Sistēmas regulēšana

Pārvades sistēmas operators ir atbildīgs par elektroenerģijas sistēmas drošumu, stabilitāti, tostarp nodrošinot saražotās un patērētās elektroenerģijas nepārtrauktu līdzsvaru. Novirze no šī līdzsvara izraisa sistēmas nebalansu. Elektroenerģijas līdzsvara indikators ir elektroenerģijas frekvence. Baltijā normālā darbības režīmā frekvencei jābūt diapazonā no 49,95 līdz 50,05 Hz.

Pārvades sistēmas operators nodrošina elektroenerģijas līdzsvaru izmantojot regulēšanas pakalpojumu. Tiek izšķirti trīs sistēmas regulēšanas veidi:

sistemas regulesana_BW.png

  • Frekvences noturēšanas process (primārā frekvences regulēšana) - automātiskas izmaiņas ģenerācijā un/vai patēriņā, lai novērstu momentānu frekvences novirzi.
  • Frekvences atjaunošanas process (sekundārā frekvences regulēšana) - automātiskas izmaiņas ģenerācijā vai patēriņā, ja pēc pāris minūtēm pēc primārās frekvences regulēšanas iedarbināšanas, frekvence nav atjaunota. Iedarbinot sekundāro frekvences regulēšanu, primārās frekvences regulēšanas rezerves vairs netiek lietotas. 
  • Rezervju aizvietošanas process (terciārā frekvences regulēšana) - manuālas izmaiņas ģenerācijā un/vai patēriņā, ja pēc sekundārās frekvences regulēšanas, nepieciešama papildu regulācija.

Šobrīd Baltijas valstis darbojas vienotā sinhronajā zonā ar Vienoto Krievijas elektroenerģijas sistēmu - UPS (Unified power system of Russia) saskaņā ar BRELL lokā iekļauto valstu (Baltkrievija, Krievija, Igaunija, Latvija un Lietuva) savstarpēji noslēgtajiem līgumiem. Atbilstoši šiem sadarbības līgumiem Baltijas valstīs:

  • Frekvences regulēšanu nodrošina Krievijas vienotā elektroenerģijas sistēmā;
  • Frekvences regulēšanu atbalsta Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori, nodrošinot katras valsts elektroenerģijas sistēmas līdzsvara novirzi (nebalansu) noteikta diapazona ietvaros.

Līdzsvara novirzes noturēšana noteikta diapazona ietvaros noris, izmantojot pārvades sistēmas operatora dispečeru manuāli aktivizētas regulēšanas pakalpojumu sniedzēju piedāvātās rezerves balansēšanas tirgus ietvaros.

Lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus Baltijas balansēšanas tirgus dalībniekiem un izpildītu elektroenerģijas balansēšanas vadlīniju prasības, sākot no 2018. gada 1. janvāra Baltijas valstīs darbojas vienots balansēšanas tirgus. Tirgu pārvalda Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori: "Elering" AS, AS "Augstsprieguma tīkls" un "LITGRID" AB, kas kopā izstrādājuši Balansēšanas tirgus noteikumus, Nebalansa norēķinu noteikumus un Noteikumos lietoto terminu skaidrojumi.

Lai uzsāktu dalību Balansēšanas tirgū, Latvijas elektroenerģija tirgus dalībniekam nepieciešams slēgt ar Pārvades sistēmas operatoru sistēmas palīgpakalpojumu līgumu. Vairāk par to lasīt šeit.