Akcionārs un akcionāru sapulce

Akcionārs

AST 100% kapitāla daļu pieder valstij, un to turētājs ir Latvijas Republikas Finanšu ministrija. AST Akcionāra kompetenci īsteno Ministru kabinets. Akcionārs īsteno AST pārvaldi līdztekus Akcionāru sapulcei, Valdei un Padomei Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma noteiktās kompetences ietvaros. AST Akcionāru sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis.

AST Akcionārs Ministru kabinets pieņem AST Akcionāra kompetencē esošos lēmumus par valsts līdzdalības iegūšanu, turpināšanu un izbeigšanu AST, par nepieciešamību AST iegūt vai izbeigt līdzdalību un izšķirošo ietekmi, kā arī lemj par atļaujas sniegšanu AST meitas un atkarīgajām sabiedrībām līdzdalības iegūšanai citā kapitālsabiedrībā.

AST Akcionāru sapulce

aklc_sap_bilde.png

Akcionāra intereses AST Akcionāru sapulcē pārstāv Finanšu ministrijas valsts sekretārs vai ar valsts sekretāra rīkojumu noteikta cita ministrijas amatpersona, kurai ir visas normatīvajos aktos paredzētās kapitāla daļu turētāja pārstāvja tiesības, pienākumi un atbildība.

AST Akcionāru sapulce pieņem lēmumus Pārvaldības likumā noteiktās kompetences ietvaros.

Finanšu ministrijas izdotie iekšējie noteikumi nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija organizē valsts kapitāla daļu pārvaldību, lai nodrošinātu koordinētu un prognozējamu valsts kapitāla daļu pārvaldības sistēmu un sadarbību starp Finanšu ministriju kā valsts kapitāla daļu turētāju un kapitālsabiedrībām.

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2020. gada 24. augustā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.10:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020. - 2025. gadam

Pieņemt zināšanai AS  "Augstsprieguma tīkls" vidēja termiņa darbības stratēģiju 2020. - 2025. gadam.

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2020. gada 18. augustā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.09:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" reorganizāciju un AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" reorganizācijas līguma apstiprināšanu

1. Reorganizēt AS "Augstsprieguma tīkls" pievienošanas ceļā, pievienojot tai kā iegūstošajai sabiedrībai AS "Latvijas elektriskie tīkli", reģistrācijas numurs: 40103379313, (pievienojamā sabiedrība).

2. Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" Reorganizācijas līgumu atbilstoši 2020.gada 2.jūlijā parakstītajam Reorganizācijas līguma projektam.

3. Uzdot AS "Augstsprieguma tīkls" Valdei parakstīt AS "Augstsprieguma tīkls" un AS "Latvijas elektriskie tīkli" Reorganizācijas līgumu, nodrošināt Reorganizācijas līgumā noteikto iegūstošās sabiedrības pienākumu veikšanu un veikt reorganizācijas reģistrāciju Uzņēmumu reģistrā, tajā skaitā sagatavot, parakstīt un iesniegt Uzņēmumu reģistrā pieteikumu un citus nepieciešamos dokumentus, kā arī nepieciešamības gadījumā veikt labojumus Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajos dokumentos.

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

+AST ārkārtas Akcionāru sapulces 2020. gada 15. jūnijā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.12:30 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Ierobežotas pieejamības informācija

Ierobežotas pieejamības informācija

Balsojums: Lēmums pieņemts vienbalsīgi.

+AST kārtējās Akcionāru sapulces 2020. gada 29. maijā darba kārtība un lēmumi

Norises laiks un vieta: Plkst.09:00 Finanšu ministrijas telpās, Smilšu ielā 1, Rīgā, izmantojot attālinātās pieslēgšanās iespējas.

Nr. p.k.

Izskatāmais jautājums

Lēmums

1.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada atsevišķo pārskatu

Apstiprināt AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada atsevišķo pārskatu.

2.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada peļņas izlietošanu

Noteikt, ka dividendēs izmaksājama AS "Augstsprieguma tīkls" peļņas daļa par 2019. gadu 1735 958 euro (viens miljons septiņi simti trīsdesmit pieci tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņi euro) apmērā, tai skaitā 1388766 euro maksājum spar valsts kapitāla izmantošanu un 347 192 euro uzņēmumu ienākuma nodoklis. Atlikušo peļņas daļu 4 115 963 euro (četri miljoni viens simts piecpadsmit tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs euro) novirzīt uzkrāto zaudējumu segšanai, savukārt 1215053 euro (viens miljons divi simti piecpadsmit tūkstoši piecdesmit trīs euro) ieskaitīt rezervēs AS "Augstsprieguma tīkls" turpmākai attīstībai.

3.

Par AS "Augstsprieguma tīkls" 2019. gada darba plāna un mērķu izpildi

Pieņemt zināšanai 2019. gada darba plāna un mērķu izpildi (pielikumā uz 18 (astoņpadsmit) lapām) un nosūtīt nozares ministrijai un Pārresoru koordinācijas centram atzinuma sniegšanai.

4.

Par revidentu AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada pārskata, ilgtspējas pārskata revīzijai

Ievēlēt SIA "Deloitte Audits Latvia", reģistrācijas Nr.40003606960, par AS "Augstsprieguma tīkls" 2020. gada pārskata, ilgtspējas pārskata revidentu, nosakot revidentam kopējo atlīdzību līdz 24 850 EUR (divdesmit četri tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro), bez PVN.

5.

Citi jautājumi

 

Balsojums: Lēmumi pieņemti vienbalsīgi.