Pieslēgumi pārvades sistēmai

AS “Augstsprieguma tīkls” kā elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoram (PSO) tā licences darbības zonā un termiņā ir pastāvīgas saistības nodrošināt sistēmas dalībniekiem nepieciešamos pieslēgumus pārvades sistēmai vai nepieciešamās esošā pieslēguma atļautās slodzes izmaiņas saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) izdotajiem noteikumiem.

Regulatora izdotie noteikumi:

Elektroenerģijas pārvades sistēmas lietotājiem jāievēro Eiropas komisijas 2016.gada 17.augusta Regula 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu.

Elektroenerģijas ražotājiem jāievēro Eiropas komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regula 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām.

Elektroenerģijas ražotājiem atļauja jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai jāsaņem Būvniecības valsts kontroles birojā, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 821 "Noteikumi par atļaujām jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas ieviešanai vai elektroenerģijas ražošanas jaudas palielināšanai".

Ierīkojot pieslēgumu ir jāievēro Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē

Galalietotājam Ministru kabineta (MK) noteiktajā kārtībā ir tiesības iesniegt pieteikumu par speciālu pieslēgumu pārvades sistēmai vai esošā pārvades sistēmas pieslēguma jaudas palielināšanu, ja šā lietotāja elektroenerģijas patēriņš pēc pieslēguma ierīkošanas pieaugs ne mazāk par 100 000 megavatstundām gadā vai ar pieslēguma nominālo jaudu ne mazāku kā 50 megavati. MK  noteikumi Nr.476 “Noteikumi par speciālo pieslēgumu elektroenerģijas pārvades sistēmai”

Interesējoties par pieslēguma iespējām pie elektroenerģijas pārvades sistēmas, Ražotājam un Lietotājam lūdzam iepazīties ar pieejamām jaudām zemāk pieejamā kartē. Pieejamo jaudu kartei ir informatīvs raksturs. Par pieslēguma iespējām ir individuāli jāvēršas pie AS "Augstsprieguma tīkls".

SVARĪGA INFORMĀCIJA! Uz 2022. gada 1. jūliju ražotāju rezervētā jauda pārvades tīklā pārsniedz 3500 MW, sadales tīklā pārsniedz 926MW. Latvijas slodze ziemā var sasniegt ap 1400 MW. Savukārt, pēc sinhronizācijas ar centrālās Eiropas energosistēmu (plānota 2025. gadā), drošu energosistēmas darbu būs iespējams nodrošināt, ja Baltijas valstu kopējā jaudas plūsma ar centrālās Eiropas energosistēmu nepārsniegs 2000 MW.
Ja tuvāko gadu laikā tiks realizēti jaunu ražošanas jaudu pieslēgšanas projekti pieprasītajā apjomā un turpinot  izsniegt tehniskās prasības jaunu ražošanas jaudu pieslēgšanai pārvades tīklam, arvien pieaug iespējamība, ka tīkla dinamiskās stabilitātes un drošības nodrošināšanai PSO būs spiests ierobežot elektrostaciju darbību, samazinot pārvades tīklā izdodamo jaudu. Aicinām RES attīstītājus ņemt vērā šo apstākli, plānojot savus projektus.

Svarīgi! Kartē attēlotās pieejamās elektroenerģijas patēriņa un ražošanas jaudas tiek modelētas atbilstoši tīkla drošas darbības parametriem. Elektrostaciju pieslēgšanai pieejamās jaudas katrai elektrolīnijai tiek aprēķinātas, ņemot vērā ne tikai konkrētās līnijas jaudu, bet arī iespēju elektroenerģiju pārvadīt tālāk, turklāt nereti ne tikai līdz tuvākajām, bet arī tālāk esošajām apakšstacijām atbilstoši ikkatras apakšstacijas klientu patēriņam. Tādējādi iespējamas situācijas, kurās līnijai nav pieslēgts neviens ražotājs, bet brīvu ražošanas jaudu nav, jo tuvākajā apakšstacijā nav pietiekama patēriņa, un otrādi – līnijai iespējams pieslēgt papildus ražošanas jaudu, jo blakus ir lieli elektroenerģijas patērētāji. 

Pieslēgumu ierīkošanas soļi

Pieslēguma tehnisko parametru maiņa sakrīt ar pieslēguma ierīkošanas procesu.

+ 1. Pieteikums no sistēmas Lietotāja/Ražotāja

Pirms pieteikuma sagatavošanas Lietotājam vai Ražotājam ir jāizvērtē pieslēguma vieta, ņemot vērā plānoto jaudu ilgtermiņā un izmaksas par elektroenerģiju, pamatojoties uz pieslēguma tarifu. Lietotāji vai Ražotāji ar jaudu līdz 10MVA pārsvarā izvēlas ierīkot pieslēgumus pie elektroenerģijas sadales sistēmas, savukārt lielākas jaudas pieslēgumu var plānot pie elektroenerģijas pārvades sistēmas.

Pirms pieteikuma sagatavošanas ierosinām izrunāt iespējamos pieslēguma risinājumus. Par vēlamo tikšanos ar uzņēmuma speciālistiem par pieslēguma ierīkošanu lūdzam rakstīt uz elektroniskā pasta adresi: [email protected]

Pieteikumu ar dokumentiem jāiesniedz elektroniskā formātā, nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected]. Pieteikumam un dokumentiem ir jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu.

Lietotājiem:

Ražotājiem:

+ 2. Tehniskās prasības un orientējošās pieslēguma izmaksas

Tehniskās prasības (Tehniskos noteikumus) Lietotājiem un Ražotājiem izdod 60 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Vienlaikus ar Tehniskajām prasībām Ražotājam nosūta maksas aprēķinu par sistēmas jaudas rezervēšanu.

Ja tehnisko noteikumu izstrāde ir komplicēta un to sagatavošanai nepieciešams ilgāks laika periods vai lietotājs sistēmas operatoram nav iesniedzis visu nepieciešamo informāciju, par tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņu sistēmas operators rakstveidā informē sistēmas Lietotāju/Ražotāju.

Orientējošās pieslēguma izmaksas:

Nr.

Paredzamie darbi

Spriegums (kV)

Summa, milj. EUR

1.

Jaunas divkopņu apakšstacijas izbūve (5 pievienojumi)

330

7.8

2.

Jauna pieslēguma izbūve esošā divkopņu shēmas apakšstacijā (1 pievienojums)

330

1.5

3.

Gaisvadu elektrolīnijas izbūve 1km (vienķēžu variants)

330

0.4

4.

Gaisvadu elektrolīnijas izbūve 1km (divķēžu variants)

330

0.6

5.

Kabeļlīnijas izbūve 1km

330

1.6

6.

Jaunas H veida apakšstacijas izbūve (4 pievienojumi)

110

3.2

7.

Jaunas H veida apakšstacijas izbūve (3 pievienojumi)

110

2.4

8.

Jaunas divkopņu shēmas apakšstacijas izbūve (6 pievienojumi)

110

4.8

9.

Esošas H veida apakšstacijas pārbūve uz divkopņu apakšstaciju (6 pievienojumi)

110

4.8

10.

Esošas H veida vai divkopņu apakšstacijas paplašināšana (papildus 1 pievienojums)

110

0.8

11.

Jaunas vienkāršotās apakšstacijas izbūve (1 pievienojums, PSO ēka-konteiners)

110

0.8

12.

Gaisvadu elektrolīnijas izbūve 1km (vienķēžu variants)

110

0.3

13.

Gaisvadu elektrolīnijas izbūve 1km (divķēžu variants)

110

0.4

14.

Kabeļlīnijas izbūve 1km

110

1.4

Tabulā ir minētas orientējošās izmaksas un tās var mainīties. Precīzas pieslēguma izmaksas nosaka, veicot iepirkuma procedūras.

+ 2.1. Ražotāja maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu

Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 97. pantu, 2022. gada 14. aprīļa Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmuma Nr. 1/5 "Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas ražotājiem" (turpmāk – Regulatora noteikumi) un 2023. gada 12. janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr. 1 "Par maksu par vienu jaudas rezervēšanas vienību elektroenerģijas nozarē" elektroenerģijas ražotājam 60 dienu laikā no pieslēguma tehnisko prasību saņemšanas brīža sistēmas operatoram ir jānodrošina maksa par sistēmas jaudas rezervēšanu.

Maksa par vienu jaudas rezervēšanas vienību ir 21,63 euro par vienu kilovatu bez PVN, bet ne vairāk kā par 100MW, tas ir ne vairāk kā 2 163 000.00 euro bez PVN.

Maksu par sistēmas jaudas rezervēšanu ražotājs nodrošina vienā no šādiem veidiem pēc ražotāja izvēles:

 • iemaksājot sistēmas operatora kontā depozīta maksājumu sistēmas operatora noteiktās maksas par sistēmas jaudas rezervēšanu apmērā;
 • iesniedzot sistēmas operatoram Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta finanšu pakalpojumu sniedzēja saistību izpildes garantiju, kuras nosacījumi saskaņoti ar sistēmas operatoru.
Sistēmas operatora kontā iemaksāts avansa maksājums par jaudas rezervēšanas maksu

Atbilstoši AS "Augstsprieguma tīkls" izrakstītam rēķinam jaudas rezervācijas maksa ar PVN tiek ieskaitīta AS "Augstsprieguma tīkls" norēķina kontā pēc izvēles:

 • LV41RIKO0000084269087,  Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Skanstes iela 12, Rīga, LV-1013, SWIFT: RIKOLV2X
 • LV22HABA0551 0268 21770, Swedbank AS, Balasta dambis 15, Rīga,LV-1048, SWIFT: HABALV22

Maksājuma mērķī jānorāda Tehnisko prasību numuru un to izsniegšanas datumu.

Depozīta maksājums tiek atgriezts Regulatora noteikumos noteiktā kārtībā.

Nosacījumi saistību izpildes garantijai
 • Sistēmas operatora noteiktās maksas par sistēmas jaudas rezervēšanu apmērā ar PVN;
 • Norādot Tehnisko prasību numuru un to izsniegšanas datumu;
 • Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēts finanšu pakalpojumu sniedzējs;
 • Finanšu pakalpojumu sniedzējs (banka vai apdrošinātājs), kuram vai kura grupai ilgtermiņa kredītreitings ir vismaz Baa1 saskaņā ar Moodys's aģentūru vai BBB+ saskaņā ar Standard&Poor‘s aģentūru, vai BBB+ saskaņā ar Fitch Ratings aģentūru ilgtermiņa aizņemšanās ārvalstu valūtā;
 • Saistību izpildes garantijas teksts saskaņots ar Sistēmas operatoru, tai skaitā garantija:  
  • Atbilst starptautiskiem garantiju izsniegšanas nosacījumiem:  ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758)*  un tie ir prioritāri attiecībā pār apdrošinātāja noteiktajiem iekšējiem garantijas noteikumiem.
 • Garantija tiek atcelta Regulatora noteikumos noteiktā kārtībā;
 • Galvenā garantijas tekstā iekļaujamā informācija:
  • Garantijas veids, numurs;
  • Garantijas pieprasītājs (the applicant), garantijas saņēmējs (the beneficiary), garantētājs (the guarantor);
  • Atsauce uz noslēgto līgumu/pasūtījumu, preces/pakalpojuma apraksts;
  • Garantijas maksimālā summa un valūta. Nosacījumi summas samazinājumam, ja nepieciešams;
  • Garantijas beigu termiņš;
  • Nosacījumi maksājuma prasībai. Kā iesniedzama maksājuma prasība – papīra formā / elektroniski parakstīta vai izmantojot SWIFT;
  • Dokumentu valoda. Dokumentam, kuru izdod garantijas pieprasītājs vai garantijas saņēmējs, jābūt garantijas valodā; dokuments, kuru izdod trešā puse, drīkst būt jebkurā valodā, ja garantijā nav noteikts citādi;
  • Komisiju samaksa;
  • Garantiju noteikumi / normatīvie akti un jurisdikcija.
 • Garantija ir neatsaucama;
 • Garantijas izdevējbankai ir pienākums maksāt pēc garantijas saņēmēja pirmā rakstiskā pieprasījuma. Garantijas saņēmējam pirms prasības iesniegšanas bankā nav jāvēršas pie garantijas pieprasītāja;
 • Garantijas izdevējbankai ir jāmaksā bez iebildumiem, ja garantijas saņēmēja maksājuma prasība ir saskaņā ar garantijas nosacījumiem.

*The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758)

+ 3. Vienošanās noslēgšana

Vienošanās ir dokuments, kuru PSO noslēdz ar Lietotāju vai Ražotāju, un kurā apraksta PSO, Lietotāja vai Ražotāja pienākumus un atbildību: kurš veiks iepirkuma procedūru organizēšanu, kurš ierosinās būvniecību un kādi ir apmaksas nosacījumi, kā arī apraksta daudzus citus ar pieslēguma ierīkošanu savstarpēji risināmos jautājumus (apbūves tiesības, iekārtu specifikācijas utt.).

Vienošanās paraugs - zematslēgas variants - ir atrodams šeit.

Vienošanās paraugs - ar atsevišķi izdalītu projektēšanas procesu - ir atrodams šeit.

Vienošanās paraugs - iepirkumu procedūras veic PSO - ir atrodams šeit.

Lietotāju vai Ražotāju lūdzam iepazīstieties ar pilnu procesa shēmu zemāk un paralēlā procesa 10. soli par nekustamā īpašuma jautājumiem.

Plānojot būvkomersanta un iekārtu piegādātāja izvēli pieslēguma ierīkošanai (vai tehnisko parametru maiņai), nepieciešams ievērot vispārējās AS "Augstsprieguma tīkls" izvirzītās prasības būvkomersantiem un iekārtu piegādātājiem. Vispārējās prasības var tikt papildinātas ar citām prasībām, ņemot vērā konkrēta projekta apjomu un specifiku.

Būvkomersantiem un iekārtu piegādātājiem (ja zemāk uzskaitītajās prasībās iekārtu piegādātājs nav minēts, tad tā prasība uz iekārtu piegādātāju neattiecas) jāatbilst šādā vispārējām prasībām:

 1. Būvkomersants ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā;
 2. Būvkomersantam un iekārtu piegādātājam izsniegts ISO 9001 vai ekvivalents sertifikāts, vai citi pierādījumi par līdzvērtīgiem kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem;
 3. Būvkomersantam un iekārtu piegādātājam izsniegts vides vadības un audita sistēmas (EMAS) vai ekvivalents sertifikāts, vai ISO 14001 vai ekvivalents sertifikāts, vai citi Pretendenta iesniegti pierādījumi par līdzvērtīgu kvalitātes vadības pasākumu īstenošanu vai darbības atbilstību vides aizsardzības prasībām;
 4. Uz būvkomersantu un iekārtu piegādātāju neattiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 48.panta pirmajā un otrajā daļā minētie izslēgšanas nosacījumi;
 5. Pēdējo 2 (divu) pārskata gadu laikā būvkomersantam un iekārtu piegādātājam ikgadējais neto apgrozījums nav mazāks par 80% no plānotā projekta summas (pieslēguma ierīkošanas vai tehnisko parametru maiņas kopēju izmaksu summas);
 6. Būvkomersantam un iekārtu piegādātājam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze 110kV un/vai augstāka sprieguma energoapgādes objektu izbūvē vai pārbūvē, kā arī preču piegādē;
 7. Būvkomersantam jāspēj apliecināt, ka darbu izpildei tas nodrošinās atbilstošas kvalifikācijas personālu pietiekamā apjomā (sertificēti projektētāji un būvdarbu veicēji, ekspertīzes veicēji, autoruzraugi utt.);
 8. Būvkomersanta personāla atalgojumam ir jāatbilst vismaz 80% līmenim no VID publicētās vidējās stundas tarifa likmes konkrētajā profesiju grupā.;
 9. Būvkomersants un iekārtu piegādātājs nav iekļauts Latvijai saistošajos sankciju sarakstos.
+ 4. Iepirkuma dokumentācijas izstrāde

Saskaņā ar noslēgto vienošanos PSO izstrādā iepirkuma dokumentāciju iepirkumu veikšanai. Par PSO daļu PSO sagatavo projektēšanas uzdevumu projektēšanas darbiem, tehniskās specifikācijas iekārtu piegādei, tehnisko uzdevumu būvdarbu veicējam un citus dokumentus (nolikums, līgumi utt.).

+ 5. Iepirkumu procedūras

Saskaņā ar noslēgto vienošanos tiek veiktas visas nepieciešamās iepirkuma procedūras.

+ 6. Pieslēguma līguma slēgšana

Pieslēguma līgumu noslēdz, kad ir veiktas visas iepirkuma procedūras un zināmas visas izmaksas.

Pēc pieslēguma līguma noslēgšanas PSO noslēdz līgumus ar iepirkumu procedūru uzvarētājiem (PSO daļai), neatkarīgi no tā, kurš veicis iepirkuma procedūru.

+ 7. Projektēšana, iekārtu piegāde un būvniecība

Atbilstoši noslēgtajiem līgumiem tiek veikta pieslēguma projektēšana un izbūve, kā arī iekārtu piegāde.

Pēc būvdarbu pabeigšanas ir divas ekspluatācijas nodošanas procedūras:

 1. AS "Augstsprieguma tīkls" pieņem ekspluatācijā jaunā pieslēguma AS "Augstsprieguma tīkls" daļu. Lai to izdarītu, ir jāveic pārbaudes ar slodzi un tādēļ Ražotājam ir jābūt izbūvētām un pieslēgtām elektroenerģijas ražošanas vienībām vismaz 10% apmērā no paredzētās elektrostacijas nominālās jaudas vai ne mazāk kā 6 MW;
 2. Elektrostacija ir jānodod ekspluatācijā saskaņā ar kārtībām, kuras pieejamas 9. soļa aprakstā.
+ 8. Sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšana

Lietotājiem:

Pirms pārbaužu un testu veikšanas tiek noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums. Testi un pārbaudes jāveic saskaņā ar Eiropas komisijas 2016.gada 17.augusta Regulu 2016/1388, ar ko izveido tīkla kodeksu par pieprasījuma pieslēgumu un Tīkla kodeksu.

Ražotājiem:

Pirms pārbaužu un testu veikšanas tiek noslēgts sistēmas pakalpojuma līgums. Testi un pārbaudes jāveic saskaņā ar Eiropas komisijas 2016.gada 14.aprīļa Regulu 2016/631, ar ko izveido tīkla kodeksu par ģeneratoriem piemērojamajām tīkla pieslēguma prasībām un Tīkla kodeksu.

Sistēmas pakalpojuma līguma paraugs ir atrodams šeit.

+ 9. Ekspluatācijas paziņošanas procedūras kārtība (Testu un pārbaudes veikšanas kārtība)

Ekspluatācijā pieņemšanas un pārbaužu veikšanas kārtība ir izstrādāta, ievērojot Regulas 2016/631 un Regulas 2016/1388 prasības, kā arī Tīkla kodeksa elektroenerģijas nozarē prasības.

Ekspluatācijā pieņemšanas un Pārbaužu veikšanas kārtība

+ 10. Nekustam­ā īpašuma jautājumi

Ja pieslēguma ierīkošana ir saistīta ar jaunas AS "Augstsprieguma tīkls" apakšstacijas vai tās daļas būvniecību, tad pieslēguma ierīkotājam ir jānodrošina apakšstacijai vai tās daļai nepieciešamais zemes gabals:

 • jāsagatavo un jāsaskaņo ar AST apakšstacijas zemes vienības vai tās daļas shēma ar robežām un plānoto elektroiekārtu novietojumu;
 • jāsagatavo un jāreģistrē Valsts zemes dienestā zemes vienības daļas robežu plāns vai shēma;
 • jānoslēdz ar AST Apbūves tiesību līgums un jāreģistrē zemesgrāmatā;
 • savlaicīgi, pēc zemes vienības daļas robežu plāna vai shēmas sagatavošanas un saskaņošanas ar AST, jāuzsāk zemes ierīcības projekta sagatavošana zemes īpašuma sadalei un AST apakšstacijas zemes vienības nodalīšanai;
 • jāsagatavo zemes robežu plāni zemes ierīcības projektā paredzētajām zemes vienībām;
 • jānoslēdz ar AST zemes gabala iegādes līgums un jāreģistrē zemesgrāmatā;
 • jāsagatavo ceļa servitūta shēma piebraucamajam ceļam AST apakšstacijai;
 • jānoslēdz servitūta līgums ar AST un jāreģistrē zemesgrāmatā.

Plānotās apakšstacijas un elektrolīniju novietojumu paredzēt vēja elektrostacijas maksimālā augstuma (ieskaitot rotora spārnu garumu) plus 10 metru attālumā.

Ar zemi saistītus jautājumus aicinām risināt savlaicīgi, pēc pirmās noslēgtās vienošanās ar AST (3. solis).

Apbūves tiesību līgumam jābūt noslēgtam un reģistrētam līdz Pieslēguma līguma noslēgšanai (6. solis).

AST apakšstacijas zemes gabala iegādes līguma noslēgšana un tā reģistrācija jāveic līdz Sistēmas pakalpojuma līguma noslēgšanai (8. solis).