Kopēja Baltijas balansēšanas jaudas tirgus IT risinājums (Development, implementation and maintenance of Baltic Balancing Capacity Market Information System)

Aktīvs
Iepirkuma detaļas
Identifikācijas Nr.:
AST2023/153
Iepirkuma tips:
Atklāta sarunu procedūra
Iesniegšanas termiņš:
Pieteikuma iesniegšanas vieta:
Elektroniski uz e-pastu: [email protected]
Informatīvs paziņojums publicēts:

Uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem par kopēja Baltijas balansēšanas jaudas tirgus IT risinājumu 

Latvijas pārvades sistēmas operators – akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk - AST) saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 22.panta otro daļu organizē konsultāciju ar piegādātājiem par plānoto iepirkuma procedūru "Kopēja Baltijas balansēšanas jaudas tirgus IT risinājums" (identifikācijas Nr. AST 2023/153).

Iepirkuma priekšmets ir kopējas balansēšanas jaudas tirgus IT risinājuma izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas pakalpojumi. IT risinājumu nepieciešams izstrādāt, lai  nodrošinātu Baltijas balansēšanas jaudas tirgus darbību saskaņā ar izstrādātajiem noteikumiem un metodoloģijām, kā arī citiem nosacījumiem attiecībā uz rezervju dimensionēšanu, tirgus pārredzamību, uzraudzību.

Pirms iepirkuma procedūras uzsākšanas AST organizē apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

Lai pieteiktos dalībai apspriedē, lūgums sūtīt e-pastu līdz 24.11.2023. 12:00 (UCT +03:00) uz e-pastu [email protected]

Apspriedes laiks un vieta: tiešsaistē, izmantojot Microsoft Teams sapulce 27.11.2023 no 11:00-13:00 (UCT +02:00).

Apspriežamie jautājumi:

  1. piegādātāju atsauksmes par koncepcijas dokumentiem "Kopēja Baltijas balansēšanas jaudas tirgus IT risinājums" (skatīt 1., 2.pielikumu);
  2. piegādātāju atsauksmes par kvalifikācijas prasībām (skatīt 3.pielikumu).

Lai veicinātu konkurenci un iespēju iepirkumā piedalīties arī ārvalstu piegādātājiem, 27.11.2023. apspriede notiks angļu valodā. Pēc piegādātāju pieprasījuma apspriede var tikt veikta arī latviešu valodā, vienojoties par atsevišķas apspriedes laiku.

Lai nodrošinātu iepirkuma procedūras dokumentēšanu, apspriedes norise tiks ierakstīta.

Pēc sanāksmes piegādātāji aicināti aizpildīt atgriezeniskās saites veidlapu (4.pielikums) ar komentāriem un uzdot papildu jautājumus. Mēs augstu novērtēsim jūsu pūles, aizpildot to un daloties atsauksmēs par uzdotajiem jautājumiem. Piegādātāji var iesniegt veidlapu arī tad, ja viņi nevarēja piedalīties konsultācijām veltītajā sanāksmē.

Piegādātājiem būs iespēja komentēt prasības un saņemt atbildes līdz 11.12.2023 plkst. 12:00 (UCT +03:00).

Vairāk par AST http://www.ast.lv.

Kontakti
Amats
Iepirkumu daļas iepirkumu speciālists/e
Vārds, Uzvārds
Iveta Ceriņa
Telefona numurs
(+371) 29242170
Papildus informācija
Invitation to consultation with suppliers on Baltic Balancing Capacity Market Information System

Baltic transmission system operators – AS Augstprieguma tīkls, Litgrid AB and Elering AS (hereinafter – Baltic TSOs) in accordance with Section 22, Paragraph Two of the Law on Procurement of Public Service Providers are organizing a consultation with suppliers regarding the planned procurement procedure "Development, implementation and maintenance of Baltic Balancing Capacity Market Information System" (identification No. AST2023/153).

The subject of the procurement is development, implementation and maintenance services of the Baltic Balancing Capacity Market (hereinafter – BBCM) Information System. The Baltic Balancing Capacity Market Information System will calculate the amount of required reserves and perform procurement using the procurement optimization function.

Before launching the procurement procedure AS Augstsprieguma Tīkls on behalf of Baltic TSOs organizes consultations with the suppliers with an intent to prepare the procurement and inform the suppliers of the procurement plan and requirements.

To apply for participation in the consultation please send an e-mail by 24/11/2023. 12:00 (UCT +02:00) to e-mail address [email protected].

The time and place of the consultation: on-line via Microsoft Teams meeting on 27/11/2023 from 11:00-13:00 (UCT +02:00).

The main goal of the consultation:

  1. Introduce to procurement procedure;
  2. Introduce to current situation – business challenges;
  3. Introduce to main functionality of BBCM system:
  4. Explain expected implementation approach;
  5. Introduce to the project timeline;

The issues to be discussed:

  1. Questions from the suppliers on the Concept document "Baltic Balancing Capacity Market Information System" (please see Annex 1 and Annex 2);
  2. Questions from the suppliers on the qualification requirements (please see Annex 3);

To promote competition and the possibility for foreign suppliers to participate in the procurement, the consultation on 27/11/2023 will be held in English. At the request of the suppliers, the consultation may also be held in Latvian, by prior agreement on a separate consultation time.

In order to ensure the documentation of the procurement procedure the consultation will be recorded.

After the meeting, suppliers will receive a feedback form (Annex 4) to be filled out with comments on presented matters and provide additional questions if any. Feedback form is expected to be provided by 04/12/2023 12:00  (UCT +02:00). We will highly appreciate your effort in filling it out and sharing your feedback on presented questions. Suppliers can submit form even if they were not able to participate in the meeting dedicated to consultation.

You will receive answers on your questions by 11/12/2023 12:00  (UCT +03:00).

Important dates of consultation:

More about AST http://www.ast.lv/eng

 

Iepirkuma dokumenti:
Nolikums:
Kopēja Baltijas balansēšanas jaudas tirgus darbības IT risinājuma procesu pārskata dokuments
Kopēja Baltijas balansēšanas jaudas tirgus darbības IT risinājuma arhitektūras un ieviešanas apraksta dokuments
Sākotnējās kvalifikācijas prasības komentāru sniegšanai
Veidlapa piegādātāju komentāriem
Obligāti aizpildāmie lauki atzīmēti ar *.
Lejuplādēt dokumentus