Finanšu rādītāji

Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nosaka AST atļauto peļņu, nosakot kapitāla atdeves likmi un apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus.

   
Koncerns
 
AS ''Augstsprieguma tīkls''
Finanšu rādītāji, tūkst. EUR
 
2020
 
2020
2019
2018
2017
2016
Neto apgrozījums1   144 886   147 348 184 742 193 866 158 862 116 789
EBITDA   55 028   42 343 40 515 1 642 1 843 1 159
Peļņa pēc nodokļiem2   64 051   9 999 7 067 4 677 309 352
                 
Bilances kopsumma   1 213 515   905 527 221 934 193 000 188 722 114 697
Pašu kapitāls   639 203   384 809 69 956 70 344 8 499 8 661
Aizņēmumi   224 747   202 872     57 394 0
Nauda un tās ekvivalenti   72 388   57 225 48 216 106 637 33 113 86 233
                 
Pamatdarbības neto naudas plūsma   103 053   48 591 20 423 7 236 38 645 5 613
                 
Likviditātes kopējais koeficients, (≥1.1)   3,1   4,7 1,1 3,8 1,3 5,3
EBITDA rentabilitāte   38,0%   28,7% 21,9% 0,8% 1,2% 1,0%
Pašu kapitāla īpatsvars, (≥35%)   53%   42% 32% 36% 5% 8%
Neto aizņēmumi / EBITDA, (≤5.0)   2,8   3,4     13,2  
Darbības rādītāji                
Latvijas lietotājiem pārvadītā elektroenerģija, GWh       5 961 6 012 6 051 5 807 5 822
Vidējais darbinieku skaits   887   546 552 548 539 525
Skaidrojumi:

EBITDA - peļņa pirms finanšu ieņēmumiem, ieņēmumiem no līdzdalības, nodokļiem, nolietojuma un amortizācijas
Likviditātes kopējais koeficients = apgrozāmie līdzekļi / īstermiņa saistības (neietverot refinansējamo īstermiņa aizņēmuma daļu)
EBITDA rentabilitāte = EBITDA  / ieņēmumi
Pašu kapitāla īpatsvars = pašu kapitāls / bilances kopsumma
Neto aizņēmumi = aizņēmumi - nauda un tās ekvivalenti (tai skaitā īstermiņa termiņnoguldījumi ar termiņu īsāku par 3 mēnešiem)


1 Koncerna ieņēmumu apjomu 2020.gadā ietekmē savstarpējo pakalpojumu starp AS ''Augstsprieguma tīkls'' un AS ''Latvijas elektriskie tīkli'' izslēgšana
2 Koncerna peļņa, kas attiecināma uz mātes sabiedrības Akcionāru

Kontakti:

 

AST Finanšu un kredītu daļas vadītāja Ieva Varakalne

 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, Latvija
+371 67725453
ieva.varakalne@ast.lv