Regulēšanas pakalpojums

generation_BW.jpg

Regulēšanas pakalpojums ir palīgpakalpojums, kura ietvaros balansēšanas tirgus dalībnieki līgumā noteiktā kārtībā palielina vai samazina elektroenerģijas ražošanu to pārziņā esošajās elektroenerģijas ražošanas iekārtās vai sniedz pieprasījuma reakcijas pakalpojumu.

Lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus Baltijas balansēšanas tirgus dalībniekiem un izpildītu elektroenerģijas balansēšanas vadlīniju prasības, sākot no 2018. gada 1. janvāra Baltijas valstīs darbojas vienots balansēšanas tirgus. Vairāk par sistēmas regulēšanu lasīt šeit.

Regulēšanas pakalpojumu var sniegt tirgus dalībnieks, kas noslēdzis Sistēmas palīgpakalpojuma līgumu ar AS ''Augstsprieguma tīkls'' (turpmāk – AST) un kura portfelī iekļautas elektrostacijas un / vai pieprasījuma reakcijas elektroietaises, par kurām regulēšanas pakalpojuma sniedzējs ir iesniedzis regulēšanas pakalpojuma pieteikumu, un kuras AST atzinis par atbilstošām regulēšanas pakalpojuma sniegšanai atbilstoši Regulatora 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4  ''Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē'' (turpmāk – Tīkla kodekss) noteiktajām prasībām, un AST prasībām, kas noteiktas saskaņā ar Tīkla kodeksa 8. pielikuma 2.3. punktu. 

Papildus visiem Baltijas regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem ir saistoši  Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala vienotie noteikumi (spēkā no 1.01.2022):

+Sistēmas palīgpakalpojuma līgums

Sistēmas palīgpakalpojuma līgums tiek slēgts ar tirgus dalībnieku, kas vēlas sniegt regulēšanas pakalpojumu pārvades sistēmas operatoram. Sistēmas palīgpakalpojuma līgumā atrunā šādus galvenos jautājumus:

 • regulēšanas pakalpojuma sniegšanas kārtība;
 • regulēšanas produkta aktivizācijas ietvaros piegādātās un saņemtās enerģijas tirdzniecības ar pārvades sistēmas operatoru tirdzniecības kārtība;
 • informācijas apmaiņas kārtība;
 • norēķinu kārtība;
 • Sistēmas palīgpakalpojuma līguma regulēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumu un Tehniskās un datu apmaiņas prasību rezervju nodrošināšanas vienībām statuss un izstrādes, apstiprināšanas kārtība.
Sistēmas palīgpakalpojuma līguma regulēšanas pakalpojuma noteikumi

Atbilstoši sistēmas palīgpakalpojuma līgumam, sistēmas palīgpakalpojuma līguma regulēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumi ir saistoši visiem regulēšanas pakalpojuma sniedzējiem. Sistēmas palīgpakalpojuma līguma regulēšanas pakalpojuma sniegšanas noteikumos atrunā šādus galvenos jautājumus:

 • vispārīgie jautājumi – noteikumu mērķis, līgumā un ar to saistītajos dokumentos lietoto terminu skaidrojumi;
 • regulēšanas produktu solījumu iesniegšanas kārtība;
 • regulēšanas produktu solījumu aktivizēšana;
 • patēriņa un ģenerācijas plāna iesniegšana;
 • kontroluzskaites datu iesniegšana;
 • atskaišu iesniegšana;
 • regulēšanas pakalpojuma maksas noteikšana;
 • regulēšanas pakalpojuma sniedzēja sniegtā regulēšanas pakalpojuma apjoma saskaņošana;
 • rezervju nodrošināšanas vienības atbilstības izvērtēšana un tehniskās atbilstības atzinumu izsniegšana.
Tehniskās un datu apmaiņas prasības rezervju nodrošināšanas vienībām

Regulēšanas pakalpojuma sniegšanai drīkst izmantot rezervju nodrošināšanas vienības, kuras atbilst Tehniskās un datu apmaiņas prasībām, un kurām pārvades sistēmas operators ir izsniedzis atbilstošu tehniskās atbilstības atzinumu. Tehniskās un datu apmaiņas prasības ietver:

 • vispārīgās prasības datu apmaiņai;
 • prasības AST un regulēšanas pakalpojuma sniedzēja ziņojumu apmaiņai;
 • prasības kontroluzskaites nodrošināšanai;
 • prasības komercuzskaites nodrošināšanai;
 • vispārīgās tehniskās prasības rezervju nodrošināšanas vienībām;
 • prasības rezervju nodrošināšanas vienību veidošanai un izmantošanai;
 • rezervju nodrošināšanas vienību tehniskās atbilstības pirmreizējas un atkārtotas izvērtēšanas kārtību.
Līguma forma un noteikumi
Līguma forma un noteikumi (spēkā no 17.08.2022.)
Noteikumi (spēkā līdz 16.08.2022.)
+Regulēšanas pakalpojuma sniedzēji Latvijā
Nosaukums Reģistrācijas numurs EIK
"Latvenergo", AS 40003032949 43X-T-LATVENER-K
"Moduss Holding", SIA 50203068851 43X-TG-MHO00044Y
"Sal-Energo", SIA 48503010734 43X-TG-SAL00042O
"UŽAVA ENERGO", SIA 41203067181 43X-TG-UEN00046Q