Līniju Valmiera - Tartu un Valmiera - Tsirgulina pārbūve Latvijas teritorijā

Projekts ietver 330kV esošo starpsavienojumu starp Latviju un Igauniju Valmiera (LV) – Tartu (EE) un Valmiera (LV) – Tsirgulina (EE) rekonstrukcijas, kas ir apvienotas vienā aktivitātē.

esosa-parbuve-lv-ee-lat-modified.png

Projekta aktualitātes
Attīstība

Piedaloties Eiropas Komisijas, Klimata un enerģētikas ministrijas, Latvijas un Igaunijas pārvades sistēmas operatoru…

Attīstība

Rūpējoties par Pukšu purvā ligzdojošajām dzērvēm, zivju ērgļiem un kuitalām, AS "Augstsprieguma tīkls" (AST)…

Projekta laika plāns

Starpsavienojumam "Valmiera-Tartu" ir plānots uzsākt rekonstrukciju kopā ar Igaunijas PSO 2022.gada vidū Latvijā un Igaunijā un starpsavienojumam "Valmiera-Tsirguliina" 2023.gadā pēc "Valmiera-Tartu" rekonstrukcijas tikai Latvijas teritorijā, jo Igaunijas teritorijā šī līnija jau ir rekonstruēta iepriekš. 

Veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums.

Izsniegti Valsts Vides dienesta tehniskie noteikumi, kas jāievēro abu elektropārvades līniju rekonstrukcijas laikā.

2018
 
 
2019

Eiropas Komisijas CEF (angl. CEF – Connecting Europe Facility) koordinēšanas komiteja nolēma piešķirt 75 % līdzfinansējumu "Baltijas sinhronizācijas projektam.

Sabiedriskās apspriešanas.

Būvprojekta iepirkuma uzsākšana.

2020
 
 
2021

Līguma parakstīšana par abām līnijām (Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina).

Būvprojekta izstrādes uzsākšana.

Individuāla komunikācija ar zemes īpašniekiem par apgrūtinājumu un kompensāciju līgumu slēgšana.

Valmiera-Tartu līnijas atslēgums un būvniecība.

Individuāla komunikācija ar zemes īpašniekiem par apgrūtinājumu un kompensāciju līgumu slēgšana.

2022
 
 
2023

Valmiera-Tartu līnijas būvdarbu pabeigšana un skarto teritoriju sakārtošana.

Valmiera-Tartu līnijas nodošana ekspluatācijā.
Valmiera-Tsirguliina līnijas atslēgums un būvniecība.

Valmiera-Tsirguliina būvdarbu pabeigšana un skarto teritoriju sakārtošana.

Valmiera-Tsirguliina līnijas nodošana ekspluatācijā.

2024
 
Lasīt vēlRādīt mazāk
Informācija par projektu bukletā

.

Lasīt vēlRādīt mazāk
Par projektu

Abu projektu "Starpsavienojums Valmiera (LV) – Tartu (EE)" un "Stapsavienojums Valmiera (LV) un Tsirguliina (EE)" realizāciju Latvijas teritorijā plānots uzsākt pēc 2021. gadā, pēc projekta "Igaunijas - Latvijas 3. starpsavieniojums" nodošanas ekspluatācijā .

Abas minētās elektropārvades līnijas ir būvētas pagājuša gadsimta 60-jos un 70-jos gados, to būvēšanā ievērotie standarti vairs neatbilst mūsdienu ekspluatācijas prasībām, piemēram, caurlaides spējas atšķirības ziemas un vasaras sezonā traucē korektai elektroenerģijas tirgus darbībai. Šīs līnijas ir pilnībā jānomaina ar jaunām, paaugstinātas caurlaides spējas līnijām, lai nodrošinātu augstāku summāro caurlaides spēju Baltijas reģionā Ziemeļu – Dienvidu virzienā. Šo projektu atbalsta Latvijas un Igaunijas pārvades sistēmas operatori un projekts ir iekļauts Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas attīstības plānā un Eiropas ENTSO-E desmitgades attīstības plānā.

Lai nesamazinātu esošo pārvades jaudu tirgum Igaunijas-Latvijas šķērsgriezumā, Latvijas un Igaunijas PSO izstrādāja pakāpenisku 330kV elektropārvades līniju rekonstrukcijas plānu Latvijā un Igaunijā elektropārvades tīkla pastiprināšanai sinhronizācijas režīmam ar kontinentālo Eiropu, ko plāno īstenot pēc trešā Igaunijas-Latvijas starpsavienojuma ieviešanas ekspluatācijā.

Kopā ar minēto projektu Igaunijas PSO turpinās rekonstruēt savās 330 kV līnijas atbilstoši mūsdienu ekspluatācijas prasībām, palielinot tās caurlaides spējas. Abu minēto līniju rekonstrukcijas pasākumi ir vērsti uz to, lai nodrošināt pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās elektroenerģijas sistēmas un kalpo par priekšnoteikumu veiksmīgai Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīkliem.

2018. gada sākumā abām elektropārvades līnijām ir veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums, balstoties uz 2018. gada 8. janvāra AS "Augstsprieguma tīkls" sākotnējo ietekmes uz vidi izvērtējuma pieteikumu Valsts Vides dienestam (VVD) un, balstoties uz ko 2018. gada 5. martā VVD Valmieras reģionālās vides pārvalde izsniedza lēmumu par ietekmes uz vidi novērtēšanas (IVN) procedūras nepiemērošanu abām līnijām un 2018. gada 12. martā ir izsniegti VVD tehniskie noteikumi, kas jāievēro abu elektropārvades līniju rekonstrukcijas laikā.

Abu līniju pārbūves sabiedriskās apspriešanas tika veiktas novados, kuru teritorijas tās šķērso, atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas 347/2013 prasībām. Sabiedriskā apspriešana Strenču novadā notika 2020. gada 11. martā klātienē, informējot klātesošos par projektu aktivitātēm un atbildot uz zemes īpašnieku un citu interesentu uzdotajiem jautājumiem, savukārt sabiedriskās apspriešanas Beverīnas un Valkas novados tika organizētas attālināti, Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ. Beverīnas un Valkas novadu zemes īpašniekiem individuāli tika nosūtīta informācija par projektu un piedāvāta iespēja iesūtīt interesējošos jautājumus līdz 2020. gada 24. jūlijam. Uz visiem rakstiski un mutiski iesniegtajiem jautājumiem un komentāriem tika sniegtas atbildes.

Klātienes sabiedriskās apspriešanas protokols ir atrodams šeit, savukārt šeit ir atrodams attālinātās sabiedriskās apspriešanas protokols.

Eksperta atzinums par 330 kV elektropārvades līniju “Valmiera – Tartu” un “Valmiera– Tsirguliina” pārbūves iespējamo ietekmi uz Pukšu purva teritorijā dzīvojošo īpaši aizsargājamo putnu sugām un to dzīvotnēm ir atrodams zemāk atrodamajās saitēs:

Abas elektropārvades līnijas ir iekļauti kopējo interešu projektu sarakstā (KIP), kas ir izstrādāts, balstoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr.347/2013. Abi projekti ir KIP saraksta Baltijas valstu sinhronizācijas klastera Nr.4.8 sastāvdaļa un starpsavienojumam "Valmiera (LV) – Tartu (EE)" ir piešķirts KIP Nr. 4.8.1 un starpsavienojumam "Valmiera (LV) – Tsirguliina (EE)" ir piešķirts KIP Nr. 4.8.3. Vairāk informācijas par KIP sarakstu var atrast šeit.

2019.gada 23.janvārī  Eiropas Komisijas CEF (angl. CEF – Connecting Europe Facility) koordinēšanas komiteja nolēma piešķirt 75 % līdzfinansējumu "Baltijas sinhronizācijas projektam 1. fāzei", kur elektropārvades starpsavienojumi "Valmiera (LV) – Tartu (EE)" un "Valmiera (LV) – Tsirguliina (EE)" ir minēta projekta sastāvdaļa, kas nozīme kā abu līniju rekonstrukcija Latvijas teritorijā notiks ar 75% Eiropas līdzfinansējumu.

 

Lasīt vēlRādīt mazāk

LV Līdzfinansē Eiropas Savienība_POS.png