Pieslēgumi pārvades sistēmai

AS “Augstsprieguma tīkls” kā elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram (PSO) tā licences darbības zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamos pieslēgumus pārvades sistēmai vai nepieciešamās esošā pieslēguma atļautās slodzes izmaiņas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) izdotajiem noteikumiem.

Regulatora izdotie noteikumi:

Elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem jāievēro Eiropas komisijas 2016.gada 17.augusta Regula 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu.

Elektroenerģijas ražotājiem jāievēro Eiropas komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regula 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām.

Ierīkojot pieslēgumu ir jāievēro Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē

Galalietotājam Ministru kabineta (MK) noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt pieteikumu par speciālu pieslēgumu pārvades sistēmai vai esošā pārvades sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanu, ja šā lietotāja elektroenerģijas patēriņš pēc pieslēguma ierīkošanas pieaugs ne mazāk par 100 000 megavatstundām gadā vai ar pieslēguma nominālo jaudu ne mazāku kā 50 megavati. MK  noteikumi Nr.476 “Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas pārvades sistēmai”

Interesējoties par pieslēguma iespējām pie elektroenerģijas pārvades sistēmas, Ražotājam un Lietotājam lūdzam iepazīties ar pieejamām jaudām zemāk pieejamā kartē.

SVARĪGA INFORMĀCIJA! Uz 2022. gada 1. jūliju ražotāju rezervētā jauda pārvades tīklā pārsniedz 3500 MW, sadales tīklā pārsniedz 926MW. Latvijas slodze ziemā var sasniegt ap 1400 MW. Savukārt, pēc sinhronizācijas ar centrālās Eiropas energosistēmu (plānota 2025. gadā), drošu energosistēmas darbu būs iespējams nodrošināt, ja Baltijas valstu kopējā jaudas plūsma ar centrālās Eiropas energosistēmu nepārsniegs 2000 MW.
Ja tuvāko gadu laikā tiks realizēti jaunu ražošanas jaudu pieslēgšanas projekti pieprasītajā apjomā un turpinot  izsniegt tehniskās prasības jaunu ražošanas jaudu pieslēgšanai pārvades tīklam, arvien pieaug iespējamība, ka tīkla dinamiskās stabilitātes un drošības nodrošināšanai PSO būs spiests ierobežot elektrostaciju darbību, samazinot pārvades tīklā izdodamo jaudu. Aicinām RES attīstītājus ņemt vērā šo apstākli, plānojot savus projektus.

Pieslēgumu ierīkošanas soļi

Pieslēguma tehnisko parametru maiņa sakrīt ar pieslēguma ierīkošanas procesu.

+1. Pieteikums no sistēmas Lietotāja/Ražotāja

Pirms pieteikuma sagatavošanas Lietotājam vai Ražotājam ir jāizvērtē pieslēguma vieta, ņemot vērā plānoto jaudu ilgtermiņā un izmaksas par elektroenerģiju, pamatojoties uz pieslēguma tarifu. Lietotāji vai Ražotāji ar jaudu līdz 10MVA pārsvarā izvēlas ierīkot pieslēgumus pie elektroenerģijas sadales sistēmas, savukārt lielākas jaudas pieslēgumu var plānot pie elektroenerģijas pārvades sistēmas.

Pirms pieteikuma sagatavošanas ierosinām izrunāt iespējamos pieslēguma risinājumus. Par vēlamo tikšanos ar uzņēmuma speciālistiem par pieslēguma ierīkošanu lūdzam rakstīt uz elektroniskā pasta adresi: edgars.lazda@ast.lv

Lietotājiem:

Ražotājiem:

+2. Tehniskie noteikumi no AST

Tehniskās prasības (Tehniskos noteikumus) Lietotājiem un Ražotājiem izdod 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Ja tehnisko noteikumu izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai lietotājs sistēmas operatoram nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas lietotāju/Ražotāju.

+3. Vienošanās noslēgšana

Vienošanās ir dokuments, kuru PSO noslēdz ar Lietotāju vai Ražotāju, un kurā apraksta PSO, Lietotāja vai Ražotāja pienākumus un atbildību: kurš veiks iepirkuma procedūru organizēšanu, kurš ierosinās būvniecību un kādi ir apmaksas nosacījumi, kā arī apraksta daudzus citus ar pieslēguma ierīkošanu savstarpēji risināmos jautājumus (apbūves tiesības, iekārtu specifikācijas utt.).

Vienošanās paraugs - zematslēgas variants - ir atrodams šeit.

Vienošanās paraugs - ar atsevišķi izdalītu projektēšanas procesu - ir atrodams šeit.

Lietotāju vai Ražotāju lūdzam iepazīstieties ar pilnu procesa shēmu zemāk un paralēlā procesa 10. soli par nekustamā īpašuma jautājumiem.

Plānojot būvkomersanta un iekārtu piegādātāja izvēli pieslēguma ierīkošanai (vai tehnisko parametru maiņai), nepieciešams ievērot vispārējās AS "Augstsprieguma tīkls" izvirzītās prasības būvkomersantiem un iekārtu piegādātājiem. Vispārējās prasības var tikt papildinātas ar citām prasībām, ņemot vērā konkrēta projekta apjomu un specifiku.

Būvkomersantiem un iekārtu piegādātājiem (ja zemāk uzskaitītajās prasībās iekārtu piegādātājs nav minēts, tad tā prasība uz iekārtu piegādātāju neattiecas) jāatbilst šādā vispārējām prasībām:

  1. Būvkomersants ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
  2. Būvkomersantam un iekārtu piegādātājam izsniegts ISO 9001 vai ekvivalents sertifikāts, vai citi pierādījumi par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem;
  3. Būvkomersantam un iekārtu piegādātājam izsniegts vides vadības un audita sistēmas (EMAS) vai ekvivalents sertifikāts, vai ISO 14001 vai ekvivalents sertifikāts, vai citi Pretendenta iesniegti pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu vai darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām;
  4. Uz būvkomersantu un iekārtu piegādātāju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā un otrajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;
  5. Pēdējo 2 (divu) pārskata gadu laikā būvkomersantam un iekārtu piegādātājam ikgadējais neto apgrozījums nav mazāks par 80% no plānotā projekta summas (pieslēguma ierīkošanas vai tehnisko parametru maiņas kopēju izmaksu summas);
  6. Būvkomersantam un iekārtu piegādātājam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze 110kV un/vai augstāka sprieguma energoapgādes objektu izbūvē vai pārbūvē, kā arī preču piegādē;
  7. Būvkomersantam jāspēj apliecināt, ka darbu izpildei tas nodrošinās atbilstošas kvalifikācijas personālu pietiekamā apjomā (sertificēti projektētāji un būvdarbu veicēji, ekspertīzes veicēji, autoruzraugi utt.);
  8. Būvkomersanta personāla atalgojumam ir jāatbilst vismaz 80% līmenim no VID publicētās vidējās stundas tarifa likmes konkrētajā profesiju grupā.;
  9. Būvkomersants un iekārtu piegādātājs nav iekļauts Latvijai saistošajos sankciju sarakstos.
+4. Iepirkuma dokumentācijas izstrāde

Saskaņā ar noslēgto vienošanos PSO izstrādā iepirkuma dokumentāciju iepirkumu veikšanai. Par PSO daļu PSO sagatavo projektēšanas uzdevumu projektēšanas darbiem, tehniskās specifikācijas iekārtu piegādei, tehnisko uzdevumu būvdarbu veicējam un citus dokumentus (nolikums, līgumi utt.).

+5. Iepirkumu procedūras

Saskaņā ar noslēgto vienošanos tiek veiktas visas nepieciešamās iepirkuma procedūras.

+6. Pieslēguma līguma slēgšana

Pieslēguma līgumu noslēdz, kad ir veiktas visas iepirkuma procedūras un zināmas visas izmaksas.

Pieslēguma līguma paraugs ir atrodams šeit.

Pēc pieslēguma līguma noslēgšanas PSO noslēdz līgumus ar iepirkumu procedūru uzvarētājiem (PSO daļai), neatkarīgi no tā, kurš veicis iepirkuma procedūru.

+7. Projektēšana, iekārtu piegāde un būvniecība

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem tiek veikta pieslēguma projektēšana un izbūve, kā arī iekārtu piegāde.

Pēc būvdarbu pabeigšanas pieslēgums ir jānodod ekpsluatācijā saskaņā ar kārtībām, kuras pieejamas 9. soļa aprakstā.

+8. Sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšana

Lietotājiem:

Pirms pārbaužu un testu veikšanas tiek noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums. Testi un pārbaudes jāveic saskaņā ar Eiropas komisijas 2016.gada 17.augusta Regulu 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu un Tīkla kodeksu.

Ražotājiem:

Pirms pārbaužu un testu veikšanas tiek noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums. Testi un pārbaudes jāveic saskaņā ar Eiropas komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regulu 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām un Tīkla kodeksu.

Sistēmas pakalpojuma līguma paraugs ir atrodams šeit.

+9. Ekspluatācijas paziņošanas procedūras kārtība (Testu un pārbaudes veikšanas kārtība)

Ekspluatācijā pieņemšanas un pārbaužu veikšanas kārtība ir izstrādāta, ievērojot Regulas 2016/631 un Regulas 2016/1388 prasības, kā arī Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē prasības.

Ekspluatācijā pieņemšanas un Pārbaužu veikšanas kārtība

+10. Nekustam­ā īpašuma jautājumi

Ja pieslēguma ierīkošana ir saistīta ar jaunas AS "Augstsprieguma tīkls" apakšstacijas vai tās daļas būvniecību, tad pieslēguma ierīkotājam ir jānodrošina apakšstacijai vai tās daļai nepieciešamais zemes gabals (turpmāk – Zemesgabals).

Zemesgabals nedrīkst būt kāda cita zemes gabala sastāvā. Ir svarīgi laicīgi uzsākt zemes īpašuma sadalīšanas procesu, lai no tā izdalītu Zemesgabalu, ja tas ir nepieciešams! Ja Zemesgabalam nav piebraucamā ceļa, tad pieslēguma ierīkotājam ir jānodrošina šāds piebraucamais ceļš.

Ar zemi saistītus jautājumus aicinām sākt risināt ar pirmo noslēgto vienošanos (3. solis). Zemesgabala iegādes līgumam vai apbūves tiesību līgumam ir jābūt noslēgtam līdz Pieslēguma līguma noslēgšanai (6. solis).

Īpašuma tiesību reģistrāciju uz AS "Augstsprieguma tīkls" vārda ir jāveic līdz Sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšanai (8. solis).