Atbildīga uzņēmējdarbība

AST kā atbildīgs uzņēmējs ir izstrādājis savas darbības Ētikas kodeksu, Trauksmes celšanas kārtību, Krāpšanas un korupcijas risku pārvaldības noteikumus, Iepirkumu politiku un Privātuma politiku.

+Ētikas kodekss

AST Ētikas kodekss nosaka normas un principus, kas regulē darbinieku uzvedību un nosaka sevis un citu vērtējuma standartus. Kodekss ir darba organizācijas būtiska sastāvdaļa, tas definē obligāto prasību minimumu darbībai un uzvedībai darba vietā un ārpus tās, kas nepieciešams savstarpējo attiecību veidošanai un uzturēšanai, ietekmē darba rezultātus, kā arī sabiedrības attieksmi pret AST.

Lasīt tālāk...

+Cel trauksmi

Trauksmes celšana ir iespēja veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu organizāciju darbību publiskajā un privātajā sektorā, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus, pirms nodarīts kaitējums sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām.

Lasīt tālāk...

+Krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu risku pārvaldība

Krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu risku pārvaldība AST tiek veikta atbilstoši 2017. gada 17. oktobra MK Noteikumiem Nr.630 "Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā" un uzņēmumā ieviestiem Krāpšanas un korupcijas risku pārvaldības noteikumiem Nr. NOP-1-024.

Lasīt tālāk...

+Iepirkumu politika

AST iepirkumu politikas mērķis ir noteikt vienotus pamatprincipus kā AST veic preču, pakalpojumu vai būvdarbu iegādi.

Lasīt tālāk...

+Privātuma politika

Privātuma paziņojums izskaidro, kā AST apstrādā Personas datus, datu subjekta tiesību īstenošanas kārtību un ar Personas datu aizsardzību saistītos jautājumus. AST privātuma paziņojums attiecas uz visa veida Personas datu apstrādi, ko veic AST. 

Lasīt tālāk...