Darbu izpildes nosacījumi pārvades tīkla aizsargjoslās

Darbu izpildes nosacījumi attiecas uz 110/330 kV gaisvadu līnijām un 110 kV un 330kV kabeļu līniju aizsargjoslām. Darbu izpildes nosacījumi tiek izskatīti tikai pēc attiecīgā projekta saskaņošanas ar AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) noteiktā kārtībā.

Darbu izpildes nosacījumos jāievēro sekojoši nosacījumi - divas nedēļas pirms plānotās darbu uzsākšanas jāiesniedz:

  • pieteikums AS “Augstsprieguma tīkls”, ietverot informāciju par darba raksturu, elektroietaises atslēgumu nepieciešamību, konkrētās 110 / 330 kV elektroietaises pilnu nosaukumu (līnijas Nr., balstu Nr.) darbu izpildes laiku, atbildīgajām personām, pieteikumam jābūt uz uzņēmuma veidlapas un ar uzņēmuma vadītāja parakstu.;
  • darbu izpildes projekts - izstrādāts, ievērojot Elektroietaišu izbūves noteikumus, saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, Aizsargjoslu noteikšanas metodiku un citiem spēkā esošiem noteikumiem.

Darba izpildes projektam jāsatur šāda informācija:

  • atbildīgās personas(darbu vadītāji, atbildīgās personas par kravas celšanu, elektrodrošību, šo personu attiecīgo apliecību kopijas ar parakstiem )un viņu sazvanīšanas iespējas;
  • plānotā darba aizsardzība objektā, un darba aizsardzības pasākumi attiecībā pret 110/330 kV elektroietaisi;
  • jānorāda mehānismus, kravas celšanas iekārtas – uzrādot to maksimālos rūpnīcas/izgatavotāju augstumus un darba augstumus;
  • apraksts par darbu izpildi: darbu veikšana secība., organizatoriskie pasākumi, tehnikas (krānu, celtņu utt.) montāža un demontāža, tehnikas un cilvēku pārvietošanās elektroietaises aizsargjoslā vai tās tuvumā, kas saistīta ar drošu attālumu ievērošanu attiecībā pret elektroietaisi, .celtniecības materiālu, konstrukciju pārvietošana;
  • uzņēmēja atbildība, garantijas un elektroietaises atjaunošanas izdevumu atlīdzības mehānisms, ja, veicot darbus, tiek nodarīti zaudējumi;
  • zīmējumi, kurā parādīts tehnikas, konstrukciju izvietojums attiecībā pret elektroietaises tuvāko vadu vai konstrukcijas elementu ar piesaistēm centimetros. Izvietojums jāparāda vertikālā un horizontālā griezumā tuvinājumā ar elektroietaisi. Zīmējumā jāuzrāda tehnikas maksimālie augstumi, elektroietaises (vadu, konstrukciju) augstumi darba vietā no grunts līmeņa. Nepieciešamo papildus informāciju saņemt AS “Augstsprieguma tīkls” Līniju dienestā.

Pieteikums un darbu izpildes projekts jāiesniedz AS “Augstsprieguma tīkls” Dokumentu pārvaldības daļā reģistrēšanai. Darbu izpildes projekts tiek saskaņots tikai tad, kad visas augstākminētās prasības ir izpildītas.

Saskaņojuma tekstā ietver informāciju par papildus drošības pasākumiem, instruktāžu (instruktāžas veicējs, telefons), uzņēmēja atbildīgo darbu vadītāju un darba veicēja atbildību, izpilddokumentācijas nodošanu pēc darbu veikšanas (ja nepieciešams). Nepieciešamības gadījumā tiek nozīmēts uzraugs.

Atbildība par darbu izpildes projekta pareizību no elektrodrošības viedokļa, pamatojoties uz uzņēmēja iesniegto informāciju, ir AS “Augstsprieguma tīkls” Līniju dienesta iecirkņa vadītājam vai viņu aizvietojošai personai, Līniju dienesta vadītājam vai viņa aizvietojošai personai.