums Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma pilnas funkcionalitātes nodrošināšanai ne tikai normālos, bet it īpaši avārijas un remontu režīmos. Reģionālā mērogā šis tīkla pastiprinājums spēlēs būtisku lomu caurlaides spējas palielinājumam Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā.

TES-HES.png

Projekta aktualitātes
Attīstība

Latvijas Pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) šodien, 27.augustā parakstīja līgumu ar SIA "…

Attīstība

AS “Augstsprieguma tīkls” izsludinājusi iepirkuma procedūru aptuveni 13 kilometrus garas 330kV maiņstrāvas…

Darbu norises plāns

Projektu "330 kV elektropārvades līnija Rīgas TEC-2 – Rīgas HES" plānots noslēgt 2020. gadā. 2017.gada 17.februārī ir pieņemts lēmums par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu projektam 50% vai 9,9 miljonu eiro apmērā no Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (angl. CEF – Connecting Europe Facility) līdzekļiem.

2017.gada 16.augustā projektam ar Ministru kabineta lēmumu ir piešķirts nacionālo interešu objekta statuss. Rīkojums nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanai ir veids, kādā valsts realizē politisko izšķiršanos saistībā ar plānoto valsts attīstību enerģētikas jomā un uzņemto starptautisko saistību izpildi.

2017.gada 16.augustā projektam ar Ministru kabineta lēmumu ir piešķirts nacionālo interešu objekta statuss. Rīkojums nacionālo interešu objekta statusa piešķiršanai ir veids, kādā valsts realizē politisko izšķiršanos saistībā ar plānoto valsts attīstību enerģētikas jomā un uzņemto starptautisko saistību izpildi.

Šis tīkla pastiprinājums nodrošinās Igaunijas-Latvijas trešā starpsavienojuma pilnu funkcionalitāti remontu un atslēgumu gadījumos Rīgas reģiona pārvades elektrotīklos, kā arī nodrošinās Rīgas TEC-2 avārijas palaišanas iespēju no Rīgas hidroelektrostācijas. Papildus minētiem kritērijiem Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projekts nodrošinās pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās energosistēmas un kalpo par priekšnoteikumu veiksmīgai Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas elektroenerģijas sistēmām.

Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projekts ir iekļauts kopējo interešu projektu sarakstā (KIP) ar Nr.4.2.3, kas ir izstrādāts, balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.347/2013. Vairāk informācijas par KIP sarakstu var atrast šeit.

Elektropārvades projekta paredzamais garums ir 13 km, un saskaņā ar Latvijas Republikas likuma “Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1. pielikuma 26. punktu, augstsprieguma elektrolīnijām (spriegums ir 110 kV un vairāk), kuru garums ir mazāks par 15 km, ietekmes uz vidi novērtējums nav jāveic, bet saskaņā ar šī paša likuma 2. pielikuma 3. punkta 2.daļu, augstsprieguma elektrolīniju ierīkošanai, kuru garums pārsniedz 5 km, ir jāveic sākotnējais izvērtējums. 2016.gada 28.augustā AS “Augstsprieguma tīkls” ir iesniedzis Valsts vides dienestam Lielrīgas reģionālas vides pārvaldei iesniegumu elektropārvades līnijas Rīgas TEC-2 – Rīgas HES sākotnējam vides izvērtējumam. 2016. gada 26. oktobrī Vides pārraudzības valsts birojs, izvērtējot iesniegto informāciju, norādītos faktus un apsvērumus, ir pieņēmis lēmumu (Nr.280) nepiemērot ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) procedūru AS “Augstsprieguma tīkls” ierosinātājai darbībai – 330 kV elektropārvades līnijai Rīgas TEC-2 – Rīgas HES.

2017.gada 24.aprīlī Salaspils novada domē notika projekta sabiedriskā apspriešana, kurā piedalījās projektā skartie zemes īpašnieki, pašvaldības pārstāvji un citas ieinteresētas organizācijas. Sabiedriskās apspriešanas protokols un dalībnieku saraksts ir atrodams šeit.

2017.gada 27.oktobrī AS "Augstsprieguma tīkls" izsludināja iepirkuma procedūru elektropārvades līnijas Rīgas TEC-2 – Rīgas HES projektēšanai un būvniecībai.

2018. gadā ir plānots noslēgt līgumu ar būvnieku un sākt līnijas projektēšanu.

Lasīt vēlRādīt mazāk

lv_cef_cofinancing.png