Latvian electricity market overview

The net electricity consumption in Latvia totalled 598 537 MWh, average Nord Pool day-ahead price for Latvian bidding area increased to 88.32 EUR/MWh. Local generation covered 51% of national consumption.

ELECTRICITY GENERATION IN LATVIA JULY 2021

Generation type

Current period, MWh

Relative changes from the previous month

Previous year (July 2020), MWh

Daugava Hydro

73 179

-60%

112 738

Thermal*

164 766

60%

59 455

Wind

7 167

62%

12 854

Cogeneration (up to 10MW)

10 294

-24%

18 706

Biomass (up to 10MW)

28 860

10%

30 051

Biogas (up to 10MW)

21 221

-1%

25 507

Small Hydro (up to 10MW)

1 375

-69%

1 916

Solar

407

-9%

310

Production (Total)

307 269

-13,3%

261 538

* Rīga TEC-1, Rīga TEC-2, AS "Rīgas Siltums", SIA "Juglas Jauda", SIA "Fortum"

LATVIAN ELETRICITY IMPORT/EXPORT
 

July 2021, MWh

Relative changes from the previous month

July 2020, MWh

Electricity import to Latvian electricity grid

492 528

27%

515 652

Export from Latvian electricity grid

201 259

7%

222 670

Net exchange SALDO

291 268 (deficit)

45%

292 981 (deficit)

LATVIAN CONSUMPTION COVERED BY LOCAL GENERATION

 

July 2021, MWh

Relative changes from the previous month

July 2020, MWh

Latvian electricity consumption

598 537

8%

554 519

Consumption share covered by local generation

51%

-12,5 (percentage points)

47%

UTILIZATION OF BALTIC INTERCONNECTIONS 

Interconnections

Average monthly  utilization[1], %

Relative changes from the previous period, (percentage points)

Lowest fixed daily utilization of the reporting period

Highest fixed daily utilization of the reporting period

 LV -> LT

30%

-19

4,9%

57,6%

 EE -> LV

66%

1

13,7%

99,5%

LT -> LV

4%

3

0,0%

14,7%

PL->LT

39%

20

0,0%

85,5%

LT->PL

31%

2

0,0%

84,3%

SE4->LT

93%

36

48,4%

100,0%

FI->EE

71%

-11

20,0%

97,2%

LV>EE

1%

1

0,0%

24,6%

EE>FI

0%

0

0,0%

10,4%

LKAL>LT

98%

1

20,0%

100,0%

LT>SE4

0%

-6

0,0%

1,4%

LRI>LV

97%

7

42,5%

100,0%

THE BALTIC STATES' TRADE WITH THE 3rd COUNTRIES AND EU
 

uly 2021, MWh

Relative changes from the previous month

July 2020, MWh

Import from 3rd countries to the Baltic States

215 092

-37%

229 233

Import from EU countries to Baltics

1 068 983

30%

1 122 716

REGIONAL DAY-AHEAD PRICES (NORD POOL)

Price area

Average monthly price EUR/MWh

Relative change compared with previous month

Previous year (July 2020), MWh

Lowest fixed hour price EUR/MWh

Highest fixed hour price EUR/MW

Lowest fixed daily price EUR/MWh

Highest fixed daily price EUR/MWh

NP Finland

78,76

40%

20,21

2,90

137,03

36,96

108,47

NP Estonia

83,78

16,9%

30,10

2,90

137,03

44,61

108,47

NP Latvia

88,32

15,9%

31,80

33,37

137,03

63,90

108,47

NP Lithuania

88,32

13,6%

31,70

33,37

137,03

63,90

108,47

NP Sweden (SE4)

68,04

-7%

22,86

2,90

126,55

32,91

95,29

COMPARISON OF PRICES BETWEEN NEIGHMOURING PRICES AREAS (NORD POOL) 

Salīdzināmie NP tirdzniecības apgabali

Stundu skaits, kad cena ir vienāda (%)

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi (procentpunkti)

Jūlijs 2020 (%)

NP FI & EE

75%

23,7

47%

NP EE & LV

81,9%

-2,5

89,8%

NP LV & LT

100%

6,7

98%

NP LT & SE4

24%

-45,1

56%

Balansēšanas tirgus Baltijā: cenas un apjomi

Baltijas balansēšanas tirgus ik stundas solījumu apjoms no Baltijas reģiona regulēšanas pakalpojumu sniedzējiem vidēji sastādīja 786 MW (regulēšanai uz noslodzi) un 327 MW (regulēšanai uz atslodzi), salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi solījumu apjoms solījumiem uz noslodzi palielinājās par 23% un solījumiem uz atslodzi samazinājās par 14%. Jūlijā no Baltijas regulēšana pakalpojumu sniedzējiem netika saņemts neviens solījums uz noslodzi 0% no kopējām stundām, savukārt uz atslodzi 2% no stundām. Kopējais balansēšanai aktivizētās elektroenerģijas apjoms Baltijā, Somijā un Zviedrijā jūlijā sasniedza 27,41 GWh, kas ir par 14% mazāk, kā jūnijā. Kopumā Baltijā, Somijā un Zviedrijā aktivizācijas veiktas 76% no stundām. Aktivizētās enerģijas apjomā jūlijā, salīdzinot ar jūliju, vērojamas sekojošas izmaiņas no resursiem Igaunijā (5%); Latvijā (-43%), Lietuvā (1%), Somijā (41%) un Zviedrijā (-45%). Baltijas balansatbildīgo vidējais netētais nebalansa apjoms – 50 MWh.

 

Jūlijs 2021, EUR/MWh

Izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi

Jūlijs 2020, EUR/MWh

Nebalansa cena[7] Igaunijā

78,58

19%

31,58

Nebalansa cena Latvijā

79,71

19%

31,96

Nebalansa cena Lietuvā

79,62

19%

31,94

Solījumu cenas

Igaunija

Latvija

Lietuva

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Augstākā cena

268,95

132,47

268,95

132,47

268,95

132,47

Zemākā cena

2,9

-37

33,37

-37

33,37

-37

 

Kopējā aktivizētā enerģija atbilstoši valstīm, MWh

Izmaiņas salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Igaunija

1314

2268

-17%

24%

Latvija

2470

605

-45%

-33%

Lietuva

7549

4823

42%

-31%

Somija

827

3188

45%

40%

Zviedrija

300

3712

-24%

-46%

 

Vidējais standarta solījumu apjoms stundā, MW

Izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi

% no stundām, kad standarta solījumi nebija pieejami

 

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Uz noslodzi

Uz atslodzi

Baltija

786

327

23%

-14%

0%

2%

Igaunija

17

57

-12%

29%

0%

6%

Latvija

113

52

38%

-37%

27%

54%

Lietuva

656

219

22%

-15%

0%

19%

Izmantotie saīsinājumi un apzīmējumi:

LV-Latvija tirdzniecības apgabals, LT- Lietuvas tirdzniecības apgabals, EE-Igaunijas tirdzniecības apgabals, FI - Somijas tirdzniecības apgabals, SE4 – Zviedrijas ceturtais tirdzniecības apgabals, LBI – Lietuvas-Baltkrievijas Importa tirdzniecības apgabals.

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam (ETL) katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu.


[1] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas imports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan tīklā fiziski no citām valstīm ienākusī elektroenerģija

[2] Šeit un turpmāk apskatā kā elektroenerģijas eksports apzīmēti nevis komerciāli darījumi, bet gan no tīkla fiziski uz citām valstīm izvadītā elektroenerģija

[3] Atbilstoši (ENTSO-E) noteiktajai definīcijai, kurā netiek ietverts el.st. pašpatēriņš.

[4] Noslogotība = mēneša summārā komercplūsmas kWh / mēneša summārā neto pārvades jauda kWh („Net Transfer Capacity” NTC).

[5] Uz Baltijas valstīm komerciālais elektroenerģijas imports no trešajām valstīm (Krievija) notiek uz Latvijas-Krievijas robežas (LRI-LV) un Lietuvas- Kaļiņingradas robežas (LT-LKAL), saskaņā ar NordPool datiem.

[6] Nord Pool ir Ziemeļvalstu elektroenerģijas birža, kurā, balstoties uz tirgus principiem, tiek noteikta Latvijas tirdzniecības apgabala elektroenerģijas cena

[7] Nebalansa cenas sākot ar 2018. gada 1. janvāri tiek rēķinātas saskaņā ar jauno metodiku