Baltijas valstu izolētas darbības pētījums

31.08.2017. Baltijas elektroenerģijas sistēmu izolētas darbības priekšizpēte tika realizēta ar 50% Eiropas līdzfinansējuma palīdzību no Infrastruktūras savienošanas instrumenta (angl. CEF – Connection Europe Facility) līdzekļiem. Izpēte uzsākta 2017. gada janvārī un pabeigtā tā paša gada augustā, analizējot Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu jaudas pietiekamību, darbojoties izolētās salas režīmā. Pētījuma pasūtītāji bija Baltijas valstu pārvades sistēmas operatori (turpmāk – PSO) Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, attiecīgi Litgrid, AST un Elering, kuri ir atbildīgi par elektroapgādes drošumu un elektroenerģijas pārvadi Lietuvā, Latvijā un Igaunijā, savukārt pētījumu veica starptautisks konsultāciju uzņēmums Tractebel Engineering S.A.

Pētījuma definēti tehniskie noteikumi un vadlīnijas, lai sagatavotos un veiktu Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu testu, strādājot izolētā darba režīmā. Vadlīnijas sniedz pārskatu un laika grafiku par nepieciešamajām papildus investīcijām, pētījumiem un apmācībām, lai sagatavotos izolētas darbības testam. Testā iesaistāmo ģenerācijas vienību apstiprināšana un sistēmas dinamikas mērījumi ar jaudas uzskaites vienībām (Phasor management unit – PMU) ir pieņemti kā svarīgākie aspekti sagatavošanās procesā pirms testa. Tāpat ir aprēķinātas tiešās un uz tirgu balstītas izmaksas, gatavojoties un izpildot izolētas elektroenerģijas sistēmas darbības testu, kā arī veikta juridiskā analīze par iespējamajiem šķēršļiem un kavēkļiem saistībā ar testu.

Pētījumā norādīts, ka Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu izolētas darbības tests ir tehniski iespējams, bet tas ir izaicinājums, ko iespējams veikt, ja tiek ņemtas vērā visas tehniskās rekomendācijas, kas minētas elektroenerģijas sistēmas dinamiskās stabilitātes analīzes ziņojumā, kā arī izstrādātajās prasībās un vadlīnijās izolētas sistēmas darbības testam.

Minētajos ziņojumos ir analizēti vairāki testa scenāriji ar dažādiem slodžu līmeņiem visās Baltijas valstīs, ar un bez augstsprieguma līdzstrāvas starpsavienojumiem (HVDC) un savienojumu Kaļiņingradas reģiona elektrotīkliem. Pamatojoties uz veikto statiskas stabilitātes un drošuma analīzi, vasara ir identificēta kā vislabākais un piemērotākais periods elektroenerģijas sistēmas izolētas darbības testam. Tehniskās rekomendācijas konsultants izstrādāja, ņemot vērā primāro un sekundāro rezervju pieejamību un uzstādījumus ar noteiktām ģenerācijas vienībām darbā, lai garantētu frekvences stabilitāti un regulēšanu iepriekš neparedzētos elektroenerģijas sistēmas darbības gadījumos. Pētījumā norādīts, ka īpaša uzmanība testa laikā ir jāpievērš maksimālās jaudas atdeves sistēmā prasībām un ģenerācijas vienību minimālajai noslodzei.

Pētījuma autori norāda, ka veiksmīga izolētas darbības testa realizācijai būtisks priekšnosacījums ir dispečeru apmācība, jo viņiem būs jārisina problēmsituācijas un jālīdzsvaro izmaiņas, kas radīsies elektroenerģijas sistēmā izolētas darbības testa laikā. Šīm apmācībām jāfokusējas uz frekvences un stabilitātes regulēšanu ar sistēmas slodzes izmaiņām, rezervju izmantošanu, darbību izolētas salas apstākļos un resinhronizācijas procedūrām, kā arī darbību ārkārtas situācijās.

Pētījuma autori nav identificējuši būtiskus juridiskus vai regulatīvus apstākļus, kas kavētu elektroenerģijas sistēmas izolētu darbību.

Pēc sagatavošanas darbu veikšanas 18 stundu ilgu testu ar dažādiem ģenerācijas un slodzes atteikumiem pētījuma autori rekomendē veikt 2019. gada vasarā, laikā no 22.00 līdz 16.00 nākošajā dienā. Elektroenerģijas tirgus dalībnieki par izolētas darbības testa veikšanas datumu tiks informēti atbilstoši elektroenerģijas biržas Nord Pool procedūrām.