Balansēšanas pakalpojums

Stabs_01_BW.jpg

 

Latvijā izšķir trīs balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līmeņus:

 • ​​​​​Tikai pārvades sistēmas operators var sniegt balansēšanas pakalpojumu balansēšanas pakalpojuma sniedzējam.
 • Jebkurš balansēšanas pakalpojumu sniedzējs, var sniegt balansēšanas pakalpojumu elektroenerģijas tirgotājam, lietotājam vai ražotājam. Visiem balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem jāslēdz Balansēšanas līgums. Kā kļūt par balansēšanas pakalpojuma sniedzēju lasīt šeit.
 • Jebkurš tirgotājs, kas noslēdzis balansēšanas pakalpojuma līgumu, var sniegt balansēšanas pakalpojumu elektroenerģijas lietotājam vai ražotājam. Visiem tirgotājiem pirms tirdzniecības uzsākšanas jāslēdz Sistēmas lietošanas līgums. Kā uzsākt elektroenerģijas tirdzniecību lasīt šeit.
Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala vienotie noteikumi

Gan uz tirgus dalībniekiem, kas slēguši balansēšanas pakalpojuma līgumu, gan uz tirgus dalībniekiem, kas slēguši balansēšanas līgumu ir attiecināmi Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala vienotie noteikumi (spēkā no 1.01.2022):

Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala vienotie noteikumi (spēkā līdz 1.01.2022):

Maksa par nebalansa norēķinu administrēšanu

Visiem tirgus dalībniekiem, kas saņem balansēšanas pakalpojumu no pārvades sistēmas operatora (gan balansēšanas līguma, gan balansēšanas pakalpojuma līguma ietvaros), tiek piemērota nebalansa norēķinu administrēšanas maksa – 355,72 EUR bez PVN mēnesī.

+ Sistēmas lietošanas līgums

Sistēmas lietošanas līgums tiek slēgts ar visiem elektroenerģijas tirgotājiem pirms tie uzsāk elektroenerģijas tirdzniecības darbību. Sistēmas lietošanas līgumā atrunā šādus galvenos jautājumus:

 • Informācijas sniegšana kārtība par elektroenerģijas lietotājiem un elektroenerģijas ražotājiem, kuriem elektroenerģijas tirgotājs pārdod vai no kuriem iepērk elektroenerģiju un kuru elektroietaises ir pieslēgtas pārvades tīklam;
 • Norēķinu kārtība par sistēmas pakalpojumiem, citiem pakalpojumiem un obligātā iepirkuma komponenti par tiem lietotājiem un ražotājiem, kas ir pieslēgti pie pārvades tīkla un kas ir deleģējuši elektroenerģijas tirgotājam tirgus dalībnieka vārdā norēķināties ar pārvades sistēmas operatoru par minētajiem pakalpojumiem. Tai skaitā saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas kārtība;
 • Ārpuskārtas balansēšanas pakalpojuma sniegšanas kārtība elektroenerģijas tirgotājam laika periodā, kad nav spēkā esoša Balansēšanas līguma vai Balansēšanas pakalpojuma līguma.
Tipveida līguma formas paraugs

Tipveida līguma forma pēdējo reizi atjaunota 21.12.2022:

+ Balansēšanas līgums

Balansēšanas līgums tiek slēgts ar elektroenerģijas tirgotāju, kas vēlas saņemt balansēšanas pakalpojumu no pārvades sistēmas operatora, kā arī kļūt par balansēšanas pakalpojumu sniedzēju. Balansēšanas līgums jāslēdz pirms balansēšanas pakalpojuma sniegšanas citam tirgotājam. Balansēšanas līgumā atrunāti šādi galvenie jautājumi:

 • Balansēšanas pakalpojuma sniegšanas kārtība;
 • Balansēšanas pakalpojuma sniedzēja pienākumi saistībā ar balansēšanas pakalpojuma sniegšanu citiem tirgotājiem;
 • Norēķinu kārtība;
 • Saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas kārtība;
 • Balansēšanas līguma balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumu statuss un izstrādes, apstiprināšanas kārtība.
Balansēšanas līguma balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi

Atbilstoši balansēšanas līgumam balansēšanas līguma noteikumi ir saistoši visiem balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem. Balansēšanas līguma noteikumos atrunāti šādi galvenie jautājumi:

 • Vispārīgie jautājumi – noteikumu mērķis, līgumā un noteikumos lietoto terminu skaidrojumi;
 • Nebalansa apgabala noteikšanas kārtība;
 • Iesniedzamo prognožu un plānu saturs, to koriģēšana un to iesniegšanas termiņi;
 • Maksas par balansēšanas pakalpojuma sniegšanu noteikšana un nebalansa norēķini;
 • Nebalansa norēķinu administrēšanas maksas noteikšanas kārtība;
 • Saistību izpildes nodrošinājuma apmērs un prasības.
Tipveida līguma formas paraugs un noteikumi

Tipveida līguma un noteikumi pēdējo reizi atjaunoti 09.05.2023:

+ Balansēšanas pakalpojuma līgums

Balansēšanas pakalpojumu no pārvades sistēmas operatora var saņemt jebkurš tirgus dalībnieks – elektroenerģijas tirgotājs, elektroenerģijas ražotājs, elektroenerģijas lietotājs. Lai saņemtu balansēšanas pakalpojumu no pārvades sistēmas operatora (bez tiesībām sniegt balansēšanas pakalpojumu citam elektroenerģijas tirgotājam), tirgus dalībniekam ar pārvades sistēmas operatoru jāslēdz balansēšanas pakalpojuma līgums.

Balansēšanas pakalpojuma līgums

Balansēšanas pakalpojuma līgums tiek slēgts ar elektroenerģijas tirgus dalībnieku, kas vēlas saņemt balansēšanas pakalpojumu no pārvades sistēmas operatora. Balansēšanas pakalpojuma līgumā atrunāti šādi galvenie jautājumi:

 • Balansēšanas pakalpojuma sniegšanas kārtība balansēšanas pakalpojuma saņēmējam;
 • Norēķinu kārtība;
 • Saistību izpildes nodrošinājuma iesniegšanas kārtība;
 • Balansēšanas pakalpojuma līguma balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumu statuss un izstrādes, apstiprināšanas kārtība.
Balansēšanas pakalpojuma līguma balansēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi

Atbilstoši balansēšanas pakalpojuma līgumam, balansēšanas pakalpojuma līguma noteikumi ir saistoši visiem balansēšanas pakalpojuma saņēmējiem. Balansēšanas pakalpojuma līguma balansēšanas pakalpojuma noteikumos atrunāti šādi galvenie jautājumi:

 • Vispārīgie jautājumi – noteikumu mērķis, līgumā un noteikumos lietoto terminu skaidrojumi;
 • Nebalansa apgabala noteikšanas kārtība;
 • Iesniedzamo prognožu un plānu saturs, to koriģēšana un to iesniegšanas termiņi;
 • Maksas par balansēšanas pakalpojuma sniegšanu noteikšana un nebalansa norēķini;
 • Nebalansa norēķinu administrēšanas maksas noteikšanas kārtība;
 • Saistību izpildes nodrošinājuma apmērs un prasības.
Tipveida līguma formas paraugs un noteikumi

Tipveida līguma forma un notiekumi pēdējo reizi atjaunoti 01.12.2017:

+ Nebalansa norēķinu administrēšanas maksa

Visiem tirgus dalībniekiem, kas saņem balansēšanas pakalpojumu no pārvades sistēmas operatora (gan balansēšanas līguma, gan balansēšanas pakalpojuma līguma ietvaros) tiek piemērota nebalansa norēķinu administrēšanas maksa – 355.72 EUR bez PVN mēnesī.

Svarīgi:

 • Nebalansa norēķinu administrēšanas maksa tiek iekļauta rēķinā par attiecīgo norēķinu periodu;
 • Minētā nebalansa norēķinu administrēšanas maksa ir spēkā no 01.01.2018;
 • Minētā nebalansa norēķinu administrēšanas maksa ir noteikta saskaņā ar AS “Augstsprieguma tīkla” 2017. gada 19. decembrī apstiprināto Kalkulāciju “Balansēšanas administrēšanas pakalpojums”.