Aizsargjoslu platumi

Aizsargjoslas gar visu veidu un jebkuras piederības elektriskajiem tīkliem, to iekārtām un būvēm tiek noteiktas, lai nodrošinātu elektrisko tīklu, to iekārtu un būvju ekspluatāciju un drošību. Aizsargjoslu platums gar elektriskajiem tīkliem ir atkarīgs no tā, kādā apvidū līnija atrodas, kā arī līnijas tipa – gaisvadu vai pazemes, kā arī elektrolīnijas nominālā sprieguma – tas ir atrodams informatīvajā plāksnē uz elektrolīnijas balstiem. 

Savukārt elektrolīniju trase ir elektrolīniju darbības nodrošināšanai paredzēta dabā esoša josla, kas ietilpst aizsargjoslā un uzturama brīva no kokiem un krūmiem.

Informatīvās zīmes gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslu apzīmēšanai atrodas uz elektrolīnijas balstiem 2,5-3 metru augstumā no zemes.

Stabu_ziime.png
Informatīvajā plāksnē uz elektrolīnijas balstiem ir minēts aizsargjoslas
platums, nominālais spriegums u.c elektrolīnijas parametri

Aizsargjoslām gar elektriskajiem tīkliem ir noteikts šāds minimālais platums:

+ Ārpus pilsētām un ciemiem gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālasvirsmas abpus līnijai
 • gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovolti – 30 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
 • Lauksaimnieciba-110.jpg

 • gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kilovolti – 30 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;
 • Lauksaimnieciba-330.jpg

 • gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem.
+ Pilsētās un ciemos gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām - zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītasvertikālas virsmas abpus līnijai
 • gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovolti – 7 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

 

Kabelis-1m.jpg

Pilseta-330.jpg

gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmas kabeļu līnijas katrā pusē 1 metra attālumā no kabeļu līnijas ass. Ja kabelis atrodas tuvāk par 1 metru no ēkas vai būves, tad šajā kabeļa pusē aizsargjoslu nosaka tikai līdz ēkas vai būves pamatiem.

Pilseta-110.jpg

gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kilovolti – 12 metru attālumā no malējiem vadiem uz ārpusi no līnijas;

+ Meža teritorijā gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām — zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacītas vertikālas virsmasabpus līnijai
 • gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 110 kilovolti – 35 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi veido zemes josla 13 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi;
 • Mezs-110.jpg

 • gar elektrisko tīklu gaisvadu līnijām ar nominālo spriegumu 330 kilovolti – 40 metru attālumā no līnijas ass, kurā elektrolīniju trasi veido zemes josla 27 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi;
 • Mezs-330.jpg

 • gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – elektrolīniju trase 1,5 metru platumā no līnijas ass uz katru pusi.
+ Gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām, kuras zem ūdens līmeņa šķērso virszemes ūdens objektus
 • ūdens platība, ko visā dziļumā no ūdens virsmas līdz gultnei ietver paralēlas plaknes 100 metru attālumā katrā pusē no kabeļu līnijas ass;
+ Ap elektrisko tīklu sadales iekārtām, fīderu punktiem un transformatoru apakšstacijām
 • zemes gabals un gaisa telpa, ko norobežo nosacīta vertikāla virsma 1 metra attālumā ārpus šo iekārtu nožogojuma vai to vistālāk izvirzīto daļu projekcijas uz zemes vai citas virsmas.
+ Elektrolīniju trašu platumi
 •  gaisvadu līnijām, ja attiecīgās elektrolīnijas spriegums nepārsniedz 110 kilovoltus, – 26 metrus plata josla;
 • gaisvadu līnijām, ja attiecīgās elektrolīnijas spriegums nepārsniedz 330 kilovoltus, – 54 metrus plata josla;
 • Kabeļu līnijām – 3 metrus plata josla.

 

Kabelis-1.5m.jpg

Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs ir tiesīgs izcirst blakus elektrolīniju trasēm augošos kokus, kuri apdraud elektrolīniju un var krist uz tās vadiem vai balstiem, nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes īpašnieka vai lietotāja īpašums - par to plašāk sadaļā Līniju trašu kopšana.