Pērn AST guvis peļņu 16 milj. EUR apmērā

Finanšu informācija

Latvijas pārvades sistēmas operatora AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) ieņēmumi 2020.gadā bija 147,24 milj. EUR (2019. gadā – 184,74 milj. EUR), bet peļņa – 16,06 milj. EUR (2019. gadā – 7,06 milj. EUR), liecina AST neauditētais 2020. gada pārskats. Peļņas pieaugums galvenokārt saistāms ar pārvades sistēmas aktīvu pārņemšanu AST īpašumā.

"Vērtējot AST darbības rezultātus 2020. gadā, jāņem vērā virkne apstākļu, kas tos ietekmēja – 2020. gada jūnijā, izpildot LR Ministru kabineta (MK) lēmumu, AST tika pievienots Latvijas elektroenerģijas pārvades tīkla īpašnieks – AS "Latvijas elektriskie tīkli", savukārt jūlijā, izpildot MK lēmumu, AST ieguva izšķirošu ietekmi jeb 68,46% akciju gāzes pārvades sistēmas operatorā AS "Conexus Baltic Grid" (CBG), iegādājoties 43,1% akciju. Savukārt ieņēmumi no elektroenerģijas pārvades, ko reglamentē apstiprinātais pārvades tarifs, 2020. gadā nav būtiski mainījušies un tie ir atbilstoši noteiktajai kapitāla atdeves likmei", neauditētos finanšu rādītājus skaidro AST valdes priekšsēdētājs Varis Boks.

AST koncernu 2020. gada 31. decembrī veido komercsabiedrību kopums, kurā izšķiroša ietekme ir mātessabiedrībai AS ''Augstsprieguma tīkls'' un kurā ietilpst meitassabiedrība CBG. AST koncerna pamatdarbība ir elektroenerģijas pārvades sistēmas operatora funkciju nodrošināšana, dabasgāzes pārvade un uzglabāšana. 2020. gadā AST koncernā ietilpa arī pārvades sistēmas aktīvu īpašnieks AS "Latvijas elektriskie tīkli", kas savu darbību ir izbeigusi, jo reorganizācijas rezultātā 2020. gada novembrī pievienota AST.

AST konsolidētajos finanšu pārskatos ietverti meitassabiedrības AS ''Latvijas elektriskie tīkli'' finanšu rezultāti no 2020.  gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31.decembrim un meitassabiedrības CBG finanšu rezultāti no 2020. gada 1. augusta līdz 2020. gada 31. decembrim.

AST ieņēmumi 2020. gadā ir 147,24 milj. EUR, tai skaitā ieņēmumi par elektroenerģijas pārvades tīkla pakalpojumiem 73,38 milj. EUR, kas veido 50% no AST ieņēmumiem. AST peļņa pārskata periodā ir 16,06 milj. EUR. 2020. gadā lietotājiem pārvadītas 5 961 GWh elektroenerģias, kas ir par 1% mazāk nekā 2019 .gada atbilstošajā periodā (6 012 GWh). Lietotājiem pārvadītās elektroenerģijas apjoma samazinājuma ietekme uz ieņēmumiem no pārvades pakalpojumu sniegšanas ir nebūtiska.

Izvērtējot AST finansiālo rezultātu rādītājus, saimnieciskās darbības rezultātus, jāņem vērā, ka, saskaņā ar Enerģētikas likuma 5. pantu, elektroenerģijas pārvade ir regulēta nozare, kurai ir noteikta kapitāla atdeves likmi, apstiprinot elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifus. AST rentabilitāte no elektroenerģijas pārvades pakalpojumu sniegšanas 2020. gadā atbilst Elektroenerģijas pārvades sistēmas pakalpojumu tarifu metodikā noteiktajai.

Patreiz sadarbībā ar neatkarīgu auditorfirmu tiek veikti aprēķini CBG akciju iegādes darījuma atspoguļošanai saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartu prasībām, tādēļ konsolidētajos rezultātos iespējamos būtiskas izmaiņas.

Ar AST koncerna neauditēto finanšu pārskatu ir iespējams iepazīties AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/content/finansu-parskati, sadaļa "Starpperiodu finanšu pārskati".