Līniju trašu kopšana

AS "Augstsprieguma tīkls" apkalpo visas Latvijas teritorijā esošās 330 kV un 110 kV elektropārvades līnijas, nodrošinot to ekspluatāciju, apkopi un remontu. Šo funkciju veikšanai Aizsargjoslu likumā ir noteiktas ekspluatācijas aizsargjoslas - platības gar elektriskajiem tīkliem, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt minēto komunikāciju un objektu efektīvu un drošu ekspluatāciju un attīstības iespējas. Līdz ar to zemes īpašniekiem ir jārēķinās, ka periodiski viņu īpašumā var tikt veiktas elektrolīniju apskates, plānotie remontdarbi, iepriekš brīdinot zemes īpašnieku, kā arī avāriju novēršanas remontdarbi, par ko īpašnieku var arī nebrīdināt. Tāpat zemes īpašniekiem ir jārēķinās, ka elektrotīklu īpašnieks vai valdītājs var veikt bīstamu koku zāģēšanu, ja tie apdraud elektroapgādes drošību, kā arī veikt līniju trašu tīrīšanu.

Zemes īpašniekiem ir jāņem vērā, ka noteiktajā kārtībā izsludinātā ārkārtējā situācijā vai tad, ja koki uzkrituši uz objekta vai noliekušies tā, ka tie vai to zari traucē objekta darbību, kokus cērt elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs (Meža likuma 12.panta trešās daļas 1. un 2.punktā noteiktajā kārtībā). Par uz līnijām uzkritušiem vai to darbību iespējami traucējošiem kokiem zemes un/vai meža īpašniekam ir jāpaziņo AS "Augstsprieguma tīkls" Dispečeru dienestam, tālr. 67328386.

Zemes īpašniekiem ir aizliegts audzēt kokus un krūmus meža zemēs — platībās, kuras norādītas aizsargjoslu noteikšanas metodikā, ārpus meža zemēm — visā aizsargjoslas platumā. Ārpus meža zemēm zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs aizsargjoslā var audzēt kokus un krūmus, ja par to noslēgta rakstveida vienošanās ar elektrisko tīklu īpašnieku.

Meža zeme ir zeme, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēta kā mežs, kā arī citas zemes lietošanas kategorijas zeme 0,5 hektāru un lielākā platībā, uz kuras ir izveidojusies mežaudze. Meža zemē ietilpst pārplūstošie klajumi un lauces, tam piegulošie un tajā ietilpstošie meža infrastruktūras objekti un purvi. Par mežu neuzskata zemi, ko aizņem gaisvadu elektrolīniju trase.

Uz mežu aizsargjoslās gar elektrolīnijām neattiecas koku ciršanas un meža atjaunošanas prasības, kas noteiktas Meža likumā. Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs vietās, kur elektrolīnija šķērso meža teritoriju, izveido un atbrīvo no kokiem un krūmiem elektrolīniju trases. Gaisvadu elektrolīniju aizsargjoslās blakus elektrolīniju trasēm izcērt kokus, kā arī apzāģē augošu koku zarus vai vainagus, kuri apdraud elektrolīniju un var krist uz tās vadiem vai balstiem.

+ Bīstami un apdraudoši koki

Par apdraudošiem kokiem uzskatāmi koki, kuri aug ārpus elektrolīniju trasēm un no šo līniju malējā vada atrodas attālumā, kas ir mazāks par koka garumu, kā arī tad, ja pastāv vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

  • koki ir pastāvīgi novirzījušies no vertikālās ass uz gaisvadu līniju pusi vairāk par 15 grādiem;
  • koki ir ar redzamām trupes pazīmēm;
  • lapu koka stumbra diametrs 1,3 metru augstumā virs sakņu kakla ir mazāks par 1/100 no koka augstuma;
  • koki blakus elektrisko tīklu gaisvadu līnijas trasei aug nenocirstā meža joslā, kuras platums ir mazāks par 30 metriem;
  • lapu kokiem ir nesimetrisks vainags (lielākā daļa zaru aug virzienā uz līnijas vadiem) vai mehāniski bojāta sakņu sistēma;
  • lapu koku attālums no zaru galiem līdz malējam vadam elektrisko tīklu gaisvadu līnijās, kuru spriegums nepārsniedz 1 kilovoltu, ir mazāks par četriem metriem;
  • bebru grauzti koki.

Nocirstie koki, krūmi un zari ir zemes īpašnieka īpašums.

+ Mežizstrādes darbu veikšana aizsargjoslās

Pirms mežizstrādes darbu veikšanas vai atsevišķu koku nozāģēšanas 330kV un 110kV gaisvadu elektropārvades līniju aizsargjoslās darbu veicējam jāinformē elektrisko tīklu īpašnieku vai valdītāju, norādot tās zemes vienības kadastra apzīmējumu, kuras gaisvadu elektrolīnijas aizsargjoslā tiks cirsti koki, zemesgabala kadastra numuru un īpašnieka kontaktinformāciju, lai saņemtu no AS "Augstsprieguma tīkls" personāla atļauju (kontakttālrunis 26333910). Elektrisko tīklu īpašnieks vai valdītājs, saņemot šādu informāciju, ja nepieciešams, organizē attiecīgo elektrolīniju atslēgumus bez maksas.

+ Buklets "Mežizstrādes darbu veikšana"
mezistrade_1.jpg
mezistrade_2.jpg

 

Buklets "Mežizstrādes darbu veikšana"lejupielādei pdf formātā

Detalizēti zemes īpašnieku un elektrisko tīklu īpašnieka vai valdītāja pienākumi un tiesības ir aprakstīti MK noteikumos "Enerģētikas infrastruktūras objektu aizsargjoslu noteikšanas metodika"