Padome

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) padome ir pārraudzības institūcija, kas pārstāv akcionāru intereses un pārrauga valdes darbību.

2016. gada 18. oktobrī darbam AST padomē uz piecu gadu pilnvaru termiņu ievēlēti trīs neatkarīgie padomes locekļi atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome".

Līdz 2019. gada 19. martam AST padomes priekšsēdētājs bija inženierzinātņu doktors Vilnis Krēsliņš – ilggadējs Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijas vadītājs un Rīgas Tehniskās universitātes Valsts eksaminācijas komisijas priekšsēdētājs.

Līdz 2019. gada 9. septembrim AST padomes priekšsēdētāja vietnieks bija ekonomikas doktors Jurijs Spiridonovs, kuram ir  vairāk nekā 10 gadu pieredze darbā valsts pārvaldē, tostarp kā valsts sekretāra vietniekam Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā un Ekonomikas ministrijā, kur darbs bija saistīts ar enerģētikas un vides politikas jautājumiem.

Padome darbojas saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumuKomerclikumu, AST statūtiem, padomes nolikumu un citiem AST saistošiem normatīviem aktiem. 

AST padomes priekšsēdētājs un padomes locekļi saņem amata atlīdzību un ikgadējo prēmiju atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumam. AST padomes priekšsēdētājam un padomes locekļiem nav paredzētas jebkāda veida kompensācijas par amata atstāšanu.

AST padomes locekļiem nepieder AS "Augstsprieguma tīkls" vai AS "Conexus Baltic Grid" akcijas.

+Dr. oec. Olga Bogdanova - padomes locekle

AST_7_small.jpg

Darba pieredze

 

2019 – šobrīd

AS "Augstsprieguma tīkls", Padomes priekšsēdētāja vietniece

2016 – 2019

AS "Augstsprieguma tīkls", Padomes locekle

2018 - šobrīd

Latvijas Republikas Finanšu ministrija, Nodokļu administrēšanas un sabiedrības interešu politiku departamenta direktore

2018 – šobrīd

Pasaules Enerģētikas Padome, Eksperts, Nākotnes enerģētikas līderības projekta dalībniece

2017 - 2020

Latvijas Zinātnes padome, Eksperts

2016 – 2018

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktore

2016 – šobrīd

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta docente

2016

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Valsts sekretāra vietnieka enerģētikas jautājumos pienākumu izpildītāja

2014 – 2016

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Enerģijas tirgus un infrastruktūras departamenta direktora vietniece, Enerģijas tirgus nodaļas vadītāja

2013 – 2014

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Enerģijas tirgus un infrastruktūras nodaļas vadītāja

2010 – 2013

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Iekšējā tirgus departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākā referente (reorganizēts nodaļas vadītāja vietnieka amats ar vadītāja vietnieka pienākumiem)

2006 - 2010

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Iekšējā tirgus departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vadītāja vietniece

2006

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Iekšējā tirgus departamenta ES preču un pakalpojumu tirgus nodaļas vecākā referente

2005

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, Starptautisko ekonomisko attiecību departamenta ES lietu nodaļas pārvaldes vecākā referente

2005 – 2014

Rīgas Tehniskā universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūta vieslektors

 

Izglītība

2007 – 2012

Rīgas Tehniskā Universitāte, Inženierekonomikas un vadības fakultāte, Starptautisko ekonomisko sakaru un muitas institūts, Doktora grāds ekonomikā

2003 – 2006

Rīgas Tehniskā universitāte, Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē, Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana (diploms ar izcilību)

 

2004 – 2005

Pforzheim Fachhochschule, Vācija

International Management Programme, Tālākizglītības diploms

2003 – 2006

Rīgas Tehniskās universitātes Humanitārais institūts, Rīga

Pedagoģiskās specializācijas blakus studijas ar specializāciju inženierzinātņu priekšmetu pasniegšana

2000 – 2003

Rīgas Tehniskā universitāte, Sociālo zinātņu bakalaura grāds vadībzinātnē, Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana (diploms ar izcilību)

 

Pilnvaru termiņš: 18.10.2021.

Olga Bogdanova ievēlēta amatā kā neatkarīgā AST padomes locekle atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 686 "Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam (akcionāram) ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās ir izveidota padome", bet kopš 2018.gada 1.februāra ir stājusies darba tiesiskajās attiecībās ar AST akciju turētāju – LR Finanšu ministriju.

AS "Augstsprieguma tīkls" padomes nolikums
Grozīts un apstiprināts jaunā redakcijā AS "Augstsprieguma tīkls" padomes sēdē 2017.gada 24.augustā.