Konkursi un stipendijas

FEIN-STEIN(plak)_webam_new.jpg

Lai veicinātu praktiski pielietojamu un radošu risinājumu izstrādi studiju noslēguma darbos par AS "Augstsprieguma tīkls" aktuālām tēmām, AST organizē Stipendiju konkursu augstākās izglītības iestāžu studentiem. Stipendijas apmērs vienam pretendentam ir līdz 250 EUR mēnesī, tā tiek piešķirta uz darba izstrādes laiku.

Pieteikšanās konkursam notiek katru gadu līdz 30. novembrim.

Lai pretendētu uz stipendiju, kandidātam ir jāatbilst šādām prasībām:

 • pretendents studē kādā no AST darbības virzieniem aktuālajām jomām –elektroenerģētikā, elektrotehnikā, telekomunikācijās, informācijas tehnoloģijās;
 • pretendents studē pilna laika bakalaura, 2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai maģistra studiju programmā un viņa sekmju vidējā atzīme nav zemāka par 7 (septiņi);
 • pretendents izvēlas izstrādāt studiju noslēguma darbu par AST piedāvātu tēmu vai piedāvā savu tēmu, kuru ir apstiprinājusi izglītības iestāde;
 • pretendents nav AST darbinieks;
 • ja pretendents vienlaicīgi ir AST praktikants, stipendija netiek piešķirta laikā, kad stipendiāts saņem AST stipendiju par praksi.

Ar pilnu prasību aprakstu stipendijas saņemšanai ir iespējams iepazīties Stipendiju konkursa nolikumā.

AST studiju noslēgumu darbu STIPENDIJU KONKURSAM piedāvā sekojošas tēmas un idejas darbu nosaukumiem, kuras ir iespējams koriģēt atbilstoši studenta zināšanām un ieinteresētībai:

 • Esošās 110/20 kV apakšstacijas pārbūve ārgaisa sadalietaises izpildījumā;
 • Jaunas 110/10 kV apakšstacijas izbūve iekštelpu sadalietaises izpildījumā;
  • Abas augstākminētās tēmas var saturiski koriģēt (paplašināt, sašaurināt), t.i.:
   • paredzēt pārbūvēt/izbūvēt a/st. kā "digitālo" vai "parasto" a/st.;
   • paredzēt aprīkot vai neaprīkot transformatoru ar monitoringa iekārtām;
   • paredzēt aprīkot vai neaprīkot primārās iekārtas ar monitoringa iekārtām;
   • paredzēt izvēlēties vai neizvēlēties primārās iekārtas ar videi draudzīgu iekšējo izolāciju;
   • mainīt sprieguma līmeni un 110kV a/st. vietā izvēlēties 330kV apakšstaciju.
 • Zudumu un slodzes prognozēšana pārvades tīklā;
 • Intelektuālā notikumu un brīdinājumu apstrāde;
 • Automatizētā displeju uzbūve no tīkla modeļu datiem;
 • Kaskādes ūdens aprēķinu (pieteces) uzlabošana (piezīme - šobrīd ūdenskrātuvju modelis ir stipri vienkāršots);
 • Apakšstacijas rekonstrukcijas risinājumi - 110kV līnijas relejaizsardzības rekonstrukcija;
 • Apakšstacijas rekonstrukcijas risinājumi - 110kV transformatora relejaizsardzības rekonstrukcija;
 • Patēriņa reakcijas veicināšana energosistēmā;
 • Pārvades sistēmas operatoru un sadales sistēmas operatoru sadarbības modeļa pilnveidošana, lai veicinātu izkliedētās ģenerācijas attīstību;
 • PMU (Phasor Management Unit) iekārtu izmantošanas iespējas Baltijas pārvades sistēmas darbības novērtēšanā;
 • Finansiālo pārvades tiesību (FTR-Option) efektivitātes un nepieciešamības novērtējums Baltijā;
 • Patēriņa reakcijas agregācijas modeļu izvērtējums;
 • Baltijas balansēšanas tirgus attīstības iespējas;
 • Vēja enerģijas attīstības potenciāls Baltijas energosistēmā;
 • Tirdzniecībai piešķirtās starpsavienojumu kapacitātes palielināšanas iespēju analīze;
 • Elektroenerģijas cenu modelēšana vairumtirgū ar pieaugošu atjaunojamās enerģijas īpatsvaru energosistēmā""Inerce Baltijas energosistēmā un frekvences kvalitātes nodrošināšana;
 • Reaktīvās jaudas kompensācija energosistēmā.

Lai pieteiktos stipendijai, aicinām aizpildīt tālāk atrodamo pieteikuma formu.

Visus iesniegtos pieteikumus vērtēs Stipendiju konkursa Komisija un lēmums katram pretendentam tiks paziņots individuāli.

Ja ir radušies kādi jautājumi par Stipendiju konkursu, lūdzam rakstīt [email protected]

Pieteikums AST stipendiju konkursam

Ar * atzīmēti obligāti aizpildāmie lauki

Pieteikums AST stipendiju konkursam

DD.MM.GGGG vai lūdzu izvēlēties, nospiežot uz kalnedāra lauka labajā pusē →
DD.MM.GGGG vai lūdzu izvēlēties, nospiežot uz kalnedāra lauka labajā pusē →
DD.MM.GGGG vai lūdzu izvēlēties, nospiežot uz kalnedāra lauka labajā pusē →
Vidējā atzīme kopš studiju uzsākšanas ar vienu ciparu aiz komata
Lūdzam pievienot datni, kas apliecinātu sekmes kopš studiju uzsākšanas
One file only. 512 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Lūdzu pievienot CV
One file only. 512 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Lūdzam pievienot izglītības iestādes apliecinājumu par Pretendenta piedāvātās tēmas saskaņošanu gadījumā, ja Pretendents AS "Augstsprieguma tīkls" stipendiju konkursam piedāvā savu tēmu par kādu no stpendiju Nolikuma 1.4.punktā minētajiem procesiem
One file only. 512 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Lūdzam pievienot datni ar studiju darba projektu. Projektam jāsniedz ieskats sekojošos ar plānoto pētījumu saistītos jautājumos:
 • izvirzītie mērķi un to pamatojums;
 • tēmas aktualitāte;
 • risināmie jautājumi;
 • metodes;
 • darba grafiks.

One file only. 512 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.
Piekrītu savu pieteikuma formā ievadīto personas datu apstrādei un uzglabāšanai AST datu bāzē divus gadus ar mērķi tos izmantot AST nākotnes personāla atlases u.c. konkursos, saņemot darba un sadarbības piedāvājumus pieteikuma formā norādītajos saziņas līdzekļos.
Required fields are marked with *.

Ja ir radušies jautājumi par stipendiju konkursu, lūdzam rakstīt [email protected]