Akcionārs un akcionāru sapulce

Akcionārs

AST 100% kapitāla daļu pieder valstij, un to turētājs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija. AST Akcionāra kompetenci īsteno Ministru kabinets. Akcionārs īsteno AST pārvaldi līdztekus Akcionāru sapulcei, Valdei un Padomei Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteiktās kompetences ietvaros. AST Akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

AST Akcionārs Ministru kabinets pieņem AST Akcionāra kompetencē esošos lēmumus par valsts līdzdalības iegūšanu, turpināšanu un izbeigšanu AST, par nepieciešamību AST iegūt vai izbeigt līdzdalību un izšķirošo ietekmi, kā arī lemj par atļaujas sniegšanu AST meitas un atkarīgajām sabiedrībām līdzdalības iegūšanai citā kapitālsabiedrībā.

AST Akcionāru sapulce

aklc_sap_bilde.png

Akcionāra intereses AST Akcionāru sapulcē pārstāv Finanšu ministrijas valsts sekretārs vai ar valsts sekretāra rīkojumu noteikta cita ministrijas amatpersona, kurai ir visas normatīvajos aktos paredzētās kapitāla daļu turētāja pārstāvja tiesības, pienākumi un atbildība.

AST Akcionāru sapulce pieņem lēmumus Pārvaldības likumā noteiktās kompetences ietvaros.

Finanšu ministrijas izdotie iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija organizē valsts kapitāla daļu pārvaldību, lai nodrošinātu koordinētu un prognozējamu valsts kapitāla daļu pārvaldības sistēmu un sadarbību starp Finanšu ministriju kā valsts kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrībām.

+AST kārtējās Akcionāru sapulces 2022. gada 29. aprīlī darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.14:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada pārskatu

Apstiprināt Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada pārskatu.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada peļņas izlietošanu

1. Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2021. gadu 29 143 118 euro (divdesmit deviņi miljoni viens simts četrdesmit trīs tūkstoši viens simts astoņpadsmit euro) apmērā. Atlikušo peļņas daļu 25 702 577 euro (divdesmit pieci miljoni septiņi simti divi tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi euro) novirzīt AS ''Augstsprieguma tīkls'' pamatkapitāla palielināšanai, nepieciešamo investīciju veikšanai, tajā skaitā Sinhronizācijas projekta ar Kontinentālās Eiropas tīklu nodrošināšanai.

2. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91.panta pirmajai daļai un 94.panta pirmās daļas 9.punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

3.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada darba plāna un mērķu izpildi

Pieņemt zināšanai 2021.gada darba plāna un mērķu izpildi un nosūtīt nozares ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram atzinuma sniegšanai.

4.

Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai

1. Palielināt AS ''Augstsprieguma tīkls'' 2021.gada pārskata, konsolidētā gada pārskata, ilgtspējas pārskata revidentam SIA "PricewaterhouseCoopers" pienākošos atlīdzību par AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīziju par 18 000 EUR (astoņpadsmit tūkstoši euro), nosakot kopējo AS "Augstsprieguma tīkls" 2021.gada pārskata revidenta, SIA ''PricewaterhouseCoopers'', reģistrācijas Nr.40003142793, atlīdzību līdz 51 500 EUR  (piecdesmit viens tūkstotis pieci simti eiro), bez PVN.

2. Ievēlēt SIA "PricewaterhouseCoopers", reģistrācijas Nr.40003142793, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada pārskata revidentu, nosakot revidentam nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 58 400 EUR (piecdesmit astoņi tūkstoši četri simti eiro), bez PVN.

5.

Citi jautājumi

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi ('''par'' - ar 365 895 957 akcijām).

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2022. gada 2. februārī darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.14:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par izmaiņām AS "Augstsprieguma tīkls" padomes sastāvā

1. Pieņemt zināšanai, ka AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekle Madara Melne, ar 2022.gada 25.janvāra iesniegumu, ar 2022.gada 26.janvāri ir atstājusi AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekles amatu.

2. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei sagatavot un iesniegt nepieciešamos dokumentus izmaiņu padomes sastāvā reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu

1. Pieņemt zināšanai, ka AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekle Madara Melne, ar 2022.gada 25.janvāra iesniegumu, ar 2022.gada 26.janvāri ir atstājusi AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekles amatu.

2. Atsaukt no AS "Augstsprieguma tīkls" divu neatkarīgo AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatiem Andri Puriņu, personas kods: [..], un Ivaru Blumbergu, personas kods: [..].

3. Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" divu neatkarīgo AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatos:

3.1. Andri Puriņu, personas kods: [..], nosakot jaunu pilnvaru termiņu no 2022.gada 2.februāra līdz 2025.gada 1.februārim (ieskaitot);

3.2. Ivaru Blumbergu, personas kods: [..], nosakot jaunu pilnvaru termiņu no 2022.gada 2.februāra līdz 2025.gada 1. februārim (ieskaitot).

4. Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekli Aigaru Ģērmani AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2022.gada 2.februāra līdz 2025.gada 1.februārim (ieskaitot).

5. Noteikt, ka šī lēmuma otrajā punktā pārvēlētajiem AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļiem tiek saglabāts iepriekš noteiktās mēneša atlīdzības apmērs, [..]. Atlīdzība par AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amata pienākumu veikšanu Aigaram Ģērmanim netiek noteikta.

6. [..]

3.

Par Baltijas reģionālā koordinācijas centra izveidi

Pieņemt zināšanai ziņojumu par Baltijas reģionālā koordinācijas centra izveidi.

 

4.

Citi jautājumi

-

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi ('''par'' - ar 365 895 957 akcijām).

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2021. gada 29. decembrī darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.13:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.  

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS ''Augstsprieguma tīkls'' 2022.gada budžetu, AS "Augstsprieguma tīkls" ilgtermiņa finanšu vadības plānu

1. Pieņemt zināšanai AS "Augstsprieguma tīkls" 2022.gada budžetu.

2. Pieņemt zināšanai AS "Augstsprieguma tīkls" ilgtermiņa finanšu vadības plānu.

[..]

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtības jaunā redakcijā saskaņošanu

Saskaņot AS "Augstsprieguma tīkls" nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtību.

3.

Ierobežotas pieejamības informācija.

Ierobežotas pieejamības informācija.

4.

Citi jautājumi

Citi jautājumi netiek izskatīti.

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi ('''par'' - ar 365 895 957 akcijām).

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2021. gada 22. septembrī darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.14:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem

1. Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanas noteikumus.

2. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtu grozījumus.

3. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtus jaunā redakcijā.

4. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar pamatkapitāla palielināšanu un statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas nolikuma apstiprināšanu

Apstiprināt akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas nolikumu.

3.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu ievēlēšanu

1.Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" divu neatkarīgo AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļu amatos:

1.1.Andri Puriņu, personas kods: [..] nosakot pilnvaru termiņu no 2021.gada 22.septembra līdz 2024.gada 21.septembrim (ieskaitot);

1.2.Ivaru Blumbergu, personas kods: [..], nosakot pilnvaru termiņu no 2021.gada 22.septembra līdz 2024.gada 21.septembrim (ieskaitot).

2.Ievēlēt AS "Augstsprieguma tīkls" padomes locekli Madaru Melni AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amatā, nosakot pilnvaru termiņu no 2021.gada 22.septembra līdz 2024.gada 21.septembrim (ieskaitot). Atlīdzība par AS "Augstsprieguma tīkls" Revīzijas komitejas locekļa amata pienākumu veikšanu netiek noteikta.

[..]

 

Citi jautājumi

Citi jautājumi netiek izskatīti.

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi ('''par'' - ar 363 896 079 akcijām).

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2021. gada 9. augustā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.13:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisiju

1. Veikt AS "Augstsprieguma tīkls" pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisiju programmas veidā (tajā skaitā, veicot obligāciju publisku piedāvājumu) ar obligāciju iegrāmatošanu Nasdaq CSD SE un kotāciju Nasdaq Riga AS Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā par kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 160 000 000 EUR (viens simts sešdesmit miljoni eiro).

2. Pilnvarot AS "Augstsprieguma tīkls" valdi veikt visas nepieciešamās darbības AS "Augstsprieguma tīkls" pārvedamu parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas procesa nodrošināšanai, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar:

2.1. AS "Augstsprieguma tīkls" valdei apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisijas pamatprospektu, kā arī obligāciju emisijas galīgos noteikumus, jebkādus citus dokumentus un līgumus, kas saistīti ar un nepieciešami AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisijas veikšanai, kā arī jebkādus iepriekš minēto dokumentu grozījumus un papildinājumus;

2.2. ar AS "Augstsprieguma tīkls" valdes lēmumu noteikt AS "Augstsprieguma tīkls" obligāciju emisijas raksturlielumus, tai skaitā, bet ne tikai, emisijas apjomu, kas kopējā vērtībā nepārsniedz 160 000 000 EUR (viens simts sešdesmit miljoni eiro), dzēšanas termiņu un kupona likmi, kā arī lemt par grozījumiem, ja tādi nepieciešami;

2.3. noteikt, ka minētie pilnvarojumi ir spēkā līdz 2022.gada 30.jūnijam.

3. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" padomei uzdevumu īstenot pārraudzības funkciju lēmuma 1. un 2. punkta izpildei, tai skaitā noteikt parāda vērtspapīru (obligāciju) emisijas finanšu nosacījumus.

 

2.

Par Augstsprieguma tīkls koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025. gadam

Pieņemt zināšanai Augstsprieguma tīkls koncerna vidēja termiņa darbības stratēģiju 2021.-2025.gadam.

 

3.

Citi jautājumi

Ierobežotas pieejamības informācija.

 

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi ('''par'' - ar 363 896 079 akcijām).

+AST kārtējās Akcionāru sapulces 2021. gada 28. maijā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.10:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada pārskatu

Apstiprināt Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidēto un AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada pārskatu.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada peļņas izlietošanu

1. Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2020. gadu 7 999 514 euro (septiņi miljoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši pieci simti četrpadsmit euro) apmērā, tai skaitā 6 399 611 euro maksājums par valsts kapitāla izmantošanu un 1 599 903 euro uzņēmumu ienākuma nodoklis. Atlikušo peļņas daļu 1 999 878 euro (viens miljoni deviņi simti deviņdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit astoņi euro) novirzīt AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanai.

2. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei izstrādāt ar AS "Augstsprieguma tīkls" pamatkapitāla palielināšanu saistīto dokumentu projektus un jautājumu atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 91. panta pirmajai daļai un 94. panta pirmās daļas 9. punktam iesniegt izskatīšanai akcionāru sapulcē.

3.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada darba plāna un mērķu izpildi

Pieņemt zināšanai 2020. gada darba plāna un mērķu izpildi un mērķu izpildes vērtējumu "ļoti labi", nosūtīt to nozares ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram atzinuma sniegšanai.

4.

Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2021. gada pārskata, konsolidētā pārskata un ilgtspējas pārskata revīzijai

Ievēlēt SIA "PricewaterhouseCoopers", reģistrācijas Nr.40003142793, par Augstsprieguma tīkls koncerna konsolidētā un AS "Augstsprieguma tīkls" 2021. gada pārskata revidentu, nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 33 500,00 EUR (trīsdesmit trīs tūkstoši pieci simti euro), bez PVN.

5.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" statūtu grozījumu un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšanu

1. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtu grozījumus.

2. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" statūtus jaunā redakcijā.

3. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" valdei iesniegt Uzņēmumu reģistrā ar statūtu grozījumiem saistītos dokumentus.

6.

Citi jautājumi

Citi jautājumi netiek izskatīti.

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi ('''par'' - ar 363 896 079 akcijām).

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2020. gada 21. decembrī darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.09:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2021. gada budžetu, AS "Augstsprieguma tīkls" 2021. gada kapitālieguldījumu plānu un AS "Augstsprieguma tīkls" darba plānu, mērķiem 2021. gadam

Pieņemt zināšanai AS "Augstsprieguma tīkls" 2021. gada budžetu, AS "Augstsprieguma tīkls" 2021. gada kapitālieguldījumu plānu un AS "Augstsprieguma tīkls" darba plānu, mērķus 2021. gadam.

2.

Citi jautājumi

-

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi (''par'' - ar 363 896 079 akcijām).

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2020. gada 24. augustā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.10:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020. - 2025. gadam

Pieņemt zināšanai AS  "Augstsprieguma tīkls" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020. - 2025. gadam.

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2020. gada 18. augustā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.09:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" reorganizāciju un AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" reorganizācijas līguma apstiprināšanu

1. Reorganizēt AS "Augstsprieguma tīkls" pievienošanas ceļā, pievienojot tai kā iegūstošajai sabiedrībai AS "Latvijas elektriskie tīkli", reģistrācijas numurs: 40103379313, (pievienojamā sabiedrība).

2. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" Reorganizācijas līgumu atbilstoši 2020. gada 2. jūlijā parakstītajam Reorganizācijas līguma projektam.

3. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" Valdei parakstīt AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" Reorganizācijas līgumu, nodrošināt Reorganizācijas līgumā noteikto iegūstošās sabiedrības pienākumu veikšanu un veikt reorganizācijas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, tajā skaitā sagatavot, parakstīt un iesniegt Uzņēmumu reģistrā pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt labojumus Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajos dokumentos.

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2020. gada 15. jūnijā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.12:30 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Ierobežotas pieejamības informācija

Ierobežotas pieejamības informācija

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

+AST kārtējās Akcionāru sapulces 2020. gada 29. maijā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.09:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada atsevišķo pārskatu

Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada atsevišķo pārskatu.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada peļņas izlietošanu

Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2019. gadu 1735 958 euro (viens miljons septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro) apmērā, tai skaitā 1388766 euro maksājum spar valsts kapitāla izmantošanu un 347 192 euro uzņēmumu ienākuma nodoklis. Atlikušo peļņas daļu 4 115 963 euro (četri miljoni viens simts piecpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro) novirzīt uzkrāto zaudējumu segšanai, savukārt 1215053 euro (viens miljons divi simti piecpadsmit tūkstoši piecdesmit trīs euro) ieskaitīt rezervēs AS "Augstsprieguma tīkls" turpmākai attīstībai.

3.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada darba plāna un mērķu izpildi

Pieņemt zināšanai 2019. gada darba plāna un mērķu izpildi (pielikumā uz 18 (astoņpadsmit) lapām) un nosūtīt nozares ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram atzinuma sniegšanai.

4.

Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada pārskata, ilgtspējas pārskata revīzijai

Ievēlēt SIA "Deloitte Audits Latvia", reģistrācijas Nr.40003606960, par AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada pārskata, ilgtspējas pārskata revidentu, nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 24 850 EUR (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro), bez PVN.

5.

Citi jautājumi

 

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi.