Par akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amatu nominācijas procesa rezultātiem

Ziņas

Atklāts konkurss uz akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" (AST) valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amatiem tika izsludināts 2023. gada 24. maijā ar pieteikšanās termiņu līdz 2023. gada 13. jūnijam (ieskaitot). Līdz noteiktajam termiņam kopumā tika saņemti 53 pieteikumi, no kuriem 26 iesniegti uz valdes priekšsēdētāja/-as amatu, savukārt 27 uz vakantā valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amata pozīciju. Kandidātu atlases process  notika četrās kārtās saskaņā ar AST padomes izveidotās nominācijas komisijas apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem un to ietvaros padziļināti tika novērtētas šādas kompetences: stratēģiskais redzējums, pārmaiņu vadīšana, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, orientācija uz attīstību, komandas vadīšana,  lēmumu pieņemšana un atbildība.

Konkursa I kārtā komisija vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām, pamatojoties uz iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Izvērtējot visus kandidātu pieteikumus, nominācijas komisija uz konkursa II. kārtu izvirzīja desmit kandidātus uz valdes priekšsēdētāja/-as un vienpadsmit kandidātus uz valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amatiem, kas bija saņēmuši visvairāk punktus.

Konkursa II kārtā ar piesaistītās personāla kompānijas atbalstu tika veiktas sākotnējās intervijas ar abu amatu kandidātiem, lai pārliecinātos par kandidātu darba pieredzi un profesionālajām zināšanām. Pēc kandidātu vērtējumu apkopošanas par konkursa I. un II. kārtas rezultātiem, nākamajai kārtai tika izvirzīti septiņi kandidāti valdes priekšsēdētāja/-as un pieci kandidāti valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amatu pozīcijām, kas bija saņēmuši visvairāk punktus. Izvirzītajiem kandidātiem tika lūgts sagatavot un iesniegt redzējumu par AST galvenajiem nākotnes izaicinājumiem, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai prezentācijas formā. 

Konkursa III kārta notika, izmantojot daļēji strukturētu interviju, kuras laikā nominācijas komisija izvērtēja katra kandidāta zināšanas, kompetenci un atbilstību konkrētajiem amatiem, izvirzītajiem kritērijiem. Interviju laikā nominācijas komisija vērtēja arī kandidātu prezentētos stratēģiskos redzējumus. Pēc kandidātu vērtējumu apkopošanas par konkursa I., II. un III. kārtu, noslēdzošajai konkursa kārtai uz valdes priekšsēdētāja/-as amata pozīciju tika izvirzīti trīs kandidāti, savukārt uz  valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) četri kandidāti, kas bija saņēmuši visvairāk punktus.

Konkursa IV kārtā piesaistītā personāla atlases kompānija veica kandidātu padziļinātu vadības kompetenču novērtēšanu, atsauksmju ievākšanu, kā arī veica padziļinātu reputācijas pārbaudi. Apkopojot kandidātu vērtējumus konkursa četrās kārtās, nominācijas komisija pieņēma lēmumu par kopumā četriem kandidātiem to prioritārā secībā, kas izvirzāmi AST padomei ievēlēšanai "Augstsprieguma tīkls" valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amatos. 

Nominācijas komisija beidza savu darbu brīdī, kad tika pieņemts gala lēmums par konkursa rezultātiem, t.i., 2023. gada 12. septembrī. 

Atklātu konkursu uz AST valdes priekšsēdētāja/-as un valdes locekļa (Juridiskais un atbilstības virziens) amatiem organizēja AST padomes izveidotā nominācijas komisija 5 (piecu) balsstiesīgu locekļu sastāvā: komisijas priekšsēdētājs – AST padomes priekšsēdētājs Kaspars Āboliņš, nominācijas komisijas locekļi – AST padomes loceklis Aigars Ģērmanis, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta Valsts kapitālsabiedrību pārvaldības nodaļas vadītāja Dzintra Gasūne, Biedrības "Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts" vadītāja Dace Helmane un Latvijas arodbiedrības "Enerģija" priekšsēdētājs Aivars Āboliņš. Ņemot vērā Aivara Āboliņa priekšlaicīgo došanos aizsaulē, nominācijas komisijas locekļu sastāvam ar 2023. gada 16. augustu pievienojās Latvijas arodbiedrības "Enerģija" biedrs Jānis Silarājs. Nominācijas process tika īstenots sadarbībā ar SIA "Executive Search Baltics" (Amrop).