Kvalitātes sistēma

Kopš 2002. gada beigām AST ir ieviesta, sertificēta, tiek uzturēta un attīstīta Integrētā vadības sistēma. Šobrīd Integrētā vadības sistēma tiek uzturēta saskaņā ar standartu ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 un ISO 50001 prasībām un uzņēmuma prioritātēm.

Ieviestā Integrētā vadības sistēma nodrošina efektīvu AST darbību, ievērojot starptautiski pieņemtus darbības mehānismus attiecībā uz kvalitātes, darba aizsardzības un arodveselības, energoefektivitātes un vides aizsardzības pārvaldību, nodrošinot normatīvo aktu prasību identificēšanu un izpildi, veicinot klientu un ieinteresēto pušu vēlmju apzināšanu un izpildi, raugoties uz norisēm uzņēmumā caur risku pārvaldības un procesu prizmu. Veicot procesu analīzi, tiek izvērtēti optimālākie digitālie risinājumi un īstenota digitālā transformācija. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka vairāku AST struktūrvienību aktivitātes tiek pārvaldītas efektīvi, ar vienotiem mehānismiem, mērītas ar vienotiem kritērijiem, pārskatītas, koriģētas, ja nepieciešams, un aktualizētas, nodrošinot pastāvīgu attīstību.

+Kvalitātes politika

Kvalitātes politikas mērķis ir nepārtraukti uzlabot AST sniegumu, izpildot tiesību aktu un normatīvu prasības, uzturot un attīstot mūsu vērtības (uzticība, drošums, attīstība, komanda) un rīcības (godīgi, atbildīgi, gudri, kopīgi), pārvaldot riskus un izmantojot pilnveides un attīstības iespējas.

Kvalitātes politikas pamatprincipi:
 • Darbība valsts ilgtspējīgas attīstības interesēs – nodrošina vienlīdzīgu pieeju elektroenerģijas pārvades sistēmai un tās pakalpojumiem, un nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā.
 • Līderība un vienotība mērķu sasniegšanā – AST vadība veicina personāla vienotību un saliedētību, veido izpratni, rada vidi, kurā darbinieki iesaistās AST mērķu sekmīgā sasniegšanā.
 • Procesos orientēta pieeja – skaidri definē procesus un to mijiedarbību, lai kopīgi plānojot, darot, pārbaudot un rīkojoties, pastāvīgi uzlabotu un nodrošinātu efektīvu sniegumu.
 • Uz faktiem balstīta pieeja lēmumu pieņemšanā – pieņem efektīvus lēmumus, kas balstīti uz darbības un attīstības nepieciešamībām, objektīviem datiem, AST zināšanām, pieejamo tehnoloģiju un inovācijām, informācijas analīzi un pieredzi.
 • Sadarbība – atbildīgi sadarbojas ar klientiem, sadarbības partneriem, darbuzņēmējiem un ieinteresētajām pusēm, lai nodrošinātu efektīvu darbību un ilgtspējīgu AST attīstību, ievērojot valsts ilgtspējīgas attīstības intereses.
 • Personāla iesaistīšanās un kompetence – AST darbinieki piedalās KVS izveidē un uzturēšanā, politikas uzturēšanā, aktīvi komunicējot un paužot viedokli. AST nodrošina mūžizglītības principu savā darbībā, lai AST darbinieki būtu kompetenti, atvērti inovācijām un tehnoloģijām, kas palīdz attīstīties un pilnveidoties.
 • Nepārtraukta, attīstoša pilnveide – mērķu sasniegšanai identificē un atbilstoši prioritātēm īsteno pārmaiņas, kas nepieciešamas procesu, KVS, sasniegumu un AST vērtīguma palielināšanai un attīstībai.
 • Rīcības ar riskiem un iespējām – AST pārvaldībā uzrauga iekšējo un ārējo vidi, darbības incidentus, informāciju un komunikāciju, nolūkā novērst riskus ar augstu riska pakāpi vai samazināt tos, līdz pieņemam riska līmenim, kā arī izvērtē iespējas pilnveidot AST kvalitātes vadības sistēmas efektivitāti un procesus.

 

+Darba aizsardzības politika

AST realizē pasākumus nelaimes gadījumu darbā un arodslimību prevencijai, neiecietīgi izturoties pret jebkuriem darbaiekšējās kārtības un darba aizsardzības normatīvo dokumentu prasību pārkāpumiem, veicinot vadītāju un darbinieku atbildības pakāpes par darba kvalitāti un klientu apmierinātības līmeņa paaugstināšanu.

Galvenie principi darba aizsardzības jautājumu risināšanā ir:
 • pildīt Latvijas Republikas darba aizsardzības tiesību aktu prasības;
 • veidot darba vidi tā, lai izvairītos no darba vides riska vai mazinātu nenovēršama darba vides riska ietekmi;
 • novērst darba vides riska cēloņus;
 • darbu pielāgot indivīdam, galvenokārt darba vietas iekārtojuma, darba aprīkojuma, kā arī darba un ražošanas metožu izvēles ziņā;
 • dot priekšroku kolektīvajiem darba aizsardzības pasākumiem salīdzinājumā ar individuālajiem darba aizsardzības pasākumiem;
 • novērst darba vides riska ietekmi uz to nodarbināto drošību un veselību, kuriem saskaņā ar normatīvajiem aktiem noteikta īpašaaizsardzība;
 • veikt nodarbināto instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā;
 • darba vides riska novērtēšanu veikt pēc vienotas darba vides risku novērtēšanas metodikas;
 • darba vides iekšējo uzraudzību veikt datorizētajā darba vides iekšējās uzraudzības sistēmā;
 • apkopot informāciju par notikušajiem un gandrīz notikušajiem nelaimes gadījumiem, par arodslimībām un veikt šīs informācijas analīzi.

 

+Vides aizsardzības politika

AST Vides politikas mērķis ir nepārtraukti uzlabot AST vides sniegumu, novēršot vai samazinotkaitīgo ietekmi uz vidi, racionāli izmantojot dabas resursus un ieviešot labākos pieejamos tehniskos paņēmienus visās uzņēmuma darbības jomās.

Galvenie principi, kas jāievēro vides jomā:
 • organizē savu darbību un plāno attīstību atbilstoši ilgtspējīgas attīstības pamatprincipiem, ievērojot ekonomiskos un videsaspektus un pildot Latvijas tiesību aktus vides aizsardzības jomā;
 • identificē iespējamos vides riskus un maksimāli samazina to nelabvēlīgo iedarbību uz apkārtējo vidi visās uzņēmuma darbībassfērās;
 • ievieš labākos pieejamos tehniskos paņēmienus, samazina piesārņojošo vielu emisiju vidē, ietekmi uz klimata pārmaiņām un radīto atkritumu daudzumu;
 • veicina nepārtrauktu vides snieguma uzlabošanu katrā struktūrvienībā un uzņēmumā kopumā, veicinot resursu efektīvuizmantošanu;
 • plānojot attīstību, izvērtē investīciju projektu ietekmi uz vidi, nepieļaujot kaitējuma nodarīšanu videi un sabiedrības interesēm, kā arī nodrošinot kaitējuma videi maksimālu samazināšanu plānoto objektu būvniecības, izmantošanas un slēgšanas etapos;
 • uztur un pilnveido vides pārvaldības sistēmu saskaņā ar LVS EN ISO 14001 standarta prasībām;
 • rūpējas un veicina bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu, izvērtē un kontrolē uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz īpašiaizsargājamām dabas teritorijām, sugām un biotopiem;
 • nodrošina atbildīgo darbinieku kompetenci vides jomā, veicina darbinieku vides apziņas veidošanu katrā darba vietā un informē darbiniekus par uzņēmuma darbības būtiskajiem vides aspektiem;
 • regulāri un atklāti informē sabiedrību un ieinteresētās puses par uzņēmuma aktivitātēm vides jomā;
 • rīkojas videi draudzīgi un aicina videi draudzīgi rīkoties sadarbības partnerus un sabiedrību.
+Energopārvaldības politika

AST Energoefektivitātes politikas mērķis ir nepārtraukti uzlabot Sabiedrības energosniegumu, samazinot tehniskos un tehnoloģiskos zudumus, uzlabojot uzņēmuma objektu ekspluatācijas energopatēriņa rādītājus un pilnveidojot uzņēmuma autotransportaiegādes un izmantošanas stratēģiju.

Galvenie principi, kas jāievēro ar uzņēmuma energosniegumu saistīto jautājumu risināšanā, ir:
 • sabiedrība realizē pārvades iekārtu un objektu rekonstrukcijas un modernizācijas projektus, lai nodrošinātu elektroenerģijas pārvadesdrošumu un pieprasītos pārvades apjomus, izskatot iespējas optimizēt tehnoloģiskos zudumus;
 • sabiedrība realizē transformatoru un autotransformatoru nomaiņu projektus, lai nodrošinātu elektroenerģijas pārvades drošumu un pieprasītos pārvades apjomus, izskatot iespējas samazināt tehniskos zudumus;
 • sabiedrība pastāvīgi uzlabo saimnieciskās darbības un saimniecisko objektu energoefektivitātes rādītājus;
 • sabiedrība veic energoresursu uzskaiti un analīzi, lai izstrādātu efektīvus energosnieguma uzlabošanas pasākumus;
 • sespēju robežās, Sabiedrība īsteno iepirkumus, kā rezultātā iegūtie produkti un/vai pakalpojumi ir energoefektīvi un uzlabo Sabiedrības energosniegumu.
QualitySysCert_ISO9001_col.png
EnvironmentalSysCert_ISO14001_col.png
SafetySysCert_ISO45001_col.png
EnergySysCert_ISO50001_col.png