Finanšu pārskati

Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) peļņa 2019. gadā sasniedza 7,07 milj. eiro no kuriem 1,74 milj. eiro tiks izmaksāti dividendēs valstij.

Pārskata periodā AST sasniedza 184 milj. eiro apgrozījumu, kas ir par 9 milj. eiro mazāk nekā gadu iepriekš. Ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem ir 72,8 miljoni eiro jeb 39% no apgrozījuma. Būtisku daļu 46% no kopējiem ieņēmumiem pērnā gadā veido ieņēmumi no AS “Latvijas elektriskie tīkli” par realizētajiem pārvades aktīvu pārbūves un jaunbūves darbiem. Neto apgrozījuma samazinājums saistīts ar pārslodzes maksas ieņēmumu samazinājumu.

Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka AST atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus. Sabiedrības rentabilitāte no elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanas 2019. gadā atbilst Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodikā noteiktajai.

Peļņas pieaugums, kā arī pašu kapitāla atdeves rādītāja pieaugums no 6,6% 2018. gadā līdz 10,1% 2019. gadā ir saistīts ar uzņēmuma efektīvu darbību, kā arī saņemtajām dividendēm no AS "Conexus Baltic Grid" par 2018. pārskata gadu. AST 2019. gada pārskats sagatavots saskaņā ar starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem.

+Darbības rādītāji

Tabulā apkopoti AST būtiskākie finanšu un darbības rādītāji.

Vienlaikus, izvērtējot AST finanšu rādītājus, jāņem vērā, ka AST sniedz regulētu pakalpojumu, tādējādi tā atļautā rentabilitāte tiek noteikta saskaņā ar Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodiku, kas apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2015.gada 26.februāra lēmumu Nr.1/6.

  2012 2013 2014 2015 2016* 2017** 2018 2019
Finanšu rādītāji
Ieņēmumi, tūkst. EUR 94 944 107 067 110 503 124 776 116 789 158 862 193 866 184 742
EBITDA, tūkst. EUR 8 636 3 268 1 319 669 1 159 1 843 1 642 40 515
Peļņa, tūkst. EUR 7 356 2 762 998 173 352 309 4 677 7 067
Aktīvu kopsumma, tūkst. EUR 30 746 43 426 77 492 107 188 114 697 188 722 193 000 221 934
Pašu kapitāls, tūkst. EUR 14 538 10 679 9 191 8 466 8 661 8 499 70 344 69 956
Pamatdarbības neto naudas plūsma, tūkst. EUR 8 162 15 262 40 908 30 965 5 613 -18 750 7 216 20 422
Finanšu koeficienti
Likviditātes kopējais koeficients 2.6 2.7 4.5 4.9 5.3 1.3 3.8 1.1
EBITDA rentabilitāte 9.1% 3.1% 1.2% 0.5% 1.0% 1.2% 0.8% 22.0%
Pašu kapitāla atdeve (ROE) 64.5% 21.9% 10.0% 2.0% 4.1% 3.6% 6.6% 10.1%
Aktīvu atdeve (ROA) 33.7% 7.4% 1.7% 0.2% 0.3% 0.2% 2.5%  
Darbības rādītāji
Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh 6 593 6 044 5 802 5 803 5 822 5 807 6 051 6 012
Vidējais darbinieku skaits 59 64 66 513 525 539 548 552

*no 2016.gada AST gada pārskats tiek sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem

** Izvērtējot Sabiedrības finanšu mērķu izpildi, jāņem vērā, ka kapitāla struktūras un bilances rādītāju izpildi ievērojami ietekmē Latvijas dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" akciju iegāde. Minēto akciju iegādi AS "Augstsprieguma tīkls" veica, izpildot Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra un 19. decembra lēmumus.

  • EBITDA - peļņa pirms procentiem, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
  • Likviditātes kopējais koeficients - apgrozāmie līdzekļi/īstermiņa saistības
  • EBITDA rentabilitāte - EBITDA/ieņēmumi
  • ROE pašu kapitāla atdeve - peļņa/vidējā pašu kapitāla vērtība
  • ROA aktīvu atdeve - peļņa/vidējā aktīvu vērtība
+Starpperiodu finanšu pārskati
+Iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā
Dividendes

AST dividenžu izmaksu reglamentē Latvijas Republikas 'Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrībupārvaldības likums" un Latvijas Republikas likums “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2018., 2019. un 2020. gadam”. Par AST peļņas sadali lemj uzņēmuma Akcionāru sapulce.

AST valsts budžetā iemaksātās dividendes

Pārskata gads, par kuru iemaksātas dividendes 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Dividendes, tūkst. EUR 1 088 621 2 486 898 155 300 247 3 598*  

*tai skaitā uzņēmuma ienākuma nodoklis

Nodokļu maksājumi

AST veiktie nodokļu maksājumi, tūkst. EUR

Gads, kurā veikta nodokļa samaksa 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Uzņēmuma ienākuma nodoklis   615 2 300 288 38     601  
Pievienotās vērtības nodoklis 1 071 1 019 -898 3 4 988 7 921 16 575 16 083  
Sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 1 235 486 567 559 2 803 3 196 3 567 4 133  
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 737 290 328 340 1 471 1 741 1 947 2 112  
Uzņēmējdarbības riska valsts nodeva - 0.3 0.3 0.3 2 2 2 2  
Nekustamā īpašuma nodoklis 37                
Vieglā transportlīdzekļa nodoklis         13   10 17  
Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis         10 10 23 28  
Dabas resursu nodoklis         0.01        
Elektroenerģijas nodoklis         3 3 3 3  
NODOKĻI KOPĀ 3 080 2 410 2 297 1 190 9 327 12 873 22 127 22 379