Mērķis un stratēģija

Stratēģija

Nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt to integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū.
+Stratēģiskie mērķi

Ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2018.gada 10.jūlija lēmumu Nr.308 ir noteikts Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis:

Nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt to integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū.

Sabiedrības stratēģiskā virzība ir vērsta uz:

  • elektroenerģijas pārvades pakalpojuma kvalitātes un drošuma uzlabošanu;
  • darbības pielāgošanu mainīga elektroenerģijas tirgus apstākļiem;
  • sadarbības ar elektroenerģijas tirgus dalībniekiem attīstīšanu;
  • stabilas finansiālās darbības nodrošināšanu;
  • personāla kvalifikācijas un lojalitātes nodrošināšanu;
  • biznesa procesa izvērtēšanas un kontroles pasākumu uzlabošanu un attīstīšanu.

Ievērojot Elektroenerģijas tirgus likumā, valsts stratēģiskajos plānošanas dokumentos, pārvades sistēmas operatora licencē noteiktās atbildības, AS "Augstsprieguma tīkls" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2016.-2019.gadam noteiktas šādas ilgtermiņa stratēģisko mērķu grupas:

  • A. Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšana, integrējoties ES elektroenerģijas tirgu, nodrošinot Latvijas pārvades sistēmas  attīstību, atbilstoši SPRK apstiprinātajam elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānam 10 gadu periodam.
  • B. Nodrošināt Latvijas elektroenerģijas sistēmas drošu darbības režīmu un klientu kvalitatīvu elektroapgādi.
  • C. Nodrošināt ilgtspējīgu un pārdomātu saimniecisko darbību, nodrošinot efektīvu energoresursu un izlietojumu, vides risku uzraudzību, novēršot vai mazinot piesārņojumu no sabiedrības darbības.
  • D. Apliecināt Sabiedrību kā sociāli atbildīgu uzņēmumu, apmierinot klientu vajadzības savlaicīgi, atsaucīgi, tehniski un ekonomiski pamatoti un saskaņā ar tiesību aktiem.
+Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde

Izvērtējot Sabiedrības darbības rezultātus 2017.gadā, ņemot vērā ietekmējošos objektīvos apstākļus, secināms, ka Sabiedrība darbojas saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem, sasniedzot noteiktos rezultativitātes rādītājus.

Būtiskāko finanšu mērķu izpilde
2016. fakts
2017. fakts
2018. fakts
2019. mērķis
2019. fakts
 
Rentabilitāte
Atbilstoši Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas (Metodika) nosacījumiem, nodrošināt pašu kapitāla rentabilitāti ≥2.0% 4.1% 3.6% 6.6% ≥2.0%* 10.1%  
Nodrošināt Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā atļauto peļņu, tūkst.EUR 352 309 4 677 atbilstoši atļautajai 7 067  
Apgrozījums
Nodrošināt ieņēmumus no pārvades sistēmas pakalpojumus sniegšanas Sabiedrības kārtējā gada budžetā plānotajā līmenī, tūkst.EUR 73 764 72 451 72 576 73 232 (+/-5%)  72 787  
Likviditāte
Nodrošināt tekošās likviditātes koeficientu ≥1, aprēķinos ņemot vērā uzkrātos neizmantotos pārslodzes maksas ieņēmumus 1.0 1.0 1.0 ≥1 1.0  

*No aprēķina izslēdzot ar AS ''Conexus Baltic Grid'' akciju iegādi saistīto pamatkapitāla palielinājumu.

+Statūti

AS "Augstsprieguma tīkls" statūti, apstiprināti jaunā redakcijā akcionāru sapulcē 2020. gada 15. jūnijā.