Korporatīvā pārvaldība

AS "Augstsprieguma tīkls" Korporatīvās pārvaldības politika izstrādāta, ņemot vērā Latvijas Republikas normatīvos aktus, NASDAQ OMX Riga, AS izstrādātos Korporatīvās pārvaldības principus un ieteikumus to ieviešanā, Eiropas Savienības un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas ieteikumus kapitālsabiedrības korporatīvajai pārvaldībai, pārskatot un apkopojot AS "Augstsprieguma tīkls" īstenoto praksi korporatīvajā pārvaldībā.

Dokuments lejupielādei pdf formātā

Akcionāru sapulces lēmumi

+AST kārtējās Akcionāru sapulces 2020. gada 29. maijā darba kārtība un lēmumi

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada atsevišķo pārskatu

Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada atsevišķo pārskatu (pielikumā uz 66 (sešdesmit sešām) lapām).

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada peļņas izlietošanu

Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2019. gadu 1735 958 euro (viens miljons septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstošideviņi simti piecdesmit astoņi euro) apmērā, tai skaitā 1388766 euro maksājum spar valsts kapitāla izmantošanu un 347 192 euro uzņēmumu ienākuma nodoklis. Atlikušo peļņas daļu 4 115 963 euro (četri miljoni viens simts piecpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro) novirzīt uzkrāto zaudējumu segšanai, savukārt1215053 euro (viens miljons divi simti piecpadsmit tūkstoši piecdesmit trīs euro)ieskaitīt rezervēs AS ''Augstsprieguma tīkls'' turpmākai attīstībai.

3.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada darba plāna un mērķu izpildi

Pieņemt zināšanai 2019. gada darba plāna un mērķu izpildi (pielikumā uz 18 (astoņpadsmit) lapām) un nosūtīt nozares ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram atzinuma sniegšanai.

4.

Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada pārskata, ilgtspējas pārskata revīzijai

Ievēlēt SIA "Deloitte Audits Latvia", reģistrācijas Nr.40003606960, par AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada pārskata, ilgtspējas pārskata revidentu, nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 24 850 EUR (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro), bez PVN.

5.

Citi jautājumi