RePowerEU finansējums

2022.gada 18.maijā Eiropas Komisija nāca klajā RePowerEU plānu, kas ir risinājums grūtībām un pasaules enerģijas tirgus traucējumiem, kas ir saistīts ar Krievijas iebrukumu Ukrainā. RePowerEU plāna pamatā ir Atveseļošanas un noturības mehānisms (ANM), kas atbalsta koordinētu pārrobežu un valsts infrastruktūras plānošanu un finansēšanu, kā arī enerģētikas projektus un reformas. Eiropas Komisija 2022. gada 8. martā ierosināja orientējošu plānu, kā, ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā, Eiropu jau krietni pirms 2030. gada padarīt neatkarīgu no Krievijas fosilā kurināmā resursiem. Eiropadomes sanāksmē 2022. gada 24. un 25. martā ES vadītāji vienojās par šo mērķi un lūdza Komisiju iesniegt detalizētu plānu RePowerEU, kas tika pieņemts 2022. gada 18. maijā.

RePowerEU plāns tika apstiprināts 2023. gada 27. februārī ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2023/435 ar ko groza Regulu (ES) 2021/241 attiecībā uz REPowerEU nodaļām atveseļošanas un noturības plānos un groza Regulas (ES) Nr. 1303/2013, (ES) 2021/1060 un (ES) 2021/1755 un Direktīvu 2003/87/EK. RePowerEU finansē investīcija, kas veiktas laikposmā no 2024. gada februāra līdz 2026. gada 31. augustam.

+ RePowerEU projekti enerģētikā

Arī Latvijas enerģētikas sektors saskaras ar lieliem izaicinājumiem sakarā ar karu Ukrainā, kas saistīts ar ievērojamu cenu pieaugumu iekārtām un materiāliem, kā arī loģistikas procesu sarežģījumiem, sakarā ar ģeopolitisko situāciju pasaulē.

Ievērojot iepriekšminēto, Latvijas RePowerEU plānā ir paredzēts atbalsts arī enerģētikas nozarei, kuras ietvaros AS "Augstsprieguma tīkls" (AST), kā pārvades sistēmas operators (PSO), atbildīgais par elektroapgādes drošumu un stabilitāti energosistēmā sistēmā,  plāno realizēt:

  • investīciju 7.1.1.1.i. "Elektroenerģijas pārvades sistēmas sinhronizācija", kuras ietvaros AST īstenos enerģijas uzkrājošas baterijas (angl. BESS – Battery Energy Storage System) projektu Rēzeknē un tiks īstenoti kibedrošibas un atjaunīgo energoresursu (AER) koncepta izstrādes pasākumi, saistītie ar Baltijas sinhronizāciju ar kontinentālo Eiropu;
  • investīciju 7.1.1.2.i. "Elektroenerģijas pārvades un sadales tīklu modernizācija", kuras ietvaros AST īstenos pārvades sistēmas apakšstaciju projektus AER pieslēgšanai, kā arī izpētes, saistītas ar infrastruktūras attīstības iespējām Latvijā.

2023. gada 26.septembrī Latvijas Republikas Ministru kabinets pieņēma MK rīkojumu Nr.635 (https://likumi.lv/ta/id/345848-par-latvijas-atveselosanas-un-noturibas-mehanisma-plana-papildinajumu) "Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna papildinājumu" par RePowerEU atbalsta īstenošanas nosacījumiem Latvijā.

+ Finansējums AST projektiem

RePowerEU projekta ietvaros AST paredzētais finansējums ir 73,2 milj. EUR apmērā, kur 60,2 milj. EUR paredzēti sinhronizācijas aktivitātēm un 13 milj. EUR – pārvades tīkla modernizācijai un saistītām izpētēm. Projekti jāīsteno līdz 2026. gada 30. jūnijam.

2024. gadā ir paredzēts apstiprināt MK noteikumus par RePowerEU projektu pārvaldību, pēc kā AST iesniegs finansēšanas pieteikumu Klimata un Enerģētikas Ministrijai (KEM), kā enerģētikas nozares RePowerEU projektu uzraugošai institūcijai, finansējuma saņemšanai saviem projektiem, par ko 2024. gadā tiks noslēgts līgums starp AST un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par RePowerEU finansējuma izmantošanas un pārvaldības nosacījumiem.