Elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumi

DJI_0082_sized.jpgElektroenerģijas izcelsmes apliecinājums (Izcelsmes apliecinājums) ir elektronisks dokuments, kas pierāda saražotās elektroenerģijas izcelsmi (elektroenerģijas ražošanai izmantotos resursus un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiju). Elektroenerģijas Izcelsmes apliecinājumus iespējams tirgot, kā arī izlietot jeb dzēst, elektroenerģijas tirgus dalībniekiem (gala patērētājiem) apliecinot piegādātās elektroenerģijas izcelsmi Izcelsmes apliecinājumā noteiktajā apmērā.

Izcelsmes apliecinājumu aprite un tirdzniecība Eiropā iespējama, pateicoties "Association of Issuing Bodies" (AIB), kas ir brīvprātīga Izcelsmes apliecinājumu Eiropas izdevējiestāžu asociācija (Izdevējiestāžu asociācija), kas padara iespējamu norādīt, ka patēriņam izmantotā elektroenerģijas izcelsme ir, piemēram, no saules paneļiem Spānijā vai hidroelektrostacijām Zviedrijā. Viens Izcelsmes apliecinājums atbilst 1 MWh saražotās un tīklā nodotās elektroenerģijas un ir derīgs līdz 12 mēnešus pēc ražošanas perioda beigām. Par ražošanas periodu saskaņā ar Latvijas Domēna Protokolu noteikts viens mēnesis.

No 2020.gada 1.decembra saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu Latvijas Izcelsmes apliecinājumu izdevējiestāde (Izdevējiestāde) ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators AS "Augstsprieguma tīkls" (AST). AST izsniedz Eiropas enerģijas sertifikācijas sistēmas Izcelsmes apliecinājumus (European Energy Certificate System), saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp pārvades sistēmas operatoru un Eiropas Enerģijas sertifikācijas izcelsmes apliecinājumu sistēmu pārvaldītāju, par elektroenerģiju, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Latvijas reģistra darbības principi aprakstīti Latvijas Domēna protokolā.

+Kā saņemt Izcelsmes apliecinājumus?

Juridiskai vai fiziskai personai, kas vēlas saņemt Izcelsmes apliecinājumu par saražoto elektroenerģijas apjomu vai iegūt Izcelsmes apliecinājumu no cita tirgus dalībnieka, sākotnēji jāreģistrē konts Izcelsmes apliecinājumu Reģistrā. Lai kļūtu par Konta turētāju Reģistrā, jāiesniedz šādi aizpildīti un parakstīti dokumenti:

Elektroniski parakstītos dokumentus reģistrācijai sūtīt uz e-pasta adresi go@ast.lv

Atbilstoši līgumam starp AS "Augstsprieguma tīkls" un tirgus dalībnieku, Latvijas Domēna protokols ir saistošs visiem Konta turētājiem. Par Konta turētāju Reģistrā var kļūt jebkura juridiska vai fiziska persona, kura veiksmīgi noslēgusi reģistrācijas procesu. Pēc konta veiksmīgas izveidošanas Konta turētājs saņem e-pastu ar norādēm, kā pieslēgties kontam, un īsziņu uz mobilo tālruni ar drošības sertifikāta kodu. Konta turētājiem tiek piemērota konta uzturēšanas un darbības maksas, kā norādīts sadaļā "Maksas".

Lai saņemtu Izcelsmes apliecinājumus par saražoto elektroenerģiju, Konta turētājam jāreģistrē elektroenerģijas ražošanas vienību (Ražošanas vienība) Reģistrā. Reģistrēšanai jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  • Ražošanas vienības reģistrēšanas forma, kuru apstiprinājis neatkarīgs akreditēts auditors (piemērs);
  • Ražošanas vienības principiālā elektriskā pieslēguma shēma;
  • Informāciju par atsevišķi uzstādītu pašpatēriņa uzskaiti (ja tāda ir);
  • Pilnvara (ja konta turētājs nav ražošanas vienības īpašnieks vai vienīgais īpašnieks).

Latvijas Reģistrā ir iespējams reģistrēt tikai Ražošanas vienības, kuras atrodas Latvijā un elektroenerģijas ražošanu veic ar atjaunojamiem energoresursiem vai augstas efektivitātes koģenerācijā. Ražošanas vienībai jāatbilst Latvijas likumdošanai un Eiropas enerģijas sertifikācijas sistēmas izcelsmes apliecinājumu prasībām.

Saistībā ar Domēna protokola Latvijai jaunās redakcijas izstrādi tiks noteikta auditora obligāta akreditācija jaunajā sfērā "Elektroenerģijas ražošanas vienības datu apstiprināšana", kā arī norādīts, ka šī prasība stāsies spēkā sākot ar 01.09.2022., līdz tam dokumentus varēs apstiprināt auditors, kuram ir derīga "Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs" (turpmāk – LATAK) izsniegta akreditācija sfērā "Pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas, kas iegūta, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā, izmantojot dabas gāzi vai atjaunojamos energoresursus, gada pārskata inspicēšana".Tā kā LATAK ir apstiprināts jaunās akreditācijas sfēras nosaukums – "Elektroenerģijas ražošanas vienības datu apstiprināšana", tad AS "Augstsprieguma tīkls" aicina auditorus sūtīt pieteikumus akreditācijai uz LATAK oficiālo e-pasta adresi pasts@latak.gov.lv, lai laicīgi sagatavotos šiem jauninājumiem un paspētu veikt akreditāciju līdz 01.09.2022.

Pēc Ražošanas vienības reģistrēšanas uzskaites dati tiek automātiski ielasīti Reģistrā. Kad Ražošanas vienībai pieejami uzskaites dati, Konta turētājs Reģistrā veic Izcelsmes apliecinājumu izdošanas pieprasījumu.

Gadījumā, ja nepieciešams izdot Izcelsmes apliecinājumus par augstas efektivitātes koģenerācijā saražoto elektroenerģiju, Konta turētājam pirms Izcelsmes apliecinājumu izdošanas jāiesniedz neatkarīga akreditēta auditora apstiprināta augstas efektivitātes koģenerācijas deklarācija. Deklarācijā norādāmos parametrus (Ietaupītais CO2 emisiju apjoms, CO2 emisijas, kopējais primārās enerģijas ietaupījums) aprēķina pēc AIB izveidotā aprēķina algoritma (CHP-GO model). CHP-GO algoritma online versija Latvijas tirgus dalībniekiem pieejama tīkekļa vietnē: chp-go.tso.lv. Par aprēķinu algoritmu aicinām sazināties ar Izdevējiestādi, izmantojot e-pastu: go@ast.lv

Gadījumā, ja aprēķina rezultātā ražošanas vienība, izmantojot fosilos energoresursus, nav sasniegusi augstas efektivitātes koģenerācijas kritērijus, tad atbilstoši MK noteikumiem Nr.561 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, uzraudzību un cenu noteikšanu, ražojot elektroenerģiju koģenerācijā" jāiesniedz apliecinājuma forma.

Gadījumā, ja nepieciešams izdot Izcelsmes apliecinājumus par saražoto elektroenerģiju no Ražošanas vienības ar vairākām iespējamiem enerģijas avotiem, Konta turētājam pirms Izcelsmes apliecinājumu izdošanas jāiesniedz neatkarīga auditora apstiprināta jaukto enerģijas avotu Ražošanas vienības deklarācija.

+Statistika

Latvijas Izcelsmes apliecinājumu Reģistrā veikto darbību apkopojums, sīkāka informācija atrodama Reģistra publiskajā vietnē:

Gads

Izdotie IA, MWh

Izlietotie IA, MWh

Importētie IA, MWh

Eksportētie IA, MWh

Iekšēji domēnā nosūtītie IA, MWh

Derīgumu zaudējušie IA, MWh

2020

0

0

0

0

0

0

2021

2 651 574

754 074

235 439

1 951 993

468 825

1 158

2022

2 194 664

542 564

252 766

1 740 172

479 640

12 962

Pēdējais atjauninājums: 20.09.2022.

+Neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvs

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu, AST izstrādā neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāva (NEIS) aprēķināšanas metodiku un aprēķina neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvu Eiropas enerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmas ietvaros. Izstrādājot Latvijas NEIS aprēķina metodiku, AST ir vadījies pēc Izdevējiestāžu asociācijas (Association of Issuing Bodies) (AIB) vadlīnijām. Aprēķina metodika balstās uz Izdevējiestāžu asociācijas mājaslapā publicēto "Izdoto Izcelsmes apliecinājumu metodiku" (Issuance based method), kas ir adaptēta arī lielākajā daļā Izdevējiestāžu asociācijas dalībvalstu. Papildus informāciju par Eiropas valstu neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvu var atrast Izdevējiestāžu asociācijas mājaslapā.

Neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāva aprēķināšanas metodika atrodama šeit.

Latvijas neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvs un vides indikatori par iepriekšējo kalendāro gadu tiek aprēķināti un publicēti līdz 30. jūnijam:

 

Neapliecinātā elektroenerģija (%)

Neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvs

Neapliecinātās elektroenerģijas vides indikatori

   

Atjaunojamā enerģija (%)

Fosilā enerģija (%)

Kodolenerģija (%)

CO2 izmeši, gCO2/kWh

Radioaktīvie atkritumi, mg/kWh

2020

94,2

15,184

66,763

18,053

391,47

0,65

2021 89,0 45,621 44,750 6,629 302,58 0,25

*AST un AIB aprēķinātais Neapliecinātās elektroenerģijas izcelsmes sastāvs var atšķirties, jo aprēķinos var tikt izmantoti atšķirīgi datu avoti.

 

+Maksas

Izcelsmes apliecinājumu izdošanas un aprites pakalpojuma nodrošināšanai AST uztur Latvijas Izcelsmes apliecinājumu Reģistru. Lai kompensētu ar Izcelsmes apliecinājumu sistēmas ieviešanas un pārvaldību saistītās izmaksas, tiek piemērotas zemāk norādītās maksas. Maksas tiek pārskatītas katru gadu un noteiktās maksas par kalendāro gadu tiek publicētas līdz 10.janvārim.

Maksu noteikšanas kārtība, izstrādāta saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likumu

Noteiktas sekojošas maksas (bez PVN):

Pozīcija

2020/2021

2022

Maksa par Izcelsmes apliecinājumu izdošanu

0.0171 EUR/MWh

0.0159 EUR/MWh

Maksa par Izcelsmes apliecinājumu izlietošanu

0.0171 EUR/MWh

0.0159 EUR/MWh

Maksa par Izcelsmes apliecinājumu importu

0.0171 EUR/MWh

0.0159 EUR/MWh

Maksa par Izcelsmes apliecinājumu eksportu

0.0171 EUR/MWh

0.0159 EUR/MWh

Maksa par Izcelsmes apliecinājumu nosūtīšanu uz citiem kontiem Latvijā vai saviem apakškontiem

Maksa netiek piemērota

Maksa netiek piemērota

+Noderīga informācija

2021. gada 26. martā notika attālināts informatīvs seminārs elektroenerģijas ražotājiem par elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmu Latvijā un elektroenerģijas ražotāju iespējām saņemt un pārdot izcelsmes apliecinājumus gan Latvijā, gan arī citur Eiropā.

Seminārā tika sniegta informācija par pieteikšanās niansēm dalībai elektroenerģijas izcelsmes apliecinājumu sistēmā un nepieciešamo formalitāšu klāstu izcelsmes apliecinājumu saņemšanai, kā arī sniegta praktiskā informācija par izcelsmes apliecinājumu reģistra lietošanu un Eiropas izcelsmes apliecinājumu izdevēju asociācijas AIB koģenerācijas modeļa lietošanu.

Seminārā piedalījās AST kā izcelsmes apliecinājumu izdevējiestādes pārstāvji, kā arī AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" pārstāvji, kuri sniedza atbildes uz jautājumiem savas kompetences ietvaros.

Dokumenti:

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar Izdevējiestādi:

go@ast.lv