Mērķis un stratēģija

Stratēģija

Nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt to integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū.

virziba_bilde.png

Dokumenti: Augstsprieguma tīkls koncerna vidēja termiņa darbības stratēģija 2021. - 2025. gadam - pdf fails lejupielādei

+Stratēģiskie mērķi

Nozares politikas plānošanas dokumenti

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam

Nacionālās enerģētikas un klimata plāns 2021.-2030. gadam

Nacionālās attīstības plāns 2021.-2027. gadam

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 

Nozares mērķi/ prioritātes

Nodrošināt Valsts enerģētisko drošību, pilnībā sasaistot elektroenerģijas infrastruktūru ar Eiropas kontinentālo tīklu, enerģijas tirgu integrāciju un infrastruktūras modernizāciju, ilgtspējīgu enerģētikas sektora attīstību un energoefektivitātes uzlabošanu

Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis

Nodrošināt Latvijas energoapgādes drošumu, sniegt nepārtrauktu, kvalitatīvu un pieejamu energoapgādes pārvades pakalpojumu, kā arī īstenot valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu pārvaldību un sekmēt to integrāciju Eiropas Savienības iekšējā energoresursu tirgū

Sabiedrības ilgtermiņa stratēģiskie mērķi

Latvijas enerģētiskās drošības stiprināšana, sinhronizējot Latvijas elektroenerģijas pārvades tīklu ar kontinentālās Eiropas tīklu, Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas ilgtspējīga attīstība

Nodrošināt Latvijas elektroenerģijas sistēmas drošu darbības režīmu un klientu kvalitatīvu elektroapgādi

Nodrošināt valstij stratēģiski svarīgo energoapgādes aktīvu ilgtspējīgu un efektīvu pārvaldību

Apliecināt Sabiedrību kā sociāli atbildīgu uzņēmumu

merki_bilde.png

+Finanšu un nefinanšu mērķu izpilde

Izvērtējot Sabiedrības darbības rezultātus, ņemot vērā ietekmējošos objektīvos apstākļus, secināms, ka Sabiedrība darbojas saskaņā ar izvirzītajiem mērķiem, sasniedzot noteiktos rezultativitātes rādītājus.

Būtiskāko finanšu mērķu izpilde
2016. fakts
2017. fakts
2018. fakts
2019. mērķis
2019. fakts
 
Rentabilitāte
Atbilstoši Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikas (Metodika) nosacījumiem, nodrošināt pašu kapitāla rentabilitāti ≥2.0% 4.1% 3.6% 6.6% ≥2.0%* 10.1%  
Nodrošināt Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikā atļauto peļņu, tūkst.EUR 352 309 4 677 atbilstoši atļautajai 7 067  
Apgrozījums
Nodrošināt ieņēmumus no pārvades sistēmas pakalpojumus sniegšanas Sabiedrības kārtējā gada budžetā plānotajā līmenī, tūkst.EUR 73 764 72 451 72 576 73 232 (+/-5%)  72 787  
Likviditāte
Nodrošināt tekošās likviditātes koeficientu ≥1, aprēķinos ņemot vērā uzkrātos neizmantotos pārslodzes maksas ieņēmumus 1.0 1.0 1.0 ≥1 1.0  

*No aprēķina izslēdzot ar AS ''Conexus Baltic Grid'' akciju iegādi saistīto pamatkapitāla palielinājumu.

+Dividenžu politika

AST valstij dividendēs izmaksājamais peļņas apmērs tiek noteikts atbilstoši LR Ministru kabineta noteikumiem ''Kārtība, kādā valsts kapitālsabiedrības un publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās valsts ir dalībnieks (akcionārs) prognozē un nosaka dividendēs izmaksājamo peļņas daļu, un veic maksājumus valsts budžetā par valsts  kapitāla izmantošanu'' (Noteikum).

Saskaņā ar Noteikumiem valsts kapitālsabiedrībām minimālā peļņas daļa, kas izmaksājama dividendēs, un dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ir 80 % no kapitālsabiedrības pārskata gada peļņas. Dividendēs izmaksājamā peļņas daļa ietver maksājumu par valsts kapitāla izmantošanu un uzņēmumu ienākuma nodokli. Papildus, AST dividendēs izmaksājamo peļņas daļu no pārskata gada peļņas 2018-2021.gadā nosaka likums "Par valsts budžetu". Faktiskais dividenžu apmērs tiek noteikts AST Akcionāru sapulcē pēc gada pārskata apstiprināšanas.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
Pārskata gada peļņa, tūkst.EUR 173 352 309 4 677 7 067 9 999
Dividendēs sadalītais peļņas apmērs no pārskata gada peļņas, tūkst.EUR 155 300 247 3 598 1 736 7 800
Dividendes/ peļņa, % 90% 85% 80% 77% 25% 80%