Atbildība par balansēšanu un nebalanss

Stabs_01_BW.jpg
Balansēšanas pakalpojumu sniegšana

Nebalanss ir atšķirība starp plānoto un fiziski sistēmā nodoto vai no tās saņemto elektroenerģijas apjomu noteiktā nebalansa aprēķina intervālā. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likumam (ETL) katrs tirgus dalībnieks ir atbildīgs par sevis izraisīto nebalansu. Balansēšanas pakalpojuma sniegšana sevī ietver atbildības uzņemšanos par cita tirgus dalībnieka (balansēšanas pakalpojuma saņēmēja) izraisīto nebalansu.

Uz katru balansēšanas pakalpojuma sniedzēju ir attiecināms konkrēts nebalansa apgabals, kas iekļauj visas komercuzskaties vietas, par kurām balansēšanas pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs. Latvijā izšķir trīs balansēšanas pakalpojuma sniegšanas līmeņus:

  • ​​​​​Tikai pārvades sistēmas operators var sniegt balansēšanas pakalpojumu balansēšanas pakalpojuma sniedzējam.
  • Jebkurš balansēšanas pakalpojumu sniedzējs, var sniegt balansēšanas pakalpojumu elektroenerģijas tirgotājam, lietotājam vai ražotājam. Saraksts ar balansēšanas pakalpojuma sniedzējiem ir šeit.
  • Jebkurš tirgotājs, kas noslēdzis balansēšanas pakalpojuma līgumu, var sniegt balansēšanas pakalpojumu elektroenerģijas lietotājam vai ražotājam. Saraksts ar šādiem tirgotājiem atrodams ir šeit.
Baltijas vienotais balansēšanas apgabals

Lai panāktu līdzvērtīgus konkurences apstākļus Baltijas elektroenerģijas tirgus dalībniekiem, sākot no 2018. gada 1. janvāra Baltijas valstīs darbojas vienots balansēšanas tirgus un vienoti nebalansa norēķinu noteikumi. Baltijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operatori: Elering AS, AS "Augstsprieguma tīkls" un "LITGRID" AB kopā izstrādājuši Balansēšanas tirgus noteikumus un Nebalansa norēķinu noteikumus, kuros iekļauti nebalansa cenas noteikšanas noteikumi.

Balansēšanas aktivitātes Baltijas koordinētā balansēšanas apgabalā veic viens no rotācijas kārtībā ieceltiem Baltijas pārvades sistēmas operatoriem sadarbībā ar pārējiem Baltijas pārvades sistēmas operatoriem, kuri, savukārt, uztur savas atbildības zonas darbības drošumu un veic nepieciešamās darbības Baltijas balansēšanas tirgus efektīvai darbībai.

Lai samazinātu koordinētā balansēšanas apgabala nebalansa izmaksas, Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori vienojušies par vienotu pieeju attiecībā uz nebalansa atbildību:

  • Nebalansa daļu Igaunijas, Latvijas, Lietuvas elektroenerģijas sistēmās, kuru iespējams novērst (kompensēt) Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala ietvaros (netted imbalance) Baltijas pārvades sistēmas operatori savstarpēji iepērk un pārdod par atbilstošo nebalansa cenu (cenu aprēķina metodika).
  • Nebalansa daļu, kuru nav iespējams novērst (kompensēt) Baltijas koordinētā balansēšanas apgabala ietvaros (not netted imbalance) Baltijas pārvades sistēmas operatori kopīgi iepērk un pārdod atvērtajam balansēšanas pakalpojuma nodrošinātājam – AB "INTER RAO Lietuva" par tā iepriekš noteiktām cenām.
+Jēdzienu skairojums

Balansēšana - organizēts process ikbrīža līdzsvara nodrošināšanai starp elektroenerģijas patēriņu un ražošanu elektroenerģijas sistēmā;

Balansēšanas pakalpojums - pakalpojums, ar kuru tiek nodrošināta elektroenerģijas tirgus dalībnieka atbildība par to, lai tā pārdotās elektroenerģijas daudzums katrā tirdzniecības intervālā (viena stunda) atbilstu sistēmā nodotās elektroenerģijas daudzumam un nopirktās elektroenerģijas daudzums atbilstu no sistēmas saņemtās elektroenerģijas daudzumam;

Nebalansa apgabals ir elektroenerģijas lietotāju un ražotāju elektroenerģijas komercuzskaites vietas, kuras ņem vērā balansēšanas pakalpojuma saņēmēja radītā nebalansa aprēķināšanai.